Hiperemezis gravidaruma güncel yaklaşımlar

Bulantı ve kusma (BK) gebeliklerin yaklaşık %75’inde görülen yaygın bir semptomdur. Hiperemezis gravidarum (HEG) ise gebeliklerin %0,5–2’sini etkileyen, 3 günden daha uzun süren aşırı bulantı kusma, dehidratasyon (ağızda kuruluk, deri turgorunda azalma), ketonüri, sıvı elektrolit bozukluğu, vücut ağırlığının %5’inden fazla kilo kaybı ile karakterize nadiren hepatik ve renal yetmezliğe ilerleyebilen ve sıklıkla hastaneye yatış gerektiren daha ağır bir tablodur. HEG kişinin sosyal, aile ve iş hayatını etkileyerek psikolojik ve sosyal sorunlara, iş gücü kaybına neden olan, hastaneye tekrarlayan yatışlara sebep olarak sağlık maliyetlerini artıran bir durumdur. Dolayısıyla hastane kad ? n doğum servislerinde sık karşılaştığımız HEG hastalarında, risk faktörlerinin ve etyolojide rol alan mekanizmaların iyi anlaşılması , ayırıcı tanının yapı larak hastaneye yatışın değerlendirilmesi ve etkin tedavinin başlanması önemlidir. HEG tedavisinde ilk basamak yaşam tarzında ve diyette yapılan değişiklikler olmalıdır. Günümüzde medikal tedavi yanında alternatif tıp yöntemlerinin (hipnoz, akupunktur vs.) de uygulandığı HEG tedavisini tekrar değerlendirmek, tedavi basamaklarını ve etkinliklerini karşılaştırmak önemlidir. Gebe kadnı 3-4 ay veya daha uzun süre etkileyen bu tabloda kişiyi en kısa sürede aile ve iş hayatına geri kazandırmak sosyal ve maddi kayıpları en aza indirecektir. Bu yazıda bulantı kusma ve HEG’in etyopatogenezi, tedavi yaklaşımları ile ilgili bilgiler son yıllara ait literatür verileri ışığında ele alınmış ve kliniğimizde de uyguladığmız basamaklı tedavi yaklaşımı sunulmuştur.

The contemporary approaches to hyperemesis gravidarum

Nausea and vomiting (BK), common symptoms of pregnancy, are seen in approximately 75% of pregnants. Hyperemesis gravidarum (HEG) is a more serious condition seen 0.5%-2% of pregnant women and is characterized with intractable recurring excessive nausea and vomiting that lasts longer than 3 days, dehydration (xerostomia, decreased skin turgor), ketonaemi, a fluid and electrolyte imbalance, weight loss more than 5% of pre-pregnancy weight, rarely can also progress to hepatic and renal failure and often requires hospitali- zation. HEG is a condition that causes psychological and social problems and loss of labor by affecting person's sociality, family, and labor loss, and often results in recurrent hospitalisation associated with increased health care costs. Therefore, in HEG patients frequently encountered in the Obstetrics and Gynecology services, risk factors and better understanding of the mechanisms involved in the etiology, and after performing a differential diagnostic procedure, evaluation of hospitalisation and initiation of effective treatment is important. The first step in the treatment of HEG involves dietary change and lifestyle modifications. Nowadays, it is important to reevaluate the HEG treat- ments using alternative medicine methods (hypnosis, acupuncture, etc.) besides medical therapy and to compare treatment steps and effectiveness. If the pregnant women, in condition which affects them 3-4 months or longer, are gained to family and work life as soon as possible, social and material losses is minimized. In this article, the contemporary information about etiopathogenesis and treatment approaches of nausea with associated vomiting and HEG were discussed in the light of the current literature and the stepped care in the treatment of HEG of our clinic was presented.

Kaynakça

1. Jewell D, Young G. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. In: The Cochrane Library, Issue 4. Chichester, UK: John Wiley &Sons, Ltd, 2003.

2. Gazmararian JA, Peterson R, Jamieson DJ, Schild L, Adams MM, Deshpande AD. Hospitalisations during pregnancy among managed care entrolles. Obstet Gynecol 2002;100:94-100.

3. Lee NM, Saha S. Nausea and vomiting of pregnancy. Gastroenterol Clin North Am 2011;40:309-34.

4. Lacasse A, Rey E, Ferreira E, et al. Epidemiology of nausea and vomiting of pregnancy: prevelance, severity, determinants, and the importance of race/ethnicity. BMC Pregnancy Childbirth 2009;9:26.

5. Weigel MM, Weigel RM. The association of reproductive history, demographic factors, and alcohol and tobacco consumption with the risk of developing nausea and vomiting in early pregnancy. Am J Epidemiol 1988; 127:562-70.

6. Fezjo MS, Ingles SA, Wilson M, et al. High prevalence of severe nausea and vomiting of pregnancy and hyperemesis gravidarum among relatives of affected individuals. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008;141:13-7.

7. Kaygusuz ?, Gümü ? ?? , Y ? ld ? r? m M, et.al. Association between maternal ghrelin levels and hyperemesis gravidarum. Turk J Med Sci 2013;43:790-4.

8. Klebanoff MA, Koslowe PA, Kaslow R, Rhoads GG. Epidemiology of vomiting in early pregnancy. Obstet Gynecol 1985;66:612-6.

9. Verberg MFG, Gillott DJ, Al-Fardan N, Grudzinskas JG. Hyperemesis gravidarum, a literatüre review. Human Reproduction Update 2005;11: 527-39.

10. Mansour GM, Nashaat EH. Role of Helicobacter pylori in the pathogenesis of hyperemesis gravidarum. Arch Gynecol Obstet 2011;284: 843-7.

