Mesane tümörlerinde klinik tanısal belirteç olarak NMP-22 mesane kontrol testi

Amaç: Bu çalışmada NMP-22 mesane kontrol testinin primer mesane tümorü tanısında ve takibindeki etkinliği araştırıldı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya yaşları 49 ile 90 arasında (ortalama yaş 62.2) toplam 132 hasta dahil edildi. Grup 1 (n=66) hastalar, üroloji polikliniğine başvuran makroskopik hematüri, sistizm ve/veya prostatizm gibi mesane tümörü bakımından yüksek riskli hastalardı. Grup 2 (n=66) hastalar ise görüntüleme yöntemi ile ve sistoskopik inceleme esnasında mesane tümörü tanısı alan hastalardı. Her iki gruptaki hastalardan alınan idrar örneklerinde NMP- 22 mesane kontrol testi uygulanarak teste ait duyarlılık, özgüllük, ve negatif-pozitif öngörü değerleri belirlendi. Ayrıca her iki grupta mesane tümörü saptanan olgularda; tümör derecesi, tümör evresi, tümör boyutu ve tümörün makroskopik görünümü gibi tümör özellikleri ile NMP-22 mesane kontrol testi pozitifliği karşılaştırıldı. Bulgular: NMP-22 mesane kontrol testine ait duyarlılık, özgüllük, negatif ve pozitif öngörü değerleri sırasıyla %67.6, % 86.6, %85.7 ve %69.7 olarak saptandı. Tümör derecesi(grade) ile test pozitifliği arasındaki bağlantı dışında diğer parametreler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı. Sonuç: NMP-22 mesane kontrol testinin primer mesane tümör tanısında sistoskopi ve mesane biyopsisine alternatif olamayacağı görülmüştür. Bununla birlikte seçilmiş hasta grubunda takiplerde sistoskopi sıklığının belirlenmesi amacıyla kullanılabilir.

NMP-22 bladder check test as a clinical diagnostic marker for bladder tumors

Objectives: In this study, the effect of NMP-22 check test on the diagnosis and progress of primary bladder tumors was evaluated. Material and Methods: A total of 132 patients ranging in age from 49 to 90 years (mean age 62.2 years) were included to the study. Group 1 (n=66) subjects were the patients who admitted to the urology outpatient clinic with macroscopic hematuria, cystitism and/ or prostatism symptoms highly suggestive of bladder tumor. Group 2 (n=66) patients, were subjects in whom bladder tumor was detected via imaging methods and whose bladder tumor was seen during the cystoscopic examination. NMP-22 bladder check test was performed both groups’ urine samples for test’s sensitivity, specifity and positive-negative predictive value. Also determined bladder tumor in both groups; tumor grades, stages, size, macroskobic appearance belonging to bladder cancer detected patients were compared with the outcomes of NMP22 Bladder Check Test. Results: NMP-22 Bladder Check Test’s sensitivity, specifity, positive predictive value, negative predictive value are determined %67.6, % 86.6, %85.7 and %69.7 respectively. Except the relation between tumor grade and positive results of the test, there were not any statistically significant difference between the other parameters. Conclusion: It was seen that, NMP-22 Bladder Check Test could not be an alternative to cystoscopy and bladder biopsy, in the diagnosis of primary bladder tumor. However, progress of selected patient groups, it can be used to determine the frequency of cystoscopy.

Kaynakça

1. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin. 2005;55(2):74-108.

2. Ferlay J, Autier P, Boniol M, Heanue M, Colombet M, Boyle P. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Ann Oncol. 2007;18(3):581-592.

