Ektopik gebelik yönetimi: Fertilite sonuçları üzerine etkisi

Amaç: Ektopik gebelik vakalarına uygulanan cerrahi ve konservatif tedavi yaklaşımlarının operasyon sonrası fertilite sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi. Materyal ve Metot: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Klini-ğinde Ocak 2007-Şubat 2011 tarihleri arasında ektopik gebelik tanısı alan ve tedavi edilen toplam 273 olgu geriye dönük olarak incelendi. Tüm hastalara telefonla ulaşıldı ve fertilite durumları sorgulandı. Bekle-gör ve metotreksat tedavisi konservatif tedavi grubunu oluştu-rurken, laparoskopi ve laparotomi uygulanan olgular cerrahi tedavi grubuna dahil edildi. Bulgular: 273 ektopik gebelik olgusunun yaş ortalaması 31,47±6,06 (17-46), gravida ve parite ortalamaları ise sırası ile 2,07±1,55 ve 1,61±1,18 olarak bulunmuştur. Olguların 48’ine (%17,6) bekle-gör, 31’ine (%11,3) metotreksat tedavisi uygulanarak konservatif tedavi grubu oluşturuldu. 125 (%45,7) olgu laparotomi, 69 (%25,3) olgu ise laparoskopi yöntemiyle tedavi edilmiş olup, bu grup cerrahi tedavi grubunu oluşturdu. Sonuç: Çalışmamızda konservatif yaklaşım ile cerrahi tedavi arasında fertilite prognozu açısından fark olmadığı görülmüştür. Ektopik gebelik tedavisi hastanın başvuru anındaki klinik durumuna ve fertilite arzusuna göre bireyselleştirilmelidir.

Management of ectopic pregnancy: Effects on the fertility outcome

Objective: Evaluation of fertility outcomes of the patients who had been managed for ectopic pregnancy by conservative or surgical approach. Material and Method: 273 patients who had been diagnosed and treated for ectopic pregnancy were analyzed retrospectively during the time period between January 2007-February 2011 in Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Teaching and Research Hospital, Department of Gynecology and Obstetrics. All cases were called by phone and fertility results were questioned. The patients who had been treated by expectant management and methotrexate treatment were called as the conservative group and the second who had been treated by laparoscopy or laparotomy were called as the surgery group. Results: 273 cases with ectopic pregnacy were evaluated. The mean age was 31.47±6.06 (17-46), gravidity and parity were 2.07±1.55 and 1.61±1.18, respectively. The conservative group included 48 (17.6%) of the patients who had been treated by expectant management and 31 (11.3%) of the patients who had been treated by methotrexate. The surgery group included 125 (45.7%) of the patients who had been treated by laparotomy and 69 (25.3%) of the patients who had been treated by laparoscopy. Conclusion: In our study there was no difference on fertility outcome between the conservative or surgical management groups. Treatment of ectopic pregnancy has to be individualized according to patient’s clinical state and fertility desire at admission.

Kaynakça

1. Farquhar CM. Ectopic Pregnancy. Lancet 2005;366(9485):583-91.

2. Thonneau P, Hijazi Y, Goyaux N, Calvez T, Keita N. Ectopic pregnancy in Conakry, Guinea. Bull World Health Organ 2002;80(5):365-70.

3. Condous G. Ectopic pregnancy: challenging accepted management strategies. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2009;49(4):346-51.

4. Saraiya M, Berg CJ, Shulman H, Green CA, Atrash HK. Estimates of the Annual Number of Clinically Recognized Pregnancies in the United States, 1981-1991. Am J Epidemiol 1999; 149(11):1025-9.

5. Zane SB, Kieke BA Jr, Kendrick JS, Bruce C. Surveillance in a time of changing health care practices: estimating ectopic pregnancy incidence in the United States. Matern Child Health J 2002;6(4):227-36.

6. Murray H, Baakdah H, Bardell T, Tulandi T. Diagnosis and treatment of ectopic pregnancy. CMAJ 2005;173(8):905-12.

7. Stovall TG, Ling FW. Single dose methotrexate: an expanded clinical trial. Am J Obstet Gynecol 1993;168(6):1759–65.

8. Kirk E, Condous G, Bourne T. The nonsurgical management of ectopic pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol 2006;27(1):91–100.

9. Musa J, Daru PH, Mutihir JT, Ujah IA. Ectopic pregnancy in Jos Northern Nigeria: prevalence and impact on subsequent fertility. Niger J Med 2009;18(1):35-8.

10. Condous G. Ectopic pregnancy-risk factors and diagnosis. Aust Fam Physician 2006;35(11):854-7.

11. Storeide O, Veholmen M, Eide M, Bergsjo P, Sandvei R. The incidence of ectopic pregnancy in Hordaland Country, Norway 1976-1993. Acta Obstet Gynecol Scand 1997;76(4):345-9.

12. Randic L, Haller H. Ectopic pregnancy among past IUD users. Int J Gynaecol Obstet 1992;38(4):299-304.

13. Ankum WM, Mol BW, Van der Veen F, Bossuyt PM. Risk factors for ectopic pregnancy: A meta-analysis. Fertil Steril 1996;65(6):1093-9.

14. Job-Spira N, Coste J, Aublet-Cuvelier B, Germain E, Fernandez H, Bouyer J, et al. Incidence of extra-uterine pregnancy and characteristics of treated patients. First results of the Auvergne registry. Presse Med 1995;24(7):351-5.

