Ateşli term yenidoğanlarda ciddi bakteriyel enfeksiyon birlikteliği

Giriş ve Amaç: Bu çalışma; hastanemiz acil servisine ateş yakınması ile başvurup yenidoğan servisine yatırılan bebeklerde ateş nedenlerinin, ciddi bakteriyel enfeksiyon (CBE) ve dehidratasyon ateşi sıklığının belirlenmesi amacıyla yapıldı. Materyal ve Metot: Çalışmaya acil serviste rektal ateşi en az 38 oC ölçülüp ateş etiyolojisi araştırılmak ve tedavi edilmek üzere Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırı-lan yenidoğan bebekler alındı. CBE tanısını başlangıçta öngörmeye yardımcı olabilecek parametreler ve “dehid-ratasyon ateşi” tanısı alan hastalar değerlendirildi. Bulgular: Hastanede ilk ölçülen rektal vücut sıcaklığı hastaların %68'inin 38-38,9 °C arasında, %32'sinin 38.9°C ve üzerinde idi. Her iki grupta rektal ateş ara-sında fark saptanmadı. Hastaların 15’inde (%21,1) CBE belirlendi. Kan kültüründe 4 (%5,6), idrar kültüründe (biri ürosepsis, biri pnömoniyle birlikte) 12 (%16,9) hastada üreme belirlendi. Hastaneye başvuru yaşı CBE grubunda diğer gruba göre anlamlı yüksekti. C-reaktif protein (CRP) değeri CBE grubunda (37,9 mg/dl), olmayan gruba göre (17,3 mg/dl) anlamlı yüksekti. Her iki grup arasında beyaz küre ve mutlak nötröfil sayıları açısından anlamlı fark yoktu. Hastaların ateş yanında % 71,9’unda ek yakınmalar vardı. Çalışma grubunda dehidratasyon ateşi olan 21 (%29,6), olmayan 50 (%70,4) hasta belir-lendi. Dehidratasyon ateşi olan bebeklerin hastanede ölçülen rektal ateş derecesi, beyaz küre sayısı, absüle nötrofil sayısı, sodyum, kreatinin, kan üre nitrojeni (BUN), bilirubin değerleri, dehidratasyon ateşi olmayan gruptan anlamlı yüksek, hastaneye başvuru günü, CRP ve glukoz değerleri anlamlı düşük bulundu. Tartışma: Hasta populasyonumuzda vücut sıcaklığı 38 oC’yi geçen her yenidoğanın ciddi bakteriyel enfeksiyon riski açısından dikkatle değerlendirilmesi, kültürlerinin alınarak ampirik antibiyotik tedavisi başlanmasının güve-nilir bir yaklaşım olmakla birlikte, kültür sonuçlarının yakından izlenerek kültür sonuçlarına ve hastanın klini-ğine göre antibiyotik tedavisinin gereksiz uzatılmaması gerekir. Özellikle yaz aylarında, hayatın ilk haftası içe-risinde ateşle başvuran bebeklerde dehidratasyon ateşi tanısı da akılda tutulmalıdır.

Serious bacterial infections in term newborns with fever

Objective: The purpose of our study is to determine the cause of fever in neonates who has been admitted to emergency department because of fever and then hospitalized in our neonatal intensive care unit, the incidence of serious bacterial infections (SBI) and the incidence of dehydration fever were investigated. Materials and Methods: In our study, neonates admitted to emergency unit with a rectal fever of at least 38 oC were included. The neonates hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit for investigation of infection source and treatment. The initial history, physical examination and laboratory parameters for predicting serious bacterial infections, and “dehydration fever groups” were evaluated. Results: First measured rectal temperature in hospital was between 38-38.9 °C in 68% of patients, while 32% had a fever more than 38.9°C.There was no statistical difference in rectal fever between two groups. Fifteen (21%) of 71 patients were SBI. Blood culture was positive in 4 (5.6%) and urine culture was positive (including one case with urosepsis and one case with pneumonia) in 12 (16.9%) patients. The day of admission to the hospital in SBI group was significantly higher as compared to the non-SBI group. C-reactive protein (CRP) values in SBI and non-SBI group were 37.9 mg/dl and 17.3 mg/l dl, respectively, with a statistical difference. There was no significant difference between both groups in terms of white blood cell and absolute neutrophile count. Percen-tage 71.9 patients had additional complaints. Twenty one (29.6%) patients were determined as dehydration fever and 50 (70.4%) were in “non-dehydrateted fever group”. While the rectal fever measured in hospital, white blood count, absolute neutrophile count, sodium, creatinine, BUN, bilirubin values were significantly higher in dehydration group, the admission day to the hospital, CRP and glucose values were significantly lower in dehydration group. Conclusion: In our patients, each neonate with a body temperature more than 38 oC’ should be evaluated with caution in terms of risk of SBI; and cultures should be obtained, than empirical antibiotic treatment should be performed. Although this is a reliable approach, culture results should be closely monitored. According to the culture results of patient’s clinical condition, antibiotic treatment should not be extended unnecessarily. However, especially in summer, within the first week of life, in infants who has been admitted due to fever, the diagnosis of dehydration fever should be kept in mind.

