Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin 2007-2022 Yılları Arası SCI-Ex, ESCI ve SSCI Alan İndexlerinde Yayınlarının Bibliyometrik Analizi

Bu çalışmada, 2007-2022 yılları arasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin bibliyometrik analizi yapılmıştır. Web Of Science-WoSveri tabanından elde edilen veri dosyası 429 makalenin bibliyometrik analizleri gerçekleştirilmiştir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kapsamında yayınlanan makale çalışmaları yazar, ülke ve üniversiteler arasındaki ilişki bağı analizleri yapılmıştır. Yapılan çalışma neticesinde; KMÜ’de yapılan çalışmaların birçok üniversite, yazar ve ülkeler ile ilişki bağı açısından farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. 280 yazar yapmış oldukları çalışmalar ile KMÜ’ye destek vermiştir. Yapılan araştırma çalışmasında, dünyadaki üniversiteler arasında 106 üniversitenin ve dünya ülkeleri arasında ise 36 ülkenin ön plana çıktığı tespit edilmiştir. KMÜ kapsamında yapılan araştırmada; yazarlar açısından en fazla makale, yazarlar arası bağ (ilişki) sayısına ve bu unsurlara bağlı en yüksek bağlantı gücüne sahip olan yazarın Elhatisari, Serdar’ın olduğu tespit edilmiştir. Ülkeler açısından en fazla makale, ülkeler arası bağ (ilişki) sayısına ve bu unsurlara bağlı en yüksek bağlantı gücüne sahip olan ülkenin Türkiye olduğu tespit edilmiştir. KMÜ kapsamında yapılan çalışmada; Web Of Science-WoS veri tabanına ait yayınlanan en fazla makalenin 344 ile fizik (Physics) alanında olduğu, yıl olarak ise en fazla yayınlanan 116 makale çalışmasının 2019 yılında yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Alan indeksi açısından ise, en fazla yayınlanan 420 makale çalışmasının Science Citation Index Expanded (SCI-EX) alan indeksinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Bibliometric Analysis of Karamanoğlu Mehmetbey University’s Publications in SCI-Ex, ESCI and SSCI Field Indexes Between 2007-2022

In this study, bibliometric analysis of Karamanoğlu Mehmetbey University was period of 2007-2022 years performed. Bibliometric analyses of 429 articles were carried out in the data file obtained from the Web Of Science-WoSveri database. The article studies published within the scope of Karamanoğlu Mehmetbey University carried out the analysis of the relationship between the author, the country and the universities. As a result of the study, it has been determined that the studies conducted at KMU have differences in terms of relationship ties with many universities, authors and countries. 280 authors have supported KMU with their studies. In the research study conducted, it has been determined that 106 universities stand out among the universities in the world and 36 countries stand out among the countries of the world. In the research conducted within the scope of KMU; It has been determined that the author who has the highest number of articles, the number of connections between authors and the highest connection strength related to these elements is Elhatisari, Serdar . It has been determined that Turkey is the country with the highest number of articles, the number of ties (relationships) between countries and the highest connection strength related to these elements in terms of countries. In the study conducted within the scope of KMU; It has been determined that the most published articles belonging to the Web Of Science-WoS database are in the field of physics with 344, while the most published 116 article studies were conducted in 2019. In terms of the field index, it has been determined that the most published 420 article studies have been conducted in the Science Citation Index Expanded (SCI-EX) field index.