15. Hajenius PJ, Engelsbel S, Mol BW, Veen F, Ankum WM, Bossuyt PMM, et al. Randomised trial of systemic methotrexate versus laparoscopic salpingostomy in tubal pregnancy. Lancet 1997;350(9080):774-9.

16. Yao M, Tulandi T. Current status of surgical and nonsurgical management of ectopic pregnancy. Fertil Steril 1997;67(3):421-33.

17. Oelsner G, Goldenberg M, Admon D, Pansky M, Tur-Kaspa I, Rabinovitch O, et al. Salpingectomy by operative laparoscopy and subsequent reproductive performance. Human Reprod 1994;9(1):83-6.

18. Shalev E, Peleg D, Tsabari A, Romano S, Bustan M. Spontaneous resolution of ectopic tubal pregnancy: natural history. Fertil Steril 1995;63(1):15-9.

19. Trio D, Strobelt N, Picciolo C, Lapinski RH, Ghidini A. Prognostic factors for successful expectant management of ectopic pregnancy. Fertil Steril 1995;63(3):469-72.

20. Gamzu R, Almog B, Levin Y, Avni A, Jaffa A, Lessing JB, et al. Efficacy of methotrexate treatment in extrauterine pregnanciesdefined by stable or increasing human chorionic gonadotropin concentrations. Fertil Steril 2002;77(4):761-5.

21. Makinen JI, Kivijarvi AK, Irjala KM. Success of non-surgical management of ectopic pregnancy. Lancet 1990;335(8697):1099.

22. Yermez E, Seku İ, Yamazhan M, İspahi C. Ektopik gebeliğin tedavisinde tek doz methotrexate kullanımının etkinliği. Türkiye Klinikleri Jinekol Obst 2003;13(5):353-5.

23. Grainger DA, Seifer DB. Laparoscopic management of ectopic pregnancy. Curr Opin Obstet Gynecol 1995;7(4):277-82.

24. Buster JE, Carson SA. Ectopic pregnancy: new advances in diagnosis and treatment. Curr Opin Obstet Gynecol 1995;7(3):168-76.

25. Sultana CJ, Easley K, Collins RL. Outcome of laparoscopic versus traditional surgery for ectopic pregnancies. Fertil Steril 1992;57(2):285-9.

26. Lindblom B, Hahlin M, Lundorff P, Thorburn J. Treatment of tubal pregnancy by laparoscope-guided injection of prostaglandin F2 alpha. Fertil Steril 1990;54(3):404-8.

27. Sowter MC, Farquhar CM, Petrie KJ, Gudex G. A randomised trial comparing single dose systemic methotrexate and laparoscopic surgery for the treatment of unruptured tubal pregnancy. BJOG 2001;108(2):192-203.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

45853

Sayıdaki Diğer Makaleler

First-line adjuvan paklitaksel/karboplatin kemoterapisi alan hasta grubunda yaşın hematolojik toksisite üzerine etkisi

Işın ÜREYEN, MUSTAFA ALPER KARALÖK, Deniz HIZLI, YUSUF AYTAÇ TOHMA, Ömer TAPISIZ, AHMET TANER TURAN, Nurettin BORAN, Gökhan TULUNAY, M. Faruk KÖSE

Tuberosklerozlu bir olguda kardiyak rabdomyom: 5 yıllık izlemde tümörün kendiliğinden kaybolması

Özben CEYLAN, Senem ÖZGÜR, Selmin KARADEMİR, Utku Arman ÖRÜN, Mahmut KESKİN, Filiz ŞENOCAK

Gebeliğin intrahepatik kolestazı: Etiyopatogenez, maternal ve fetal etkileri

Ayla Sargın ORUÇ, Şevki ÇELEN, Nuri DANIŞMAN

Sikatrisyel ektropiyonda çift pediküllü flep transpozisyonu ile kombine lateral tarsal şerit uygulanması

Aykut Arslan YILDIZ, Yavuz BARDAK

Diyabetes mellitus regülasyonunun osteoporoz ile ilişkisi

Aysun HALAÇOĞLU, Murat SUHER

Ateşli term yenidoğanlarda ciddi bakteriyel enfeksiyon birlikteliği

Suzan GÜNDÜZ, AYŞEGÜL ZENCİROĞLU, Nurullah OKUMUŞ

Posthemorajik hidrosefalisi olan düşük ağırlıklı infantın ventriküloperitoneal şant operasyonu ile tedavisi

DURAN BERKER CEMİL, Emre Cemal GÖKÇE, Mehmet Nevzat ÇİZMECİ, MEHMET KENAN KANBUROĞLU, Mustafa Mansur TATLI, Bülent ERDOĞAN

Ektopik gebelik yönetimi: Fertilite sonuçları üzerine etkisi

Hüseyin CENGİZ, Cihan KAYA, Hakan GÜRASLAN, SEMA KARAKAŞ DİKİLİTAŞ, LEVENT YAŞAR, Murat EKİN

Öksürük ile ilişkili kaburga kırığı

Serdar KALEMCİ, Çağdaş CAN

Medulla spinalisin iskemi-reperfüzyon hasarını önlemede kullanılan N-asetil sisteinin alt ekstremite motor fonksiyonlarına etkisi

Kemalettin ERDEM, Celal YAVUZ, Ömer ÇAKIR