TÜRKİYE’DE HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK ALANLARINDA YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

Bibliyometrik özelliklerin incelendiği bu çalışmanın evrenini www.tez.yok.gov.tr sayfasında yayınlanan halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarındaki tezler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise 2007-2017 yılları arasında bu alanlarda yayınlanmış 504 izinli lisansüstü tezi kapsamaktadır. Çalışmada, içerik analizi yöntemi kullanılmış olup, tez konuları baz alınarak kodlar oluşturulmuş ve bu konular kategorilendirilmiştir. Sonuç olarak, halkla ilişkiler alanında tezlerin en çok “halkla ilişkiler, halkla ilişkiler disiplini, halkla ilişkiler eğitimi vb.” üzerine yazıldığı görülmüştür. Halkla ilişkiler alanında en az “işletme, uluslararası işletme, kobi vb.” konularında tezlerin yazılmış olduğu saptanmıştır. Reklamcılık alanında ise en çok “reklam araçları, reklam denetim, reklam değerlendirme, vb.” üzerinde durulduğu görülmüştür. Reklamcılık alanında tezlerin en az “marka, ürün, mal” konuları üzerine yazılmış olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışma bir öneri ile bitmektedir.

A COMPARATIVE BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON GRADUATE THESES IN THE FIELD OF PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING IN TURKEY

In this study, the bibliometric characteristics of the theses of public relations and advertising studies on www.tez.yok.gov.tr are analyzed. The sample size of this study includes 504 approved graduate theses published between the years 2007 and 2017 in these fields. In this study, the content analysis method is used, codes are formed according to the subject of these theses and these are categorized. As a result, it is seen that most of the theses in public relations are written in the subjects: & quot; public relations, public relations discipline, public relations education, etc.” In contrast, the least number of theses in public relations are written in the subjects: “Management, international management, sme etc.” In the field of advertising, it can be said that most of the theses are written in the subjects: “Advertising tools, advertising control, advertising evaluation, etc.” and the least number of theses in advertising are written in the subjects: “brand, product and property”. Conclusions are made at the end of the study.

Kaynakça

Aziz, A. (2008). Research Methods and Techniques in Social Sciences, Ankara: Nobel Publishing.

Akgün, S. (2015). Karl Poppers’ Point of View on History, Society and Political Philosophy, Journal of Philosophy, (7), 59-76.

Benligiray, S. (2012). Scientific Contributions of Researchers on Banking Field: A Research on Postgraduate Thesis About Banking Field, Suleyman Demirel University, Visionary Journal,3(6), 26-46.

Bilgin, N. (2014). Content Analysis on Social Sciences, Techniques and Samples, (3rd edition), Ankara: Siyasal Bookstore.

Çetin, M., Yaşin, C., Sönmez, B. (2016). An Evaluation on Doctoral Thesis about Public Relations Field in Turkey,Journal of Communication Theory and Research, (43), 242-264.

Çıvgın, A. G. (2013). David Hume: Philosophy and Metaphysic Quiddity: Journal of Apprehension, (20), 31-40.

Doğan, O. (2017). A Research on Postgraduate Thesis about Data Mining in Turkey,Gazi Universities’ Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 19(3), 929-951.

Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., Yıldırım, Y. (2008). Current Tendencies on Investigations about Education Technologies in Turkey, Journal of Selçuk University Social Sciences,1(9), 439-458.

Uçak, N. (2009). Changes in Scientific Communication According to Time and Disciplines: Bibliometric Analysis on Thesis, Project Number: 107K505, Ankara.

Uçak, N., Ö., Al, U. (2009). Changes in Scientific Communication According to Time: A Citation Analysis, Information World, 10(1), 1-22.

Yaşin, C., Çetin, M., Sönmez, B. (2017). An Improvement Analysis on Doctoral Thesis about Public Relations Field in Turkey and USA, Selçuk Communication, 10(1), 454-480.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Qualitative Research Methods in Social Sciences, (8th edition), Ankara: Seçkin Publishing.

Kaynak Göster

APA Batu, M , Yapıcıoğlu Ayaz, Y . (2021). A COMPARATIVE BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON GRADUATE THESES IN THE FIELD OF PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING IN TURKEY . Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , 17 (2) , 600-619 . DOI: 10.17130/ijmeb.785223