YENİ KÜRESELLEŞME DÖNEMİNDE FİNANSAL GELİŞMENİN, GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ: E7 ÜLKELERİNDEN YENİ KANITLAR

Finansal serbestleşme, 1980’li yıllardan günümüze dek artmaktadır. Yeni küreselleşme dönemi olarak adlandırılan bu dönemde, tasarruf açığı olan ülkelerin tasarruf fazlası olan ülkelerden çeşitli finansal araçları kullanarak sermaye elde etmesi amaçlanmıştır. Bazı ülkelerde artan finansal gelişme, istihdama yol açan yatırımlardan çok çeşitli finansal araçlarla kâr güdüsü harekete geçirmiş ve işsizliğin ve gelir eşitsizliğinin artmasına yol açmıştır. Bu çalışmada E7 ülkelerine ait 1988-2016 dönemi yıllık verileri kullanılarak, yeni küreselleşme döneminde finansal gelişme ile gelir eşitsizliği ilişkisi incelenmiştir. Gelir eşitsizliği için Gini katsayısı kullanılırken, finansal gelişmenin temsilcisi olarak finansal gelişme endeksi tercih edilmiştir. Ayrıca kontrol değişkeni olarakta ekonomik büyüme değişkeni kullanılmıştır. Yeni nesil panel eşbütünleşme testlerinden çoklu yapısal kırılmalara izin veren, yatay kesit bağımlılığını ve heterojeniteyi dikkate alan Westerlund (2006) testinin tercih edildiği çalışmada; gini katsayısı, finansal gelişme endeksi ve kişi başına düşen milli gelir değişkenleri arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı elde edilmiştir.

THE EFFECTS OF FİNANCİAL DEVELOPMENT ON INCOME INEQUALİTY IN THE NEW GLOBALİZATİON PERİOD: NEW EVİDENCES FROM E7 COUNTRİES

Financial liberalization has been increasing since the 1980s to the present day. In this period, which is called the new globalization period, it's been aimed that countries with savings gap acquire capital by using various financial instruments from countries with oversaving. In some countries, increased financial development has driven a profit motive through a wide range of financial instruments, from investments that lead to employment, and has led to increased unemployment and income inequality. In this study, the relationship between financial development and income inequality in the new globalization period was examined using annual data for the period 1988-2016 belonging to E7 countries. While the Gini coefficient is used for income inequality, the Financial Development Index is preferred as the representative of financial development. In addition, economic growth variable was used as a control variable. New generation panel cointegration tests allowing for multiple structural breaks from cross-sectional dependence and heterogeneity into account substantial alan Westerlund (2006) test is preferred in this study, relationships between variables Financial Development Index and Gini coefficient of per capita income were obtained in the presence of cointegration.

Kaynakça

Acar, İ. (2015). Türkiye’de gelir dağılımı. Emek ve Toplum Dergisi, 4(8), 43-59.

Ağır, H. (2009). Türkiye'de finansal liberalizasyon ve finansal gelişme ilişkisinin ekonometrik analizi. BDDK Kitapları, No: 8, Ankara.

Akbıyık, C. (2012). Cross country evidence on financial development-ıncome ınequality link. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ortadoğu Teknik Üniveristesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Argun, A. İ. (2016). Gelişmekte olan ülkelerde finansal gelişme ve gelir eşitsizliği. Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences, 40(1), 61-74.

Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data, John Wiley & Sons, Chichester.

Batuo, M. E., Guidi, F., & Mlambo, K. (2010). Financial development and income inequality: evidence from African countries. MPRA Paper No. 25658, 153-175.

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. Journal of Economic Growth, 12(1), 27-49.

Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.

Canavire-Bacarreza, G. J., & Rioja, F. K. (2008). Financial development and the distribution of income in Latin America and the Caribbean. IZA Discussion Paper No. 3796, 1-18.

Clarke, G. R., Xu, L. C., & Zou, H. F. (2006). Finance and Income Inequality: What Do The Data Tell Us?. Southern Economic Journal, 578-596.

Destek, M. A., Okumuş, İ., & Manga, M. (2017). Türkiye’de finansal gelişim ve gelir dağılımı ilişkisi: finansal kuznets eğrisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 18(2), 153-165.