3. Waters WB. Invasive bladder cancer-where do we go from here? J Urol. 1996;155(6):1910-11.

4. Abel PD. Prognostic indices in transitional cell carcinoma of bladder. Br J Urol. 1988(2);62:103.

5. Konety BR, Suang T, Dhir R, Day R, Becich M, Stadler W et al. Detection of bladder cancer using a novel nuclear matriks protein, BCLA-4. Clin Can Res. 2000;6(7):2618-25

6. Lee MY, Tsou MH, Cheng MH, Chang DS, Yang AL, Ko JS. Clinical application of NMP-22 and urinary cytology in patients with hematuria or a history of urothelial carcinoma. W J Urol. 2000(6);18:401-5.

7. Kavaler E, Landman J, Chang Y, Droller M, Liu B. Detecting human bladder carcinoma cells in voided urine samples by assaying for the presence of telomerase activity. Cancer. 1998(4); 82: 708-14.

8. Sarosdy MF, Hudson MA, Ellis WJ, Soloway M, White R, Sheinfeld J et al. Improved detection of reccurent bladder cancer using the bord BTA stat test. Urology. 1997; 50(3): 349-53.

9. Schmetter S, Habicht KK, Lamm DL, Morales A , Bander NH, Grosmann HB et al. A multicenter trial evaluation of the fibrin/fibrinogen degradation products test for detection and monitoring of bladder cancer. J Urol. 1997;158(3Pt 1): 801-5.

10. Ramakumar S, Bhuiyan J, Besse J, Roberts S, Wollan P, Blute M et al. Comparison of screening methods in the detection of bladder cancer. J Urol. 1999;161(2): 388-94.

11. Tomera KM. The NMP22® BladderChek® Test: Point of care Tablo 5. NMP-22’ye ait literatürlerdeki sensitivite ve spesifite değerleri ARAŞTIRMACILAR SENSİTİVİTE SPESİFİTE Kibar ve ark. % 52 % 89 Soloway ve ark. % 69 % 79 Stampfer ve ark. % 68 % 79 Kumar ve ark. % 84 % 77 Moonen ve ark. % 57 % 89 Rhijn ve ark. % 71 % 73 Gonzalo ve ark. % 25 % 91 10 technology with life and money-saving potential. Expert Rev Mol Diagn. 2004;4(6):1-12.

12. Zaak D, Kriegmair M, Stepp H, Baumgartner R, Oberneder R, Schneede P et al. Endoscopic detection of transitional cell carcinoma with 5-aminolevulinic acid: results of 1012 fluorescence endoscopies. Urology. 2001;57(4):690- 694.

13. Schneeweiss S, Kriegmair M, Stepp H. Is everything all right if nothing seems wrong? A simple method of assessing the diagnostic value of endoscopic procedures when a gold standard is absent. J Urol. 1999;161(4):1116-1119.

14. Soloway MS, Briggman JV, Carpinito GA, Chodak G, Church PA, Lamm DL et al. Use of a new tumor marker, urinary NMP-22, in the detection of occult or rapidly reccuring transitional cell carcinoma. J Urol. 1996;156(2 Pt 1): 363-7.

15. Carpitino GA, Stadler WM, Briggman V, Chodak GW, Church PA, Lamm DL et al. Urinary nuclear matriks protein as a marker for TCC of the urinary tract. J Urol. 1996; 156(4): 1280-5.

16. Landman J, Chang Y, Kavaler E, Droller MJ, Liu BC. Sensitivity and spesifity of NMP-22, telomerase and BTA in the detection of human bladder cancer. Urology. 1998; 52(3):398-402.

17. Getzenberg RH, Konety BR, Oeler TA, Quigley MM, Hakam A, Becich MJ et al. Bladder cancer-associated nuclear matriks proteins. Cancer Res. 1996;56(7):1690-4.

18. Sanchez CM, Herrero E, Megias J, Mira A, Soria F. Evaluation of nuclear matriks protein 22 as a tumor marker in detection of transitional cell carcinoma of the bladder. BJU Int. 1999; 84(6):706-13.

