Bitlis Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk 70 perkütan nefrolitotomi deneyimimiz; retrospektif bir analiz

Amaç: Bu çalışmada, Bitlis Devlet Hastanesinde böbrek taşı nedeniyle perkütan nefrolitotomi (PCNL) yapılan ilk 70 vakayla ilgili deneyimimizi paylaşmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya, Mart 2011 ve Ocak 2013 tarihleri arasında Bitlis Devlet Hastanesi’nde böbrek taşı nedeniyle PCNL yapılan 70 hasta alındı. Hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Cerrahi süresi ile taş boyutları arasındaki ilişki, taş yükü ile taşsızlık oranları ve başarı oranları arasındaki ilişki analiz edildi. Endotrakeal tüp takılmasından akses iğnesi ponksiyonuna kadar olan sürenin zaman içerisindeki değişimine bakılarak yardımcı sağlık personelinin öğrenim eğrisi değerlendirildi. Bulgular: Hastaların ortalama yaşları 39,6±13,6 idi. Ortalama operasyon süresi 120±16,37 dk idi. Cerrahi sonrası taşsızlık oranı %80, başarı oranı %84,3 idi. Ondört (%20) hastada rezidü taş kaldı, yedi hastaya kan transfüzyonu yapıldı(% 10). Dokuz hastaya cerrahi sonrası taş kırma (ESWL) yapıldı. Ortalama nefrostomili kalma süresi iki gün, postop double J (DJ) kateter takılma oranı ise %11,4’tü. Sonuç: Günümüzde 2 cm’den büyük böbrek taşlarında PCNL ilk tercih edilen cerrahi seçenektir. Uygun koşullar sağlandığında ikinci basamak hastanelerde seçilmiş vakalarda gü- venle yapılabilecek bir cerrahi tekniktir

Our experience of the first 70 percutaneous nephrolithotomy at Bitlis State Hospital; a retrospective analysis

Objectives: In this study, we analysed the first 70 percutaneous nephrolithotomy (PCNL) cases’ records retrospectively that have been performed at Bitlis State Hospital. Material and Methods: Between March 2011 and October 2013, 70 PCNL operations were performed at Bitlis State Hospital. Patient records were analysed. The relationship between stone burden and surgical time, stone burden and surgical success, stone burden and stone free rates were analysed. The changing of elapsed time between inserting endotracheal tube and puncturing the access needle in time was estimated. Results: The mean patient age was 39,6±13,6. Mean operation time was 120±16,37 min. In this study stone free rate was 80% and overall success rate was 84,3%. 14 (20%) patients had residual stone fragments and extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) was performed for 9 patients after PCNL. 7 (10%) patients received blood transfusion, mean double J (DJ) catheter insertion rate was 11,4%. Conclusion: In the surgical treatment of large renal stones (2 cm<), PCNL is recommended for the first treatment choice. When appropriate conditions are prepared, PCNL surgery can be performed for renal stones in peripheral hospitals.

Kaynakça

1. Fernstrom I and Johansson B. Percutaneous pyelolithotomy. A new extraction technique. Scand J Urol Nephrol 1976; 10: 257-9.

2. Ramakumar S, Segura JW. Renal Calculi. Percutaneous management. Urol Clin North Am 2000; 27:618.

3. Tiselius HG, Ackermann D, Alken P et al. EAU Guidelines on Urolithiasis. Eur Urol 2001; 40: 362-71.

4. Lingeman JE, Lifshitz DA, Evan AP. Surgical management of urinary lithiasis. In: Walsh PC, Retick AB, Vahghan ED et al. editors. Campbell’s Urology. 8th edition. Philadelphia: WB Saunders; 2002. p.3362-3.

5. Bloom DA, Morgan RJ, Scardino PL. Thomas Hillier and percutaneous nephrostomy. Urology 1989; 33: 346-50.

6. Muslumanoglu AY, Binbay M, Yuruk E et al. Updated epidemiologic study of urolithiasis in Turkey. I: Changing characteristics of urolithiasis. Urol Res 2011; 39: 309-14.

7. Yalçın V, Önal B, Çitgez S et al. Üst Kaliks Girişi Yapılan Perkütan Nefrolitotomi Olgularında İstenmeyen Yan Etki Oranları ve Sonuçlar. Türk Üroloji Dergisi 2007; 33: 191- 195.

8. Wignall GR, Canales BK, Denstedt JD et al. Minimally Invasive Approaches to Upper Urinary Tract Urolithiasis. Urol Clin N Am 2008; 35: 441-454.

9. Gupta R, Kumar A, Kapoor R et al. Prospective evaluation of safety and efficacy of the supracostal approach for percutaneous nephrolithotomy BJU INT. 2003; 90: 809-13.

10. Tefekli A, Esen T, Olbert PJ et al. Isolated upper pole access in percutaneous nephrolithotomy: a large-scale analysis from the CROES percutaneous nephrolithotomy global study. J Urol 2013; 189: 568-73.