Eberhardt, M., & Bond, S. (2009). Cross-Section dependence in nonstationary panel models: A novel estimator. MPRA Paper No. 17692, 1-26.

Galor, O., & Zeira, J. (1993). Income distribution and macroeconomics. The Review of Economic Studies, 60(1), 35-52.

Greenwood, J., & Jovanovic, B. (1990). Financial development, growth and the distribution of income. Journal of Political Economy, 98(5), 1076-1107.

De Haan, J., & Sturm, J. E. (2017). Finance and income inequality: A review and new evidence. European Journal of Political Economy, 50, 171-195.

Jauch, S., & Watzka, S. (2016). Financial development and income inequality: A panel data approach. Empirical Economics, 51(1), 291-314.

Kar, B. B., & Mikail, K. A. R. (2019). Finansal gelişme ve gelir eşitsizliği: Brics ekonomileri için dinamik heterojen bir yaklaşım. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 27-46.

Mccoskey, S., & Kao, C. (1998). A residual-based test of the null of cointegration in panel data. Econometric Reviews, 17(1), 57-84.

Mckinnon, R. I. (1973). Money and capital in economic development, Brookings Institution: Washington.

Nazlıoğlu, Ş. (2010). Makro iktisat politikalarının tarım sektörü üzerindeki etkileri: gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için bir karşılaştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Nazlıoglu, S., & Karul, C. (2017). Panel lm unit root test with gradual structural shifts. 40th International Panel Data Conference, July 7-8, 2017, Thessaloniki Greece, 1-26.

Palley, T. (2007). Financialization: What it is and why it matters. The Levy Economics Institute and Economics for Democratic and Open Societies, Washington.

Park, D., & Shin, K. (2017). Economic growth, financial development, and income inequality. Emerging Markets Finance and Trade, 53(12), 2794-2825.

Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. University of Cambridge, Cambridge Working Papers in Economics, 435.

Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.

Pesaran, M. H., Ullah, A., & Yamagata, T. (2008). A bias-adjusted lm test of error cross-section independence. The Econometrics Journal, 11(1), 105-127.

Rajan, R. G., & Zingales, L. (2003). The great reversals: The politics of financial development in the twentieth century. Journal of Financial Economics, 69(1), 5-50.

Sehrawat, M., & Giri, A. K. (2016). Financial development, poverty and rural-urban income inequality: Evidence from south asian countries. Quality & Quantity, 50(2), 577-590.

Shahbaz, M., Loganathan, N., Tiwari, A., K. & Sherafatian, Jahromi, R. (2014). Financial development and ıncome ınequality: Is there any financial kuznets curve in Iran?. Springer, 1-27.

Shaw, E. S. (1973). Financial deepening in economic development. Oxford University Press: New York.

Şahin, D. (2018). Gelişmiş ülkelerde finansal gelişme ve gelir eşitsizliği ilişkisi. Igdir University Journal of Social Sciences, 15, 299-322.

Topuz, S. G. (2013). Finansal gelişme sürecinde gelir eşitsizliği: bir panel veri analizi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniveristesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Üzar, U. (2019). Kapitalizmin finansallaşma sürecinde önemli bir sorun olarak işsizlik: tartışma ve analiz. Siyasal: Journal of Political Sciences, 28(1), 73-97.

Westerlund, J. (2006). Testing for panel cointegration with multiple structural breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68(1), 101-132.

Yanar, R., & Şahbaz, A. (2013). Gelişmekte olan ülkelerde küreselleşmenin yoksulluk ve gelir eşitsizliği üzerindeki etkileri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(3), 55-74.

Younsi, M., & Bechtini, M. (2018). Economic growth, financial development and income inequality in Brics countries: evidence from panel granger causality tests. MPRA Paper No. 85182, 1-16.

Kaynak Göster

APA Türkmen, S , Özbek, S . (2021). YENİ KÜRESELLEŞME DÖNEMİNDE FİNANSAL GELİŞMENİN, GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ: E7 ÜLKELERİNDEN YENİ KANITLAR . Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , 17 (2) , 419-437 . DOI: 10.17130/ijmeb.806487
  • ISSN: 2147-9208
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Bülent Ecevit Üniversitesi

6.4b 3.5b