İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Öğrencilerinin Mesleki Eğitimlerine Paralel Olarak İSG Algılarındaki Değişim: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Yürürlüğe giren ILO direktifleri kapsamında son yıllarda önem kazanan “İş Sağlığı ve Güvenliği”nden, üniversitelerdeki müfredatlar da olumlu anlamda etkilenmiş, müfredata alan ile ilgili olarak dersler eklenmiştir. Bu çalışmanın amacı; İş sağlığı ve Güvenliğine (İSG) dair öğrencilerin bilgi ve farkındalık düzeyini ölçmek ve analiz etmektir. Bu kapsamda, araştırmanın örneklemini Türkiye’de; vakıf üniversitesi olan İstanbul Gelişim Üniversitesi ile devlet üniversitesi niteliğinde olan Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği programı öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler çalışma kapsamında oluşturulan bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Anket, demografik sorular ve İSG Farkındalık Ölçeğine ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Araştırmada SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan ölçek soruları orijinal ölçekten farklı olarak tek faktörde toplanmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin İSG eğitimi gördükleri üniversitede uygulamalı derslerin gerçekleşebileceği laboratuvarın olmasının ve ailesinde anne ve/veya babasının işveren olması İSG farkındalığını pozitif yönde yordadığı görülmüştür. Bu çalışma, ILO direktifleri çerçevesinde öğrencilerin İş Sağlığı ve Güvenliği yasal uygulamaları hakkında sahip oldukları işyeri güvenlik kültürü bakış açılarını değerlendirmek ve iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin etkinliği hakkındaki bakış açılarını ortaya koymak bakımından önem arz etmektedir.

Change of Occupational Health and Safety (OHS) University Students' Perceptions on OHS in Parallel to Vocational Training: The Comparative Analysis

The curricula at universities were also positively affected by the "Occupational Health and Safety", which gained importance in recent years within the scope of the ILO directives that came into force, and courses related to the field were added to the curriculum. The aim of this study; To measure and analyze the level of knowledge and awareness of students about Occupational Health and Safety (OHS). In this context, the sample of the research is in Turkey; Istanbul Gelisim University, which is a foundation university, and Gaziantep University, which is a state university, consist of the Occupational Health and Safety program students. Data were collected through a questionnaire created within the scope of the study. The questionnaire consists of demographic questions and questions about the OHS Awareness Scale. In the research, the data were analyzed by using the SPSS 25.0 statistical package program. The scale questions used in this study were collected in a single factor, unlike the original scale. As a result of the study, it has been seen that the presence of a laboratory where applied courses can take place at the university where the students receive OHS education and the fact that their parents are employers positively predict OHS awareness. This study is important in terms of evaluating the workplace safety culture perspectives that students have about Occupational Health and Safety legal practices within the framework of ILO directives and revealing their perspectives on the effectiveness of occupational health and safety education.

___

 • Abbasi, M., Gholamnia, R., Alizadeh, S. S., & Rasoulzadeh, Y. (2015). Evaluation of workers unsafe behaviors using safety sampling method in an industrial company. Indian Journal of Science and Technology, 8(28), 1-6.
 • Apriana, D., Kristiawan, M., & Wardiah, D. (2019). Headmaster’s competency in preparing vocational school students for entrepreneurship. International Journal of Scientific & Technology Research, 8(8), 1316-1330.
 • Aygün, S. & Öztürk, Ö. F. (2017) Mühendis ve Teknik Eleman Adaylarının İş Güvenliği Konusunda Tutumlarının Belirlenmesi. The International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 1(1), 21-32
 • Bolat, H. (2022). “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Rolü: Malatya-Yeşilyurt Belediyesinde Ampirik Bir Çalışma”. (Master’s thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Ceylan, H. (2012). Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sorunlar ve çözüm önerileri. EJOVOC (Electronic Journal of Vocational Colleges), 2(2), 94-104.
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for The Behavioral Sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Dursun, S., & Keser, A. (2014). İş güvenliği farkındalığı ve iş güvenliği davranışları arasındaki ilişkilerin araştırılması: uygulamalı bir araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi, 5(2), 1-9.
 • Eraslan, L. (2015) “Sosyal Güvenliğin Sosyolojisi (Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Güvenlik Algıları)”, Retrieved from https://app.csgb.gov.tr/isggm/isghafta/20.pdf
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis. Pearson Education Limited.
 • Heinrich, H. W. (1959). Industrial Accident Prevention; A Scientific Approach 1959. McGraw-Hill.
 • Hoşten, G., & Özge, E. (2021). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Vakıf Üniversitesi Üzerinde Bir İnceleme. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (22), 101-108.
 • Kelleci, S. Ç., Akalp, H. G., Saklangiç, U., & Taşci, H. (2022). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Temel İSG Eğitimlerinin İSG Algısı Oluşturulmasına Etkisi: Bir Üniversite Örneği. Ergonomi, 5(3), 178-185.
 • Lutness, J. (1987). Measuring up: assessing safety with climate surveys. Occupational health & safety (Waco, Tex.), 56(2), 20-26.
 • Merdin, E., & Aygün, S. (2019). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Güvenliği Algısı. International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 3(1), 9-19.
 • Mostafa, N.S. & Momen, M. (2014). Occupational Health and Safety Training: Knowledge, Attitude and Practice Among Technical Education Students, Egyptian Journal of Occupational Medicine, 38(2), 153-165.
 • Quintini, G., & Martin, S. (2006). Starting well or losing their way?: The position of youth in the labour market in OECD countries.
 • Official Gazette (2012). “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”, 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazete.
 • Salminen, S., & Tallberg, T. (1996). Human errors in fatal and serious occupational accidents in Finland. Ergonomics, 39(7), 980-988.
 • Topgül, S. & Çağatay, A. (2017) Öğrencilerin İş Güvenliği ve İş Güvenliği Eğitimi Algısının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 587-598
 • Tozkoparan, G., & Taşoğlu, J. (2011). İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile ilgili işgörenlerin tutumlarını belirlemeye yönelik bir araştırma.
 • Yılmaz, F., Alp, S., Çınar, U. & Öz, B. (2019). İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Ücret ve Çalışma Koşullarının Analizi. OHS ACADEMY, 2(1), 41-49. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohsacademy/issue/44841/557924.
 • Yu-Huei, T., Yu-Wen, L. Chic-Chieh, C. & Jia-Ming L. (2009) Perceptions of General Education on Occupational Health and Safety among College Students in Taiwan. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 6: 468–474.
 • Zengin, M., Sekmen, M., & Tekbalkan, M. (2022). İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğrencilerinin Güvenlik Algılarına Verilen Eğitimin Etkisinin Araştırılması. Asos Journal.