ENERJİ VE ELEKTRİK KULLANIMININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ekonomik büyümenin sağlanmasında, enerji kullanımının ve elektrik enerjisi tüketiminin ülke gelirleri üzerinde yarattığı etkilerin araştırılması politika yapıcıları için önem arz etmektedir. Bu bakımdan çalışmada enerji kullanımını ifade eden petrol tüketimi ile elektrik enerjisi tüketiminin Türkiye’nin ekonomik büyümesini ne yönde ve hangi oranda etkilediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için Türkiye’nin 1960 ve 2014 yıllarını kapsayan çalışmada, amacın gerçekleştirilebilmesi için Otoregresif Dağıtılmış Gecikme Modeli (ARDL) kullanılmıştır. Analiz sonucunda uzun dönemde enerji kullanımının ekonomik büyümeyi %4.51 oranına pozitif yönde etkilediği sonucuna varılırken, elektrik kullanımının ekonomik büyümeyi %0.62 oranında azalttığı sonucuna varılmıştır. Elektrik tüketiminin ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etki yaratabilmesi için elektrik üretimin ülke içerisinde artırılması ve ithal eden değil ihraç eden ülke konumuna gelmesi ile sağlanacağını düşülmektedir.

THE EFFECT ON TURKISH ECONOMY OF ENERGY AND ELECTRIC USE

It is important for policy makers to investigate the effects of energy use and electricity consumption on country income in ensuring economic growth. In this regard, It was aimed to determine in the essay that what direction and to what extent it affected of energy use which express oil consuption and electricity consumption in Turkey's economic growth. Fort his, In the study covering the years 1960 and 2014, Autoregressive Distributed Lagged (ARDL) Model was used to realize the goal. As a result of the analysis, while it was concluded that long-term energy use positively affected economic growth by 4.51%, it was concluded that electric power consumption reduced economic growth by 0.62%. In order for electricity consumption to have a positive effect on economic growth, it is thought that it will be provided by increasing electricity production within the country and becoming an exporting country rather than an importer.

Kaynakça

Ağır, H., & Kar, M. (2010). Türkiye' de Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi İlşkisi: Yatay Kesit Analizi. Sosyo Ekonomi, 149-176.

Arora, V., & Shi, S. (2016). Energy Consumption and Economic Growth in the United States. APPLIED ECONOMICS, 1-11.

Aytaç, D. (2010). Enerji ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Çok Değişkenli VAR Yaklaşımı ile Tahmini. Maliye Dergisi(158), 482-495.

Ballı, E., Sigeze, Ç., & Manga, M. (2018). Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: BDT Ülkerleri Örneği. UİİİD-IJEAS(Özel Sayı), 773-788.

Bayraç, N. H., & Doğan, E. (2015). Türkiye' enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Markov Switching Yaklaşımı. G. Üniversitesi (Dü.), EY International Congress on Economics II "Growth, Inequality and Poverty” içinde (s. 1-16). Ankara: Ekonomik Yaklaşım.

Erdoğan, S., & Gürbüz, S. (2014). Türkiye'de Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(32), 79-87.

Ghali, K. H., & El-Sakka, M. (2004). Energy Use and Output Growth in Canada: A Multivariate Cointegration Analysis. Elsevier, 26, 225-236.

Gozgor, G., Lau, C. K., & Lu, Z. (2018). Energy Consumption and Economic Growth: New Evidence from the OECD Countries. Elsevier, 153, 27-34.

Guo, W.-W. (2018). An Analysis of Energy Consumption and Economic Growth of Cobb-Douglas Production Function Based on ECM . IOP Publishing: Earth and Environmental Science , 1-6.

Güvenoğlu, H., & Aydın, C. (2018). Elektrik Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: İl Bazında Türkiye Örneği (2007-2014). International Conference on Emprical Economics and Social Science (s. 621-627). Bandırma: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi.

Kasperowicz, R. (2014). Electricity Consumption and Economic Growth:Evidence from Poland. Journal of International Studies, 7(1), 46-57.

Lu, W.-C. (2016). Electricity Consumption and Economic Growth:Evidence from 17 Taiwanese Industries. Sustainability, 1-15.

Mucuk, M., & Uysal, D. (2009). Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme. Maliye Dergisi(157), 105-115.

Narayan, P. K., & Smyht, R. (2008). Energy Consumption and Real GDP in G-7 Countries: New Evidence from Pnael Cointegration with Structual Breaks. Elsevier, 30, 2331-2341.

Nondo, C., Kahsai, M. S., & Schaeffer, P. V. (2012). Energy Consiption And Economic Growth: Evidence From Comesa Conutries. Sountwestern Economic Review, 36(1), 107-120.

Öncel, A., Kırca, M., & İnal, V. (2017). Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme ilişkisi: OECD Ülkelerine Yönelik Zamanla Değişen Panel Nedensellik Analizi. Maliye Dergisi(173), 398-420.

Özata, E. (2010). Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik İnceleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(26), 101-113.

Rezitis, A. N., & Ahammad, S. M. (2015). The Relationship between Energy Consumption and Economic Growth in South and Southeast Asian Countries: A Panel Vector Autoregression Approach and Causality Analysis. International Journal of Energy Economics and Policy, 5(3), 704-715.

Tamba, J. G., Nsouandélé, J. L., Lélé, A. F., & Sapnken, F. E. (2017). Electricity consumption and economic growth: Evidence from Cameroon. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 1-8.

Tariq, G., Sun, H., Haris, M., Javaid, H. M., & Kong, Y. (2018). Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from Four Developing Countries. American Journal of Multıdıscıplınary Research, 7(1), 100-107.

Usta, C. (2016). Türkiye’de Enerji Tüketimi Ekonomik Büyüme İlişkisinin Bölgesel Analizi. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 2(2), 181-201.

Usta, C., & Berber, M. (2017). Türkiye' de Enerji Tüketimi Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sektörel Analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(1), 173-187.

Yıldırım, C., & Dağdemir, Ö. (2018). Türkiye' de Ekonomik Büyüme ve Elektrik Tüketimi İlişkisi. Sakarya İktisat Dergisi, 7(4), 57-76.

Yoo, S.-H. (2005). Electricity Consumption and Economic Growth: Evidence from Korea. Energy Policy(33), 1627-1632.

Zhong, X., Jiang, H., Zhang, C., & Shi, R. (2019). Electricity Consumption and Economic Growth Nexus in China:An Autoregressive Distributed Lag Approach. Environmental Science and Pollution Research, 1-11.

Kaynak Göster

APA Kopuk, E , Bayraç, H . (2021). ENERJİ VE ELEKTRİK KULLANIMININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , 17 (2) , 317-330 . DOI: 10.17130/ijmeb.807469
  • ISSN: 2147-9208
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Bülent Ecevit Üniversitesi

10.2b 3.7b