11. Goodwin TM. Hyperemesis gravidarum. Obstet Gynecol Clin North Am 2008;35:401-17.

12. Buckwalter JG, Simpson SW. Psychological factors in the etiology and treatment of severe nausea and vomiting in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2002;186:S210-4.

13. Kimura M, Amino N, Tamaki H, et al. Gestational thyrotoxicosis and hyperemesis gravidarum: possible role of hCG with higher stimulating activity. Clin Endocrinol (Oxf) 1993;38:345-50.

14. Hallak M, Tsalamandris K, Dombrowski MP, et al. Hyperemesis gravidarum. Effects on fetal outcome. J Reprod Med 1996;41:871.

15. Veenendaal MV, van Abeelen AF, Painter RC, van der Post JA, Roseboom TJ. Consequences of hyperemesis gravidarum for offspring: a systematic review and meta-analysis. BJOG 2011;118:1302-13.

16. Paauw JD, Bierling S, Cook CR, Davis AT. Hyperemesis gravidarum and fetal outcome. JPEN J Parental Enternal Nutr 2005;29:93-6.

17. Tsang IS, Katz VL, Wells SD. Maternal and fetal outcomes in hyperemesis gravidarum. Int J Gynaecol Obstet 1996;55:231-5.

18. Kallen B. Hyperemesis during pregnancy and delivery outcome: a registry study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1987;26:291-302.

19. Smith C, Crowther C, Willson K, Hotham N, McMillian V. A randomized controlled trial of ginger to treat nause and vomiting in pregnancy. Obstet Gynecol 2004;103:639-45.

20. Roscoe JA, Matteson SE. Acupressure and acustimulation bands for control of nausea: a brief review. Am J Obstet Gynecol 2002; 186:S244-7.

21. Simon EP, Schwartz J. Medical hypnosis for hyperemesis gravidarum. Birth 1999;26:248-54.

22. Quinlan JD, Hill DA. Nausea and vomiting of pregnancy. Am Fam Physician 2003;68:121-8.

23. Koren G, Maltepe C. Pre-emptive therapy for severe nausea and vomiting of pregnancy and hyperemesis gravidarum. J Obstet Gynaecol 2004;24:530-3.

24. Magee LA, Mazotta P, Koren G. Evidence-based view of safety and effectiveness of pharmacologic therapy for nausea and vomiting of pregnancy (NVP). Am J Obstet Gynecol 2002;186:S256-61.

25. Nageotte MP, Briggs GG, Towers CV, Asrat T. Droperidol and diphenhydramine in the management of hyperemesis gravidarum. Am J Obstet Gynecol 1996;174:1801-5.

26. Pasternak B, Svanström H, Hviid A. Ondansetron in pregnancy and risk of adverse fetal outcomes. N Engl J Med 2013; 368:814-23.

27. Ziaei S, Hosseiney FS, Faghihzadeh S. The efficacy low dose prednisolone in the treatment of hyperemesis gravidarum. Acta Obstet Gynecol Scand 2004;83:272-5.

28. Jarvis S, Nelson–Piercy C. Management of nausea and vomiting in pregnancy. BMJ 2011;342:d3606.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b299

Sayıdaki Diğer Makaleler

Endoservikal küretaj: Minimal servikal sitolojik anormalliklerde kolposkopik muayene normal ve yeterli olduğunda

DEHA DENİZHAN KESKİN, SEDA KESKİN, Ezgi GÜNGÜL ERDOĞAN, Özhan ÖZDEMİR, Oğuz YÜCEL

Yineleyen merkezi sinir sistemi kanamaları bulunan konjenital faktor V eksikliği olgumuzda uzun sureli sekonder profilaksi

Hülya Sayılan ŞEN, Zafer SALCIOĞLU, Arzu AKÇAY, Deniz TUĞCU, Gönül AYDOĞAN, Ferhan AKICI, Nuray Aktay AYAZ, zafer BAŞLAR

Astımlı çocuklarda properatif hazırlık

Fatma AKELMA KAVAK, Emin METE

İzole hemihpertrofili bir olgunun sunumu

FESİH AKTAR, ALİ GÜNEŞ, Murat BAŞARANOĞLU, Mehmet Selçuk BEKTAŞ, Zehra DOĞAN

The G1057D polymorphism of insulin receptor substrate-2 (IRS2) gene with type 2 diabetes in the Turkish population

Sevim ÇELİK KARAKAŞ, Nurcan ATEŞ ARAS, MERAL URHAN KÜÇÜK, Serap YALIN, Esen AKBAY

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında bakteriyel kolonizasyon ve akut alevlenme sıklığının ilişkisi

TALAT KILIÇ, Zeki YILDIRIM, İbrahim ÖZEROL, Zeynep ÇİZÇECİ, Rıza DURMAZ

Nazal glioma: Nadir bir konjenital anomali

Serdar YÜCE, Mustafa ÖKSÜZ, Muhammet Eren ERSÖZ, Yılmaz SULTANOĞLU, Yavuz ÖZSULAR

Hint kınası ile yapılan geçici dövmeye bağlı localize hipertrikoz: Bir olgu

Havva Kaya AKIŞ, Bengü Çevirgen CEMİL, Filiz CANPOLAT, Müzeyyen GÖNÜL

İzole Hemihipertrofili Bir Olgunun Sunumu

Fesih AKTAR, Ali GÜNEŞ, Murat BAŞARANOĞLU, Mehmet Selçuk BEKTAŞ, Zehra DOĞAN

Vitreus kanaması olan hastalarda vitrektomi öncesi flaş ERG ve flaş VEP'in cerrahi sonrası görme keskinliği ile ilişkisi

İHSAN YILMAZ, Abdullah ÖZKAYA, Ercüment ÇAVDAR, Zeynep ALKIN, Ebru Demet AYGIT, Korhan FAZIL