Kaynakça

1.Barbara JS. The Fetus and the Neonatal Infant. in: Behrman ER, Kliegman RM, Jenson HB (eds). Nelson Textbook of Pediatrics (18 th ed). Philadelphia, WB Saunders Co, Elsevier Science, 2007;671-813.

2. Gomella TL, Cunnigham MD, Eyal FG, Zenk KE. Infectious Disease. in: Neonatology: Management Procedures, On-Call Problems, Diseases and Drugs (5th ed) United States of America McGrew -Hill Co, Lange clinical manual 2004:434-41.

3. Baker MD, Bell LM. Unpredictability of serious bacterial illness in febrile infants from birth to 1 month of age. Arch Pediatr Adolesc Med 1999;153(5):508 -11.

4. Jaskiewicz JA, McCarthy CA, Richardson AC, White KC, Fisher DJ, Powell KR, et al. Febrile infants at low risk for serious bacterial infection-an appraisal of the Rochester criteria and implications for management. Febrile Infant Collaborative Study Group. Pediatrics. 1994;94(3):390-96.

5. Gerdes JS. Diagnosis and Management of Bacterial Infections in the Neonate. Pediatr Clin N Am 2004;51:939-59.

6. Peter CF, Joel MB, Howard SS. Neonatal Fever: Utility of the Rochester Criteria in Determining Low Risk for Serious Bacterial Infections. Am J of Emerg Med 1997;15(3):299-302.

7. Tuygun N, Tanır G. Yaşı 0-36 Aylık Çocuklarda Akut Odağı Olmayan Ateş-Derleme. Çocuk Enfeksiyon Dergisi-J of Pediatr Inf 2008;4 (2):62-6.

8. Edward FB, William OH. Fluid and Electrolyte Management. in: Taeugah HW, Ballard RA, Avery ME (eds). Shaffer and Avery’s Disease of Newborn, (6th ed). Philadelphia, WB Saunders Co, 2005:362-80.

9. Ung S, Woolfenden S, Holdgate A, Lee M, Leung M. Neonatal presentations to a Mixed Emergency Department. J of Paediatr and Child Health 2007;43(1-2): 25–8.

10. Ronfani L, Vilarim JNA, Dragovich D, Bacalhau AF, Cattaneo A. Brief Report. Signs of Severe Bacterial Infection in Noenates. J of Trop Ped 1999;45(1):48-51.

11. Richard GB, Marvin BH. Predictive Model for Serious Bacterial Infections Among Infants Younger Than 3 Months of Age. Pediatrics 2001; 108(2):311-16.

12. Brown L, Shaw T, Wittlake WA. Does leucocytosis identify bacterial infections in febrile neonates presenting to the emergency department? Emerg Med J 2005;22(4):256-59.

13. Schwartz S, Raveh D, Toker O, Thompson D. A week-by-week analysis of the low-risk criteria for serious bacterial infection in febrile neonates. Arch of Dis in Child 2009;94(3):287-92.

14. Kadish HA. Applying Outpatient Protocols in Febrile Infants 1-28 Days of Age: Can the Threshold Be Lowered? Clin Pediatr 2000;39(2): 81-8.

15. Gianakaki M, Avanidi M, Chandanos K, Theodoraki M, Filippidis M. Fever in Neonates in Nicu: 148. Pediatr Resch 2005;58(1):380.

16. Cheng-Hsun C, Tzou-Yien L, Michael B. Identification of febrile neonates unlikely to have bacterial infections. The Pediatr Inf Dis J 1997; 16(1):59-63.

17. Edward MS, Baker CJ. Bacterial Infections of the Neonate. in: Long SS, Pickering LK, Prober CG (eds). Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases (2th ed). New York Churchill Livingstone Co, Elsevier Science 2003; 536-42.

18. Ishiminie P. Fever without Source in Children 0 to 36 Months of Age. Pediatr Clin N Am 2006;53(1):167-94.

19. Klein JO. Bacterial Sepsis and Meningitis. in: Remington JS, Klein JO (eds). Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant (5th ed). Philadelphia, WB Saunders Co, 2001; 943-98.

20. Öztürk MA. Enfeksiyon Hastalıkları. içinde: Yurdakök M, Erdem G (yazarlar). Neonatoloji (2. baskı). Ankara, Alp Ofset 2004:354-84.

