EXAMINING THE COGNITIVE STRUCTURES OF TEACHER CANDIDATES ON THE ENVIRONMENTAL ETHICS CONCEPT

Environmental ethics, which investigates human's moral relations with the environment philosophically, significantly affect the attitudes and behaviors of the individual towards the environment. This study aims to determine how teacher candidates form a link in their cognitive structures concerning the concept of environmental ethics and to evaluate the parts comparatively so that the established network of knowledge can be resolved. The study group consists of 150 university students whose social studies teachers, science and technology teachers and elementary school teachers are determined by the sample criteria of the 3rd and 4th grades of Siirt University at Education Faculty during the spring of the 2016-2017 academic year. Word association test was used as a data collection tool in the study. In the analysis of the obtained data, a frequency table generated from the responses given to the environmental ethics key concept was utilized. Besides, a network of concepts has been established to reveal the cognitive structures of the obtained data and teacher candidates separately and as a whole. It has been determined that the concept of "environmental ethics" as a whole is derived from teachers' candidates in terms of environmental ethics when evaluated in terms of content and ethics. In terms of departments, social science teachers and prospective teachers who read in elementary school teacher are more abstract words with ethical meaning when they are evaluated in frequency, while candidates in science knowledge use more concrete words. When the frequency table of the teachers' candidates about the concept of environmental ethics is examined, it has been determined that the social studies, elementary school, and science teacher candidates are inadequate in establishing scientific knowledge.

Kaynakça

Ağbuğa, F. (2016). Çevre sorunlarına etik bir yaklaşım: felsefi bir sorgulama (Unpublished master’s thesis) Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Bahar, M., Johnstone, A.H. & Sutcliffe, R. G. (1999). Investigation of students’ cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33(3), 134-141.

Bahar, M., Nartgun, Z., Durmus, S. & Bıcak, B. (2006). Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem A.

Birden, B. (2016). Çevre etiğinde bireyin ahlaki sorumluluğuna kısa bir bakış, Türkiye Biyoetik Dergisi, 3(1), 4-14.

Ceylan, Ş. Ş. (2012). Nesiller arası adalete faydacı yaklaşım, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 61/2,749- 771.

Ercan, F., Taşdere, A. & Ercan, N. (2010). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla bilişsel yapının ve kavramsal değişimin gözlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7 (2), 136-154.

Ertan, B. (2004). 2000’li yıllarda çevre etiği yaklaşımları ve Türkiye. Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 93-108.

Ertan, K.A. (1998). Çevre etiği, Amme İdaresi Dergisi, 31(1), 125-139.

Des Jardins, J. R. (2006). Çevre etiği çevre felsefesine giriş. R. Keleş (Trans.). İmge, Ankara

Gerçek, C. (2016). Üniversite öğrencilerinin çevre etiğine yönelik algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (59), 1100-1007.

İlhan, D. (2013). Türkiye’de beslenen çevre etiği yaklaşımları: gönüllü çevre kuruluşları örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Karaca, C. (2007). Çevre, insan ve etik çerçevesinde çevre sorunlarına ve çözümlerine yönelik yaklaşımlar. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-19.

Karakaya, F. & Yılmaz, M. (2017). Environmental ethics awareness of teachers. International Electronic Journal of Environmental Education. 7(2), 105-115.

Karatekin, K. & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(1), 1423-1438.

Karakoç, A.G. (2004), Çevre sorunlarına etik yaklaşım, Marin, Mehmet C. & Uğur Y. (Ed.), Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, Beta Yayınları, İstanbul.

Kayaer, M. (2013). Çevre ve etik yaklaşımlar. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 62-76 Keleş, R. & Ertan B. (2002), Çevre hukukuna giriş, İmge Kitapevi, Ankara.

Keleş, Ö. & Özer, N. (2016). Determination of pre-service science teachers' level of awareness of environmental ethics in relation to different variables. International Journal of Environmental and Science Education, 11(14), 7286-7297.

Kurt, H. & Ekici, G. (2013). Biyoloji öğretmen adaylarının bakteri konusundaki bilişsel yapılarının ve alternatif kavramlarının belirlenmesi. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 8(8), 885-910.

Özatlı, N. S. & Bahar, M. (2010). Öğrencilerin boşaltım sistemi konusundaki bilişsel yapılarının yeni teknikler ile ortaya konulması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 9-26.

Sungur, S.A. (2017). Lisans öğrencilerinin çevreye yönelik etik tutumları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(41), 469-479.

Tokcan, H., & Yiter, E. (2017). 5. sınıf öğrencilerinin doğal afetlere ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi (kit) aracılığıyla incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 115-129.

Tunç, G.A. & Yenice, N. (2017). An analysis of pre-service science teachers' moral considerations about environment and their attitudes towards sustainable environment. International Electronic Journal of Environmental Education, 7(1), 17-33.

Türk Dil Kurumu (2017). Retrived from www.tdk.gov.tr. Uçak, N.Ö. & Güzeldere, Ş.O. (2006). Bilişsel yapının ve işlemlerin bilgi arama davranışı üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği. 20 (1), 7-28.

Yürük, N., Çakır, O.S. & Geban, O. (2000). Kavramsal değişim yaklaşımının hücresel solunum konusunda lise öğrencilerinin biyoloji dersine karsı tutumlarına etkisi. 4. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara.

Kaynak Göster