THE EFFECT OF ASTRONOMY ACTIVITIES REGARDING WALTON ARGUMENTATION ON PSEUDOSCIENCE BELIEFS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES

In this study, the effect of astronomy teaching carried out by argumentation applications formed according to Walton's argument-based dialogue structure on pseudoscience beliefs of science teacher candidates was analyzed. In the study, which was carried out with 54 science teacher candidates who were enrolled in the Department of Science Education at the Faculty of Education of Pamukkale University and enrolled in the astronomy course, a mixed method with qualitative and quantitative research methods was used. While 26 teacher candidates in the experimental group were given argumentation-based astronomy teaching, the control group with 28 students had a normal course of astronomy teaching. At the beginning and the end of the study, both groups were applied the Science, Pseudo-Science Separation scale, and at the end of the study, semi-structured interviews were conducted with six teacher candidates. The visual and written data obtained from the argumentation-based teaching practices were evaluated and interpreted together with other quantitative and qualitative data. According to the data obtained in relation to the quantitative dimension of the study, it was found that there was a positive development in the experimental and control groups in terms of pseudo-scientific beliefs, but the development of the teacher candidates in the experimental group was significantly higher than the control group. At the end of the research, the qualitative data obtained from the opinions of the prospective teachers who participated in the semi-structured interviews revealed that the participants in the experimental group were more successful in terms of science, pseudoscience distinction.

WALTON ARGÜMANTASYON KURAMINA YÖNELİK ASTRONOMİ ETKİNLİKLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZDE-BİLİM İNANIŞLARINA ETKİSİ

Bu araştırmada, Walton’ın diyaloga dayalı argüman yapısı esas alınarak oluşturulan argümantasyon uygulamaları ile gerçekleştirilen astronomi öğretiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının sözde-bilim inanışlarına etkisi incelenmiştir. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan ve astronomi dersine kayıtlı üç ve dördüncü sınıfta bulunan 54 fen bilgisi öğretmen adayı ile gerçekleştirilen araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma metot kullanılmıştır. Deney grubunda bulunan 26 öğretmen adayı ile argümantasyon odaklı astronomi öğretimi gerçekleştirilirken, 28 öğretmen adayının bulunduğu kontrol grubunda astronomi dersi normal seyrinde işlenmiştir. Araştırmanın başında ve sonunda her iki gruba Bilim, Sözde-Bilim Ayrımı ölçeği uygulanmış, ayrıca çalışmanın sonunda her iki gruptan amaçlı olarak seçilen altışar öğretmen adayıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Argümantasyon odaklı öğretim uygulamalarından elde edilen görsel ve yazılı veriler diğer nicel ve nitel verilerle birlikte değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın nicel boyutu ile ilgili olarak elde edilen verilere göre, deney ve kontrol gruplarında sözde-bilimsel inanışlar açısından olumlu yönde bir gelişim olduğu fakat deney grubundaki öğretmen adaylarındaki gelişimin anlamlı bir düzeyde kontrol grubundan fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma sonunda gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelere katılan öğretmen adaylarının görüşlerinden elde edilen nitel veriler de aynı şekilde deney grubundaki katılımcıların bilim, sözde-bilim ayrımı konusunda daha başarılı oldukları sonucunu ortaya koymaktadır.

Kaynakça

Creswell, J.W. (2014). Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımların Araştırma Deseni. Eğiten Kitap, Ankara.

Cronin-Jones, L.L. (1991). Science Teacher Beliefs and Their Influence on Curriculum Implementation: Two Case Studies. Journal of Research in Science Teaching, 28, 235–250.

Çetinkaya, K.Ç. (2013), “Bilim ve Sözde-Bilim Ayrımı İçin Bir Ölçek Uyarlama Çalışması”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 31-43.

Duschl, R. A., Schweingruber, H. A., & Shouse, A. W. (Eds). (2007). Taking science to school: Learning and teaching science in grades K-8. Washington, DC: National Academy.

Erduran, S., Ardaç, D., and Yakmacı-Güzel, B. (2006). Learning to teach argumentation: Case Studies of PreService Secondary Science Teachers. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2(2), 1-14

Jimenez-Aleixandre, M. P. (2008). Designing Argumentation Learning Environments. Argumentation in Science Education: Perspectives From Classroom-Based Research (s. 91-115). New York: Springer.

Kaya, O. N., Kılıç, Z. (2008). Etkin Bir Fen Öğretimi İçin Tartışmacı Söylev, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 3, (2008), (89-100).

Liu, X. (2009). Beyond science literacy: Science and the public. International Journal of Environmental & Science Education, 4(3), 301-311.

Martin, M. (1994). Pseudoscience, the paranormal, and science education. Science and Education, 3, 357-371.

McNeill, K. L. ve Pimentel, D. S. (2010). Scientific Discourse in Three Urban Classrooms: The Role of the Teacher in Engaging High School Students in Argumentation. Science Education, 94, 203-229.

Millar, R., and Osborne, J. (1998). Beyond 2000: Science Education for the Future: A Report with Ten Recommendations. King's College London, School of Education.

Oothoudt, B. (2008). Development of an InstrumenttoMeasureUnderstanding of The Nature of Science as a Process of Inquıry in ComparisontoPseudoscience. Yüksek Lisans Tezi. LongBeach: CaliforniaStateUniversity, Department of ScienceEducation.

Öztürk, A. (2013). Sosyobilimsel Konularla Argümantasyon Becerisi ve İnsan Haklarına Karşı Tutum Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana.

Popper, K. R. (1962). Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, Basic boks, Newyork, s. 39.

Siegel, H. (1995). Why should educators care about argumentation? Informal Logic, 17(2), 159–176. Tutar, H. (2014). Bilim ve Sözde Bilim, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Walton, D. (1996). Argumentation schemes for presumptive reasoning. Mahwah, NJ: Erlbaum Press.

Walton, D. (2001). Abductive, presumptive and plausible arguments. Informal Logic, 21, 141–169.

Whitehead, J. (1989). “Creatıng a Living Educatıonal Theory From Questıons of the Kind, 'How Do I Improve My Practıce?”. Cambridge Journal of Education, Vol. 19, No.1, pp. 41-52.

Yerrick, R., Parke, H., and Nugent, J. (1997). Struggling to Promote Deeply Rooted Change: The ‘‘Filtering Effect’’ of Teachers’ Beliefs on Understanding Transformational View of Teaching Science. Science Education, 81, 137-157.

Kaynak Göster