21. CengizAB. Yenidoğan sepsisi. Çocuk Enf Hast Dergisi 2006;1(1):7-12.

22. José BLS, Antonio RA, Gil DCC, Belen FC, Manuel CH. Urinary tract infection in the newborn: clinical and radio imaging studies. Pediatr Nephr 2007;22(10):1735-41.

23. Powell KR, Okay. Enhanced Urinalysis, But Questions Cerebrospinal Fluid Findings in Low-Risk Group. Pediatrics 2002;110 (4):846-47.

24. Tiker F, Gurakan B, Kilicdag H, Tarcan A. Dehydration: the main cause of fever during the first week of life. Arch of Dis in Child. Fetal & Neonatal Edition 2004;89(9):373-74.

25. Appleton RE. Foo CK. Dehydration fever in the neonate. Arch of Dis in Child 1989;64(5):765-66.

26. Zachariassen G, Juvonen P. Neonatal dehydration (dehydration fever) in newborn infants. Ugeskr Laeger 2002;164(42):4930-34.

27. Özdogan T, Iscan M, Ellikcioglu C, Yıldız E. Hypernatraemic dehydration in breast-fed neonates. Arch of Dis in Child 2006;91 (12):1041.

28. Bülbül A, Can E, Uslu S, Nuhoğlu A. Miadında doğan bebeklerde hipernatremik dehidratasyon. Türk Pediatri Arşivi 2009; 44(3):84-8.

29. Dallar Y, Tıras Ü, Ünsal Saç RÜ, Gökay S, Bıyıklı Z. Yenidoğan Döneminde Emzirme Sorunlarına Bağlı Gelisen Dehidratasyon Olguları. J Pediatr 2007;16(4):238-44.

30. Kul M, Gürsel O, Kesik V, Duranoğlu L, Sarıcı SÜ. Hipernatremik dehidratasyon tanısı ile takip edilen yenidoğan olgularımızın değerlen-dirilmesi. Gülhane Tıp Derg 2006; 48(3):162-65.

31. Maayan-Metzger A, Mazkereth R, Kuint J. Fever in healthy asymptomatic newborns during the first days of life. Arch of Dis in Child Fetal & Neonatal Edition 2003; 88(4):312-14.

32. American Academy of Pediatrics. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2005;115(2);496-506.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

44352

Sayıdaki Diğer Makaleler

Medulla spinalisin iskemi-reperfüzyon hasarını önlemede kullanılan N-asetil sisteinin alt ekstremite motor fonksiyonlarına etkisi

Kemalettin ERDEM, Celal YAVUZ, Ömer ÇAKIR

Ektopik gebelik yönetimi: Fertilite sonuçları üzerine etkisi

Hüseyin CENGİZ, Cihan KAYA, Hakan GÜRASLAN, SEMA KARAKAŞ DİKİLİTAŞ, LEVENT YAŞAR, Murat EKİN

First-line adjuvan paklitaksel/karboplatin kemoterapisi alan hasta grubunda yaşın hematolojik toksisite üzerine etkisi

Işın ÜREYEN, MUSTAFA ALPER KARALÖK, Deniz HIZLI, YUSUF AYTAÇ TOHMA, Ömer TAPISIZ, AHMET TANER TURAN, Nurettin BORAN, Gökhan TULUNAY, M. Faruk KÖSE

Sikatrisyel ektropiyonda çift pediküllü flep transpozisyonu ile kombine lateral tarsal şerit uygulanması

Aykut Arslan YILDIZ, Yavuz BARDAK

Evre III kronik böbrek yetmezliği hastalarında serum parathormon ile anemi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Ömer Önder SAVAŞ, Murat SUHER

A rare cause of membranoproliferative glomerulonephritis: Dental technician's pneumoconiosis

Gülay KOÇAK, Hacer ÇELİK, Adnan TAŞ, Murat DURANAY

Gebeliğin intrahepatik kolestazı: Etiyopatogenez, maternal ve fetal etkileri

Ayla Sargın ORUÇ, Şevki ÇELEN, Nuri DANIŞMAN

Ateşli term yenidoğanlarda ciddi bakteriyel enfeksiyon birlikteliği

Suzan GÜNDÜZ, AYŞEGÜL ZENCİROĞLU, Nurullah OKUMUŞ

Posthemorajik hidrosefalisi olan düşük ağırlıklı infantın ventriküloperitoneal şant operasyonu ile tedavisi

DURAN BERKER CEMİL, Emre Cemal GÖKÇE, Mehmet Nevzat ÇİZMECİ, MEHMET KENAN KANBUROĞLU, Mustafa Mansur TATLI, Bülent ERDOĞAN

Öksürük ile ilişkili kaburga kırığı

Serdar KALEMCİ, Çağdaş CAN