PRINCIPLES FOR PRESENTATION OF INTANGIBLE FIXED ASSETS IN FINANCIAL REPORTS WITHIN THE SCOPE OF TAS-38

In today’s developing and constantly changing economic system, accounting transactions and applications of the enterprises along with financial reports prepared as a result of these transactions and applications must be prepared in a transparent, reliable and comparable manner in accordance with the needs and reality. Throughout this development and change process, the diversity of financial products has been heightened. The improvement of financial markets and the sharp rise in the variety of financial products have deepened the financial markets and necessitated more rigorous and careful decisions to be made by the individuals or institutions wishing to invest. This study entitled “Principles of Presentation of Intangible Assets in Financial Statements” was conducted within a theoretical aspect. The explanations and features of TAS-38 are explained through appropriate examples. The determination of financial events and information according to TAS-38 and the principles on which this information is evaluated and accounted for are explained by examples. Subsequently, the footnote explanations covering the intangible fixed assets are considered by mentioning the matters regarding the footnotes that are required to be included in the financial statements.

Kaynakça

Akgül, B. (2005). “Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfasına İlişkin IAS 38 ile IFRS 3 Standardında Yer Alan Düzenlemeler ve Türk Vergi Mevzuatıyla Karşılaştırılması”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (25): 41-45.

Ali, A. F. (2020). “A Study of Formulating Financial Reporting Model for Intangible Assets”. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(1): 90-105.

Amir, E. & Lev, B. (1996). “Value-Relevance Of Nonfinancial Information: The Wireless Communications Industry”. Journal of Accounting and Economics, 22(1-3): 3-30.

Atalay, B., Okan Gökten, P. & Gökten, S. (2018). “Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi Ve Raporlanması Üzerine Eleştirel ve Kuramsal Tartışmaların Değerlendirilmesi”. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(4): 923-938.

Aytaşkın, B. (2016). TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardının İncelenmesi ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Bingöl, E. (2016). “TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve Halka Açık Şirkette Uygulaması”. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, (43): 1-26.

Boyar, E. & Güngörmüş, A. (2009). “Finansal Tablo ve Dipnotlarda Stoklarla İlgili Açıklanması Gereken Hususlar”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (42): 194-202.

Deran, A. & Savaş, İ. (2013). “Maddi Olmayan Duran Varlıkların Ölçümü ve Finansal Tablolarda Sunumu”. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2): 73-95.

Gökten, S. & Yardımcıoğlu M. (2017). “İşletme Birleşmeleri ve Birleşme Sonucu Elde Edilen Şerefiyenin TFRS-3 ve TMS-38 Kapsamında İncelenmesi”. Journal Of Social And Humanities Sciences Research, 4(8): 32-45.

Fidancı, N. (2017). “Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) ve Tasarım Harcamalarının Vergisel Düzenlemeler ve Teşvikler Çerçevesinde İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi”. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 10(1): 69-90.

Gider, Z. (2008). “Marka Değerlemesi”. Vergi Dünyası Dergisi, Mayıs, 8.

Gökten, S. & Atalay, B. (2019). “Bilanço Dışı Varlıkların Muhasebe Bilgisinin Değer İlgililiği Üzerindeki Etkisi: Türkiye’ye Özgü Bulgular”. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12(2): 271-288.

IFRS Foundation (2009). IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül-18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar, London: IFRS Publishments.

Kartal, M. T. (2019). Uygulamaları Finansal Tablolar Analizi. Finansal Tablolarda Dipnot Okuma ve Yorumlama. Ankara: Gazi Kitabevi.

Karataş Aracı, Ö. N. & Bekçi, İ. (2019). “MSUGT, TMS/TFRS ve BOBİ FRS Açısından Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tabloların Sunuluşu Standartlarının Değerlendirilmesi”. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12(3): 857-884.

Kocamaz, H. (2012). “Uluslararası Muhasebe Standartlarının Dünyada ve Türkiye’de Oluşum ve Gelişim Süreci”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2): 105-120.

Lim, S., Macias Antonio J. & Moeller, T. (2019). Intangible Assets and Capital Structure, It was taken from the database SSRN on February 4, 2020.

Mansion, S. E. & Bausch, A. (2019). Intangible Assets and Smes’ Export Behavior: A Meta-Analytical Perspective. Journal of Small Business Economics, 1-34. It was taken from the database SPRINGER on February 10, 2020.

Orhangazi, Ö. (2019). “The Role Of Intangible Assets In Explaining The Investment–Profit Puzzle”. Cambridge Journal of Economics, 43(5): 1251-1286.

Örten, R., Kaval, H. & Karapınar, A. (2014). Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları. Ankara: Gazi Kitabevi.

Özcan, A. (2017). “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değer İlgililiğinin İncelenmesi: Borsa İstanbul’dan Bulgular”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(40): 364-377.

Özulucan, A. (2019). Teori ve Uygulamalarla Türkiye Muhasebe Standartları. Konya: Çizgi Kitabevi.

Şahin, N. & Arslan, S. (2019). “Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe İşlemlerinin Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Vergi Usul Kanunu, TFRS/TMS-38 ve BOBİ FRS Açısından Değerlendirilmesi”, I. International Cappadocia Social Sciences Students Congress, 7-9 November, Niğde.

Yanık, R., Dilmaç, M. & Sümer, S. (2018). “Banka Kârlılığı ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Arasındaki İlişki: BIST’te İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(4): 2531-2540.

Yardımcıoğlu, M., Ay, H., Bilginer, M., Günay, Y. & Avcı, T. (2015). “Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebe, Vergi Düzenlemeleri ve TFRS Kapsamında Analizi”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1): 173-184.

TFRS Draft Chart Of Accounts.

TMS-38 Standard Of Intangible Assets.

Kaynak Göster