MİNTZBERG’İN YÖNETİCİ ROLLERİ MODELİ KAPSAMINDA İŞ İLANLARININ ANALİZİ

Çalışmada, günümüz işletmelerinin önem verdiği yönetici rollerinin keşfedici bir anlayışla tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda işletmeler tarafından aranan yönetici özellikleri irdelenmiş ve bu özellikler yönetici arayan işletmelerin bulunduğu bölgelerle, yöneticilerin çalışacağı departmanlarla, ilanın diliyle ve ilanda istenilen eğitim düzeyiyle karşılaştırılmıştır. Araştırmada, veri toplamak için Türkiye’deki en büyük istihdam platformu olan kariyer.net portalından yararlanılmıştır. Buna göre 01-07 Kasım 2019 tarihleri arasında kariyer.net portalında yayınlanan toplam 117 adet orta ve üst düzey yönetici ilanı incelenmiştir. İlanlarda yer alan ifadeler içerik analizi ile irdelenmiştir. Analizler gerçekleştirilirken MAXQDA 18.0 programından yararlanılmıştır. Analizde temalaştırma ve kategorileştirme işlemlerinde Mitzberg’in (1975) yönetici rolleri sınıflandırılması kullanılmıştır. İncelenen yönetici özelliklerine göre temalar dikkate alındığında işletmelerin en fazla bireyler arası rollere önem verdiği saptanmıştır. Öte yandan kategoriler incelendiğinde ise “liderlik” rolü ön plana çıkarken “irtibat” rolüne değinen işletme sayısının oldukça az olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca bölgelere, departmanlara, ilan diline ve istenilen eğitim düzeyine göre yapılan karşılaştırma sonuçlarında “liderlik” rolünün her durum için önemini kaybetmediği görülmüştür.

ANALYSIS OF JOB ADVERTISEMENTS WITHIN THE CONTEXT OF MINTZBERG’S MODEL OF MANAGERIAL ROLES

In the study, determining managerial roles that today's businesses care about is aimed. In this direction, the manager features wanted by the enterprises were examined and these features were compared with the regions where the enterprises looking for managers, the departments where the managers will work, the language of the advertisement and the education level desired in the advertisement. In the study, Kariyer.net portal which is the largest employment platform in Turkey was used. Accordingly, a total of 117 middle and senior manager advertisements published between 01 and 07 November 2019 on Kariyer.net were examined. The expressions in the advertisements were examined with content analysis. While performing analyzes, MAXQDA 18.0 program was used. In the analysis, Mitzberg's (1975) manager’s job classification was used in thematic and categorization processes. Considering the themes according to the manager characteristics examined, it was determined that the enterprises attach the most importance to interpersonal roles. On the other hand, when the categories are examined, it has been determined that while the "leadership" role comes to the fore, the number of businesses that refer to the "contact" role is quite low. In the study, it was also observed that the "leadership" role did not lose its importance for every situation in the results of the comparison made according to regions, departments, advertisement language and desired education level.

Kaynakça

Alexander, L. D. (1979). The effect level in the hierarchy and functional area have on the extent mintzberg's roles are required by managerial jobs. Academy of Management Proceedings, 1979(1), 186-189.

Başarangil, İ. (2016). Mintzberg’in yönetsel rollerinin yönetici düzeyinde değerlendirilmesi kapsamında bir örnek olay incelemesi. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 506-515.

Bayat, B. (2005). Örgüt içerisindeki rol ve işlevleri bakımından “orta kademe” yöneticileri. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), 1-13.

Doğan, H. (2019). Yönetici rolleri ve etkileme taktikleri ile öğretmenlerin yöneticiye güveni arasındaki ilişkiler (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Draft, R. L. (1994). Management. 3th Edition, Orlando: The Drydan Press.

Eriş, E. D. (2017). Yönetim işlevi. İçinde M. Babacan (ed.), İlkeler ve işlevlerle işletme (ss. 249-308). Ankara: Detay Yayıncılık.

Gökçe, O. & Şahin, A. (2004). Yönetimde rol kavramı ve yönetsel roller. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(6), 133-156.

Grover, V., Jeong, S. R., Kettinger, W. J. & Lee, C. C. (1993). The chief ınformation officer: a study of managerial roles. Journal of Management Information Systems, 10(2), 107-130.

Guerrier, Y. ve Lockwood, A. (1989). Developing hotel managers: a reappraisal. International Journal of Hospitality Management. 8 (2): 82-89.

Guglielmino, P. & Carroll, A. (1979). The hierarchy of management skills: future professional development for mid‐level managers. Management Decision, 17(4), 341-345, https://doi.org/10.1108/eb001197

Gülensoy, T. (2011). Türkiye Türkçesindeki Türkçe sözlüklerin köken bilgisi sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Gürbüz, S. & Sığrı, Ü. (2017). Örgütsel davranışa giriş: yönetim bilimi ve örgütsel davranış alanının kuramsal gelişimi. İçinde Ü. Sığrı, S. Gürbüz (ed.). Örgütsel davranış (ss. 2-45). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Kariyer.net. Hakkımızda. Erişim tarihi: 01.11.2019. https://www.kariyer.net/kurumsal/hakkimizda.

Keskin, U. (2012). Yönetim Felsefesi. İstanbul: Değişim Yayınları.

Koçel, Y. (2015). İşletme yöneticiliği. 16. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.

Lewis, P., Goodman, S., Fandt, P., & Michlitsch, J. (2007). Management: Challenges for Tomorrow's Leaders, Cengage Learning.

Mech, T. (1997). The managerial roles of chief academic officers. The Journal of Higher Education, 68 (3), 282-298, DOI: 10.1080/00221546.1997.11778984

Mintzberg, H. (1975). The Manager’s Job: Folklore and fact. In Jill Reynolds, Jeanette Henderson, Janet Seden, Julie Charlesworth ve Anne Bullman (Eds.) The managing care reader. London: Routledge.

Mucuk, İ. (2016). Modern işletmecilik. İstanbul: Türkmen Kitapevi.

Pearson, C. A., & Chatterjee, S. R. (2003). Managerial work roles in Asia: An empirical study of Mintzberg's role formulation in four Asian countries. Journal of Management Development, 22(8), 694-707.

Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2017). Örgütsel davranış. (Çev. İ. Erdem ). Ankara: Nobel Yayıncılık. (İlk baskı. 2003).

Rüzgar, N. (2018). Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletme yöneticilerinin, Mintzberg taksonomisine göre üstlendikleri rollerin, insan kaynaklarının içsellik ve dışsallık statüsü algısına etkisi: bir uygulama. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1101-1117.

Sökmen, A. (2014). Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Detay Yayıncılık.

Türk Dil Kurumu. (2011). Güncel Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 6.Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

APA Kıran, F , Çetinkaya Bozkurt, Ö . (2021). MİNTZBERG’İN YÖNETİCİ ROLLERİ MODELİ KAPSAMINDA İŞ İLANLARININ ANALİZİ . Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , 17 (2) , 394-418 . DOI: 10.17130/ijmeb.808332
  • ISSN: 2147-9208
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Bülent Ecevit Üniversitesi

6.7b 3.5b