EXAMINING THE PERIOD OF MOVING TOWARDS MULTI-PARTY POLITICAL SYSTEM TO REVOLUTION

The period between 1945 and 1960 is the period of transition to democracy where significant changes in Turkish political and social life have taken place. The events that took place in our recent history, the CHP founded by Atatürk, in 1945-50 and then the multi-party political life with the transition to the stage of the DP's opposition to each other. In this study, the factors that will prepare the transition to Multi-Party System from 1945 will be investigated, and the process from the establishment of the Democratic Party until its closure will be reviewed. Because of the interesting nature of the subject, many researchers have investigated the period between 1945- 60. However we must keep in mind that to analyze economical, social and political developments that we live today, we must read historical backgrounds of events carefully. Realities that social sciences deal with can only gain meaning when they analyzed with their backgrounds. The aim of this study the political and economical factors that contributed to change between 1945 and 1960 will be tried to explain in historical reality and publishing material foundations.

Kaynakça

12 Temmuz Beyannamesi, https://www.dunyabulteni.net/tarihten-olaylar/demokrasiye-dogru-bir-adim-12- temmuz-beyannamesi-h266949.html (Accessed Date: 17.06.2018)

Ağaoğlu, S., Babamın Arkadaşları, 3.B, İstanbul: Baha Matbaası, 1969.

Ağaoğlu, S., Siyasi Günlük Demokrat Partinin Kuruluşu, (Ed: Kocak, C., İstanbul, Baha Matbaası, 1992.

Albayrak, M., http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-67-68-69/demokrat-parti-doneminde-milli-korunma-kanunu- uygulamalari-1955-1960. (Accessed Date: 15.06.2017)

Akyaz, D., Askeri Müdahalelerin Orduya Etkisi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009.

Arcayürek, C., Yeni İktidar, Yeni Dönem 1955-1960, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1985.

Arı, K. http://ahmetsaltik.net/tag/haksiz-iktisap-yasasi/, 2014. (Accessed Date: 15.06.2017)

Atatürk İnkilapları http://www.ataturkinkilaplari.com/ik/52/cok-partili-hayata-gecis-denemeleri-.html. (Accessed Date: 18.08.2018)

Belen, F., Ordu ve Politika, İstanbul: Nadir Kitap, 1971

Bila, H., CHP 1919-2009, İstanbul: Doğan Kitap, 2008.

Birand, M., Dündar, C., Çaplı B., Demirkırat, İstanbul: Milliyet Yayınları, 136, 5.B, 1991.

Boratav, K. Çağdaş Türkiye, 4.C, İstanbul: Cem Yayınevi, 1996.

Boratav, K., Türkiye İktisat Tarihi: 1908-2005. 10. Baskı. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2006.

Çavdar, T. “Demokrat Parti”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.7, İstanbul: İletişim Yayınları, 1984.

Demokrat Parti, http://dp.org.tr/demokratparti/genelbaskanlarimiz/Default.aspx?islem=icerik&modul=5&id=1645 (Accessed Date: 15.06.2017)

Dilipak, A., Menderes Dönemi, 5.B, İstanbul: Beyan Yayınlar, 1990.

Eroğlu, C., Demokratik Parti ve İdeolojisi, 2., Ankara: Bilgi Yayınevi, 1996.

Fersoy, C., Fatin Rüştü Zorlu, İstanbul: Hun Yayınları, 1979.

Gülalp, H., Kapitalizm, Sınıflar Ve Devlet. İstanbul: Belge Yayınları, 1993.

Güz, N., “Türkiye’de Siyasal Muhalefet Olgusu ve Anlayışı”, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, Ed; Kalaycıoğlu E.,

Sarıbay A., İstanbul: Beta Yayın, pp. 440-462, 1986.

Karpat, K., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul: Afa Yayıncılık, 1996.

Keyder, Ç., “Türk Tarımında Küçük Köylü Mülkiyetinin Tarihsel Oluşumu ve Bugünkü Yapısı”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.5, İstanbul: İletişim Yayınları, 1984a.

Keyder, Ç. “İktisadi Gelişmenin Evreleri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.5, İstanbul: İletişim Yayınları, 1984b.

Köymen, O. “Cumhuriyet Döneminde Tarımsal Yapı ve Tarım Politikaları”, Oya Baydar (Ed.), 75 Yılda Köyden Şehirlere içinde, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, pp. 1999.

Mardin, Ş., “Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez Çevre İlişkileri”, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, Ed: Kalaycıoğlu,E., Sarıbay A., İstanbul: Beta Yayınları, pp. 121-135, 1986.

Meclis Başkanlarımız, https://www.aa.com.tr/tr/politika/dunden-bugune-meclis-baskanlarimiz/972171 (Accessed Date: 13.08. 2018)

Sarıkoyuncu Değerli, E., “Demokrat Parti Döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Politikası (1950-1960)”, Gazi Üniversitesi Uluslararası Akademik Bakış Dergisi, C. 6, S. 11, 85-103 Kış 2012.

Seçim Sonuçları, https://global.tbmm.gov.tr/docs/secim_sonuclari/secim3_tr.pdf(Accessed Date: 18.08.2018)

Sencer, M., Türkiye’de Siyasi Partilerin Sosyal Temelleri, İstanbul: Geçiş Yayınları, 1971.

Toker, M., Demokrat Partinin Altın Yılları 1950-54, 2.B, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1991.

Tolungüç, A., “Turizmin Teşvikine Yönelik Yasal Düzenlemeler”, Yıllık, Ankara: A.Ü. Basın Yayın Yüksekokulu Yayınları, No 8, pp. 208-220, 1985.

Toprak, B., “Türkiye’de Dinin Denetim İşlevi”, Türk Siyasi Hayatının Gelişimi, Ed: Kalaycıoğlu, E., Sarıbay, E., İstanbul: Beta Yayınları, pp. 355-370, 1986.

Topuz, H., 100 Soruda Türk Basın Tarihi, İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1996.

Tören, T., Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması, İstanbul: SAV Yayınları, 2007.

Tuncay M., Koçak, C., Çağdaş Türkiye 1908-1980, Ed: Aksin, S. İstanbul: Cem Yayınevi, 1995).

Turan, Ş., İsmet İnönü Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, Ankara; Bilgi Yayınevi, 2003.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, https://www.tccb.gov.tr/1.(Accessed Date: 18.08.2018)

Ülman, H., Sander O., “Türk Dış Politikasına Yön Veren Etmenler”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No.1, Ankara: Sevinç Matbaası, pp. 5-16, 1972.

Serin, V., İktisat Politikasi, İstanbul, Alfa Yayınları, 1998.

Yasa, İ., Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları, Ankara: Sevinç Matbaası, 1970.

Yücel, M. S., Demokrat Parti, Ülke Kitapları–10,İstanbul, 2001.

Kaynak Göster