19. Miyanaga N, Akaza H, Ishikawa S, Ohtani M, Noguchi R, Kawai K et al. Clinical evaluation of NMP-22 in urine as a novel marker for urothelial cancer. Eur Urol. 1997; 31(2):163-8.

20. Sarilar O., Merder E., Kabay S., Binbay M., Berberoglu Y., Muslumanoglu A.Y. The relation of nuclear matrix protein(NMP-22) with diagnosis of bladder cancer:stage,grade,size and number of the tumor and comparision the findings with cytology. Türk Üroloji Dergisi. 2002;28(4):397-400.

21. Yilmaz Y., Aydin S., Bayrakli H., Ugras S., Ozman E., Berktas M. Using of NMP-22 only or together with the cytology in the diagnosis and the follow-up of bladder tumors. Türk Üroloji Dergisi. 2003;29(2):138-145.

22. Hwa Sub Choi, Sang Ik Lee, Dong Jun Kim, Tae Yoong Jeong. Usefulness of the NMP22 Bladder Chek Test for screening and follow-up of bladder cancer. Korean J Urol. 2010;51(2):88-93.

23. Gonzalo Rodríguez V, Sanz Justo L, de Miguel Santamaría I, Martínez de Iturrate J, Fernández del Busto E. The use of NMP22 Bladder-Chek for the diagnosis and follow-up bladder cancer. Arch Esp Urol. 2008;61(3):377-84.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

45431

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kas tutulumu olmayan dev sarkomatoid mesane karsinomlu bir hastada mesane koruyucu yaklaşım

ÜMİT GÜL, BARIŞ KUZGUNBAY, Nebil BAL, Özgür YAYACIOĞLU

Laparoskopik basit nefrektomi: İlk deneyimlerimiz

İlkan GEÇİT, Necip PRİNÇÇİ, Mustafa GÜNEŞ, Serhat TANIK, KEREM TAKEN, Recep ERYILMAZ, Kadir CEYLAN

Prostat kanserinde lenf nodu metastazını tahmin etmede etken olan faktörler nelerdir?

Eren ASİL

Benign prostat hiperplazili hastalarda prostat kalsifikasyonlarının alt üriner sistem semptomlarına etkisi

Binhan Kağan AKTAŞ, CEVDET SERKAN GÖKKAYA, Süleyman BULUT, Murat VURAL, Sedat YAHŞİ, Ali MEMİŞ

Mesane tümörlerinde klinik tanısal belirteç olarak NMP-22 mesane kontrol testi

ÖMER BAYRAK, MEHMET SAKIP ERTURHAN, İLKER SEÇKİNER, Ahmet ERBAĞCI, Faruk YAĞCI

Yedi cm’den küçük renal kitlelerde nefron koruyucu cerrahi ve radikal nefrektomi sonuçlarının karşılaştırılması

Uğur BALCI, Cengiz KARA, Kutan ÖZER, Sait ÖZBİR, SACİT NURİ GÖRGEL, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Üriner inkontinans ve veya alt üriner sistem semptomlarının kadın cinsel sağlığı üzerine etkisi

Ercan AYDINOĞLU, Kaan BAL, Burak ÖZÇİFT, Ahmet BÖLÜKBAŞI

Böbrek toplayıcı kanal karsinomu

Eren ASİL, Sadi TURKAN, İpek ÇOBAN, Serkan ALTINOVA

Extraperitoneal laparoskopik radikal prostatektomi: İlk 60 vaka deneyimi

Fatih YALÇINKAYA, Osman R. KARABACAK, Fuat DEMİREL, Orhan YİĞİTBAŞI, Muhammed Abdurrahim İMAMOĞLU, Memduh Nurettin SERTÇELİK

Hematüri şikayetiyle gelen hastada prostat kanserinin nadir bir varyantı olan prostat duktal adenokarsinomu tanısı

Burak ÖZÇİFT, Kaan BAL, Ayşegül AKDER SARI, Yaşar IŞIK, Ahmet BÖLÜKBAŞI