11. Leslie A.Deane, Ralph V. Clayman. Advances in Percutaneous Nephrostolithotomy. Urol Clin North Am 2007; 34: 383-95.

12. Karakan T, Diri A, Hascicek AM et al. Comparison of ultrasonic and pneumatic intracorporeal lithotripsy techniques during percutaneous nephrolithotomy. Scientific WorldJournal 2013: 604361.

13. Kuo RL, Paterson RF, Siqueira TM Jr et al. In vitro assessment of lithoclast ultra intracorporeal lithotripter. J Endourol 2004; 18: 153-6.

14. Ağraş K, Üçgül Y, Aldemir M et al. Böbrek Taşlarının Perkütan Tedavisinde Hangi Litotriptör Daha Etkilidir: Tek Başına Pnömotik mi veya Pnömotik/Ultrasonik Kombinasyonu mu? Türk Üroloji Dergisi 2007; 33: 302-307.

15. Türk C, Knoll T, Petrick A et al. Stone Relief. Endourology Techniques, Percutaneous Nephrolithotomy. EAU Guidelines on Urolithiasis 2013;31-33.

16. Eren MT, İnci K, Tombul T et al. Geyik Boynuzu (Staghorn) Taşlarının Tedavisi : 199 Hastalık Perkütan Nefrolitotomi Deneyimi. Türk Üroloji Dergisi 2007; 33: 317-323.

17. Preminger GM, Assimos DG, Lingeman JE et al. AUA guideline on management of staghorn calculi: Diagnosis and treatment recomendations. J Urol 2005; 173:1991-2000.

18. Resorlu B, Kara C, Oguz U et al. Percutaneous nephrolithotomy for complex caliceal and staghorn Stones in patients with solitary kidney. Urol Res 2011; 39: 171-6.

19. Wen CC, Nakada SY. Treatment Selection and Outcomes: Renal Calculi. Urol Clin N Am 2007; 34: 409-19.

20. Koo BC, Burtt G, Burgess NA. Percutaneous stone surgery in the obese: outcome stratified according to body mass index. BJU Int 2004; 93: 1296-9.

21. James E. Lingeman, Brian R. Matlaga, Andrew P. Evan. Surgical management of upper Urinary Tract Calculi: percutaneous nephrolithotomy. In: Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA. Campbell-Walsh Urology. 9th Edition. Philadelphia: WB Saunders 2007. p. 1485-1501.

22. Andonian S, Scoffone CM, Louie MK et al. CROES PCNL Study Group. Does imaging modality used for percutaneous renal access make a difference? A matched case analysis. J Endourol 2013; 27: 24-8.

23. Hamm M, Wawroschek F, Weckermann D et al. Unenhanced helical computed tomography in the evaluation of acute flank pain. Eur Urol 2001; 39: 460-5.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

43431

Sayıdaki Diğer Makaleler

Obezite ve perkütan nefrolitotomi (PNL): Vücut kitle indeksinin PNL sonuçları üzerindeki etkisi

Özgü AYDOĞDU, İBRAHİM HALİL BOZKURT, Tarık YONGUÇ, Tansu DEĞİRMENCİ, Salih POLAT, Volkan ŞEN, Zafer KOZACIOĞLU, BÜLENT GÜNLÜSOY, Süleyman MİNARECİ

Non-metastatik saptanan burned-out germ hücreli testis tümörü

Salih BUDAK, Hasan Salih SAĞLAM, Fatma Hüsniye DİLEK, Öztuğ ADSAN

Depolama semptomlarının transüretral prostat rezeksiyonu sonrasında erken postopratif ağrıya etkisi

Osman KÖSE, Şükrü KUMSAR, Tolga ERGÖNENÇ, Salih BUDAK, Hüseyin AYDEMİR, Öztuğ ADSAN

Aşırı aktif mesanede konservatif tedaviler

MUHAMMET ŞAHİN BAĞBANCI, Levent EMİR, ONUR DEDE

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlangıç laparoskopik cerrahi deneyimlerimiz

Alper BİTKİN, Ata ÖZEN, Ender KAVUKCU, Mehmet UYANIK, M. Serdar BUĞDAY, M. Tevfik ERTEKİN

Bitlis Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk 70 perkütan nefrolitotomi deneyimimiz; retrospektif bir analiz

MUHAMMET ŞAHİN BAĞBANCI, ONUR DEDE, Devrim KAYAN, Tezcan SEZGİN, Yasin AYDOĞMUŞ

Testiküler travmaya bağlı sanılıp önemsenmemiş nadir bir testis tümörü: Paratestiküler Rabdomyosarkom

Sadi TURKAN, Mehmet KALKAN, Hasan Basri ŞENER, Coşkun ŞAHİN

Holmium lazer ile üreterosel içi taşa yaklaşım: Olgu sunumu

MUSTAFA KARALAR, İBRAHİM KELEŞ, Ahmed Ömer HALAT, Haşmet SARICI

Overdoz prostat radyasyonunda acil robotik radikal prostatektomi

Mahmoud MUSTAFA, Louis L. PİSTERS

Üriner inkontinansın farklı tiplerinin tedavisinde manyetik sandalye tedavisi

Musa SARAÇOĞLU, SACİT NURİ GÖRGEL, HAKAN ÖZTÜRK, Tarık ZENGİN, Mahmoud MUSTAFA