Mersin Yöresi Müzik Kültürü ve Trt Repertuarına Kayıtlı Mersin Türkülerinin İncelenmesi

Bu araştırmada Mersin yöresi müzik kültürünün ve Mersin yöresi türkülerinin, derleyen, ayak, makam ve usullerine göre dağılımı incelenmiştir. Yörenin kültürel özelliği, sosyo-kültürel yapısı ve tarihi incelenmiş, Mersin yöresi müziğinin genel karakter yapısı ortaya çıkarılmıştır. Araştırmada, kayıtlardan ve literatür taramasından elde edilen bilgiler materyal olarak kullanılmıştır. Kullanılan bilgiler ( veriler ), belgesel kaynak tarama, çözümleme tekniği ile elde edilmiştir. Mersin yöresi türküleri incelenerek derleyene, ayağına, makamına ve usulüne ayrılmıştır. Veriler tablolaştırılmış, grafik haline getirilmiş, sayısal olarak açıklanmış ve sözel olarak yorumlanmıştır. TRT repertuarında Mersin Yöresine ait türkü sayısı 46 adet olduğu, halk arasında söylenen daha çok türkü olduğu, Mersin yöresi türkülerinin, zaman zaman radyo ve televizyonlarda da söylenmekte olduğu fakat TRT kayıtlarında bulunmayanları da olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Trt Repertoire of Song and Music Culture in Mersin the Region Registered Investigatıon

In this study, the musical culture of Mersin region of Mersin region and songs, compiling, feet, according to the distribution of authority and procedures have been examined.The cultural characteristic, socio-cultural structure and history of Yorren have been examined and the general character structure of Mersin region music has been revealed. In the study, information obtained from the records and literature were used as material. Information used (data), documentary literature review, were obtained by analysis technique.Mersin region of folk songs compiled by examining the feet of, and authority dedicated to the procedure. Data were tabulated, were plotted, and interpreted quantitatively explained verbally. TRT repertoire of Mersin number of folk songs of the region is 46, among the people said that more songs are, Mersin region of songs, it is being said in the occasional radio and television, but without his TRT records have reached the conclusion that too.

___

 • Adorno, T. W. (1998). Minima Moralia, (Çev.: Orhan Koçak-Ahmet Doğukan), Metis Yayınları, İstanbul.
 • Atılgan, H. (2007), Geçmişten Günümüze Tarsus’ta Halk Müziği, Tarsus Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara.
 • Bayburtlu, A.S. Yayınlanmamış Makale.
 • Çıblak, N. (2003). Mersin Tahtacı Kültüründeki Terimler Üzerine Bir Deneme, Folklor/ Edebiyat, C.IX.S.XXXIII, ss.217-238
 • Çıblak, N. (2005), Türk Halk Kültürü İçerisinde Mersin Ağıtlarının Yeri, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 2.
 • Demirtaş, A. (1995). İçel İli İncelemeleri, Opera Yayınevi, Mersin.
 • Günay, E. (2006). Müzik Sosyolojisi, Sosyolojiden Müzik Kültürüne Bir Bakış, İstanbul, Bağlam Yayıncılık.
 • İçel Kültürü (1988). Mersin Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Yayın Organı, sayı 6 ).
 • Kaptan, S. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara. Rehber Yayınevi, 1. Baskı.
 • Mersin Valiliği ( http://www.mersin.gov.tr/)
 • Mersin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ( http://mersinhem.meb.k12.tr/ )
 • Özdemir, A. (2012). Karacaoğlan, Tarsus Belediyesi Kültür Yayınları No:35.İstanbul.
 • Say, A. (1992). Müzik Ansiklopedisi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, İstanbul.
 • Say, A. (2005). Müzik Sözlüğü, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, İstanbul.
 • Şen, Y., Aksu C. (1999). Uzun Havalarunızdan Bozlak ve Ustaları .