Tip 2 diabetes mellituslu hastaların öz-bakım gücünün değerlendirilmesi

Diyabet glisemik kontrolün bozulduğu kronik bir hasta-lıktır. Kronik hastalığı olan bireyin gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilmesi önemlidir. Sağlığın bozulması durumunda ortaya çıkan yeni gereksinimleri karşılaya-bilme, hastalık hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Bu çalışmanın amacı, diyabetli bireylerin öz-bakım gücü ve çeşitli faktörlerle arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır. Araştırmanın örneklemini 40 hasta oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştiri-len 20 soruluk bireysel bilgi formu ve öz-bakım gücü ölçeği kullanılmıştır. Hastaların öz-bakım gücü puan ortalamalarının 90,02±18,17 olduğu, yaşadıkları kişiler ve açlık kan şekerini ölçtürme durumları ile öz-bakım gücü puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki tespit edildi (p

The evaluation of the self-care of patients with Type 2 diabetes mellitus

Diabetes is a chronic disease in which glycemic control is damaged. It is essential that the individuals having a chronic disease meet his or her needs by him/herself. Meeting the new needs developing due to health deterioration requıres being informed about the disease. The purpose of this study is to define self-care capasity. 40 individuals having diabetes constitute the research. As a data gathering tool, the form of personal knowledge and self-care agency scale have been used. Patient’s average self-care score was 90.02±18.17. self care capacity was found to be significantly correlated with either application for blood glucose measurements or status of living together at home. Knowledge of diabetes and self-care capasity are effective as regards maintenance of glysemic control.

Kaynakça

1.

Ed. Yılmaz C, Yılmaz MT, İmamoğlu Ş. Diabetes Mellitus. İstanbul 2000. 2.

Andreoli TE, Carpenter CJ, Smith LH, Plum F. Cecil Essentials of Medicine, Ed, Yalçın, A, 2. Baskı, Yüce Yayınları, İstanbul 1991. 3.

Tüzün M. Diyabet ve prediyabette tanı. V. Ege Diyabet Günleri Kursu Özet Kitabı; 14-16 Kasım 2007 İzmir 2007;s: 1-3. 4.

Satman I, Yılmaz T, Sengul A, Salman S, Salman F, Uygur S, et al. Population-based study of diabetes and risk characteristics in Turkey; Results of the Turkish diabetes epidemiology study (TURDEP). Diabetes care 2002;25: 1551-6. 5.

American Diabetes Association (ADA 2009). Standarts of medical care in diabetes-2009. Diabetes Care 2009;32: 13-61. 6.

UKPDS. İntensive Blood-glucose control with sulfonylureas or insulin compored with conventional treatment and risk of compliations in patients with type 2 diabetes. Lancet 1998;352: 837-53. 7.

Çev. Ed. Özata M. Tip 2 Diyabetin Tıbbi Tedavisi. 5. Baskı. Türkiye 2004. 8.

Tüfekçi, F.G. Sağlıklı Adölesanların Öz-Bakım Gücü İle Anne-Baba-larının Öz-Bakım Gücünün Karşılaştırılması ve Sosyo-Demografik Özelliklerle İlişkisi Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2000. 9.

Bakoğlu E, Yetkin A. Hipertansiyonlu Hastaların Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2003;4: 41-9. 10.

Mensing C, Boucher J, Cypress M, Weinger K, Mulcahy K, Barta P, et al. National Standarts for diabetes self-management education. Diabetes care 2002;25: 140-7. 11.

Öner N. Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler. 3. Baskı, Boğaziçi Üniversitesi Yayını, İstanbul 1997. 12.

Uskun E, Sarıboyacı N, Öztürk M, Tamer MN. Tip 2 Diabetes Mellitus’u olan hastaların öz-bakım gücü ve komplikasyonlarla ilişkisi. Endokrinolojide Yönelişler 2003;12: 166-74. 13.

Kara B. Tip I Diabet Hastalarının Öz-bakım Gücünün İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara 1999. 14.

Nahçivan N, Coşansu G. Erişkinlerde Diabet risk faktörlerinin belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Yükseklisans tezi İstanbul 2001. 15.

Toktamış A. Demirel Y. Tip 2 Diabet için Bağımsız bir risk faktörü: Sigara. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002;24: 209-14. 16.

Batkın D, Çetinkaya F. Diabetes Mellitus Hastalarının Ayak Bakımı ve Diabetik Ayak Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2005;14: 6-12. 17.

Tenderich A. The crisis in diabetes education: Essential care that’s riddled with problems and what we can do to fix it. Diabetes Health 2007;p: 123-5.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.5b382

Sayıdaki Diğer Makaleler

Visualization of 4thcranial nerve with mri: Value of balanced fastfield echo and 3d-drive sequences against the T2-TSE and post-contrast t1w sequences

Hasan AYDIN, Egemen ÇİFTÇİ, Baki HEKİMOĞLU

Tip 2 diabetes mellituslu hastaların öz-bakım gücünün değerlendirilmesi

Türkcan Gülsen DÜZÖZ, Dilber ÇATALKAYA, Demir Derya UYSAL

Koroner anjiyografi için refereedilen hastalarda bozulmuş açlık glukoz toleransı ciddi koroner arter hastalığı riskini öngördürebilir mi ?

GÜLTEN TAÇOY, Kaan OKTAY, AKİF SERHAT BALCIOĞLU, Erdem Güliz YAZICI, Timur TİMURKAYNAK, Atiye ÇENGEL

Lateks allerjili hastada anestezik yaklaşım

Özgün CUVAŞ, Esra SÜT, Beyazıt DİKMEN

Perceptions of students of Yeditepe University Faculty of Medicine about educational environment

BÜLENT ALCI

Comparison of two laxative agents for precolonoscopy bowel preparation: Sennoside versus standard polyethylene glycol solution

Işılay NADİR, Sabite KACAR, Başak ÇAKAL, Meral AKDOĞAN, Yasemin Özderin ÖZİN

Oral kavitede nadir görülen bir benign tümör: Dev lingual lipom

Ahmet URAL, Didem TIĞBAŞ, Mehmet İMAMOĞLU, Osman BAHADIR, Yavuz ÖZORAN

Optik sinir gliomlu bir olgu

REMZİ KARADAĞ, Neslihan BAYRAKTAR, Feyza UZUN, Mustafa DURMUŞ

Gelişimsel farmakoloji: Çocuklar küçük erişkinler değildir

Cüneyt TAYMAN, Karel ALLEGAERT

Erişkinde uzun süreli potent topikal steroid kullanımına bağlı cushing sendromu

Feridun KARAKURT, Ayşe ÇARLIOĞLU, Özgür ATMACA, Seval ERPOLAT, Benan KASAPOĞLU