___

 • Alp, G. ve Çevik Ünlü, B. (2019). Turizm ve suç ilişkisinin bibliyometrik haritalama ile incelenmesi.Ömer Halis Demir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12(2), 213-228.
 • Ayaz, N., ve Türkmen, B. M. (2018). Yöresel yiyecekleri konu alan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Gastroia: Journal of Gastronomyand Travel Research, 2(1), 22-38.
 • Boyacıoğlu, E.Z ve Elmas, Ç. (2022). Ekonomi ve turizm odaklı literatür: Bibliyometrik bir analiz. Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi 4/2, 133-147.
 • Bozok, D., Kılıç, S. N., ve Özdemir, S. S. (2017). Bibliometric analysis of ruraltourism on tourismliterature Turizm literatüründe kırsal turizmin bibliyometrik analizi. Journal of Human Sciences, 14(1), 187-202.
 • Carter, Templeton, H.,Frazier, R. M., Wu, L., ve H. Wyatt, T. (2018). Robotics in nursing: A bibliometricanalysis. Journal of NursingScholarship, 50(6), 582-589.
 • Çetinkaya Bozkurt, Ö., ve Çetin, A. (2016). Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi’nin bibliyometrik analizi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi.
 • Depren, Ö., Kartal, M. T., ve Depren, S. K. (2018). Borsalarda oynaklık üzerine yayınlanmış akademik çalışmaların bibliyometrik analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 2(6), 1-15.
 • Gupta, M.,Givi, J., Dey, M., Kent Baker, H., ve Das, G. (2022). A bibliometricanalysis on giftgiving. Psychology ve Marketing. 1-14.
 • Gürler, G. (2021). Bibliyometrik araştırmalarda ilgili literatüre ilişkin veri setinin oluşturulması. Ankara:Nobel Yayıncılık.
 • Hotamışlı, M., ve Erem, I. (2014). Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Muhasebe ve finansman dergisi, (63), 1-20.
 • Karasakaloğlu, B. (2020). Kış turizm çalışmaları üzerine bibliyometrik bir inceleme. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 17(3), 407-426.
 • Kızıloğlu, E. (2021). İş yerinde mutluluk kavramına ilişkin makalelerin bibliyometrik analizi ile incelenmesi. Kapadokya Akademik Bakış, 5(2), 43-61.
 • Merigó, J. M., ve Yang, J. B. (2017). Accounting research: A bibliometricanalysis. Australian Accounting Review, 27(1), 71-100.
 • Polat, Z. A., Saraçoğlu, A., ve Duman, H. (2019). Harita Dergisi’nin bibliyometrik analizi. Harita Dergisi. 161, 46-56.
 • Savrun, B., ve Mutlu, H. M. (2019). Kent lojistiği üzerine bibliyometrik analiz. Kent Akademisi, 12(2), 364-386.
 • Yeksan, Ö., ve Akbaba, A. (2019). Sürdürülebilir turizm makalelerinin bibliyometrik analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 220-231.
 • Yılmaz, G. (2017). Restoranlarda bahşiş ile ilgili yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 65-79.
 • Zeren, D., ve Kaya, N. (2020). Dijital pazarlama: Ulusal yazının bibliyometrik analizi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 35-52.
Üniversite Araştırmaları Dergisi-Cover
 • Başlangıç: 2018
 • Yayıncı: Durmuş GÜNAY
Sayıdaki Diğer Makaleler

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin 2007-2022 Yılları Arası SCI-Ex, ESCI ve SSCI Alan İndexlerinde Yayınlarının Bibliyometrik Analizi

Murat BAY, Muhammet PAYLI

Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında Yürütülen Doktora Tezlerinin Sistematik ve Bibliyometrik Analizi

Aydin ASLAN, Ömer AÇIKGÖZ

Eğitim 5.0’a Geçişin Engelli Öğrenciler ve Erişilebilirlik Açısından Etkileri

Mustafa Özhan KALAÇ, Murat KILINÇ

5E Öğrenme Modelinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çözeltiler Konusundaki Başarılarına Etkisi

İclal AVİNÇ AKPINAR, Samih BAYRAKÇEKEN

Türkiye’de Devlet Araştırma Üniversitelerinde Kalite Sürecine Dayalı Etkinliğin Belirlenmesi

Resul TELLİ

Bölgesel Kalkınmadan Uluslararasılaşmaya Doğru Üniversite Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Genel Durumu: Araştırma ve Yenilik Stratejilerinde Kalite Güvence Sisteminin Geliştirilmesi

Kemal BÜYÜKGÜZEL, Volkan KELEŞ, Cihat ÇELİK

Öğretim Elemanlarının Teknoloji Öz Yeterlik Düzeylerine Göre Teknoloji ve Uzaktan Öğretim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Gizem BARAN, Elif TAŞLIBEYAZ, Murat Tolga KAYALAR

Açık Üniversite Hareketi: Mega Üniversitelerin Karşılaştırmalı Bir Vaka Çalışması

Burcu ERTÜRK KILIÇ, Fatma Nevra SEGGİE, Zeynep KIZILTEPE, Zeynep ÖZDOĞAN GACAL

Eskiçağ Yunan Felsefesi ve İbn Haldun’da Coğrafya ve İnsan İlişkisinin İncelenmesi

Elife KILIÇ

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Öğrencilerinin Mesleki Eğitimlerine Paralel Olarak İSG Algılarındaki Değişim: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Güfte CANER AKIN, Derya ÇEVİK TAŞDEMİR