ASSESSMENT OF ENTREPRENEURSHIP SKILLS BY SOCIAL STUDIES TEACHERS

The present study aimed to investigate the views of social studies teachers on entrepreneurship skills using the phenomenology design. The study data was collected with semi-structured interviews. Criterion sampling was used in the research. The study criterion included the social studies teachers that instructed the course in 5th and 6th grades since it was stated in social studies curriculum that entrepreneurship skills should be acquired in the 5th and 6th grades. Ten social studies teachers, who were employed in various schools in Aydın province districts, participated in the study. Data collected in the study were analyzed with content analysis. Teachers described entrepreneurship skills with risk taking, curiosity, being brave, discovering needs, generating ideas, thinking differently, being confident, active, and prioritizing the social welfare. Teachers emphasized mental, emotional and social traits among the behavior of the students with entrepreneurship skills. They mentioned environmental, familial, personal and education-related points on the factors that affect entrepreneurial skills were analyzed. Upskillingbetter entrepreneurship skills within the context of educational and instructional activities, the teachers provided information by utilizing the environment. Majority of teachers mentioned that they conducted various activities and utilized the material for the students to acquire entrepreneurship skills. Several teachers measured the students’ entrepreneurship skills via observations in the process. Furthermore, social studies teachers suggested that entrepreneurship should be instructed more clearly in educational activities.

Kaynakça

Akturan, U. and Esen, A. (2008). Fenomenoloji, T. Baş and U. Akturan (Editörler). Nitel araştırma yöntemleri nvivo7.0 ile nitel veri analizi. Birinci Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, ss. 83-98.

Anagün, Ş. and Atalay, N. (2017). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Becerisine İlişkin Yeterlik Algıları.”Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41: 298-313

Bacanak, A. (2013). “Fen ve Teknoloji Dersinin Öğrencilerde Girişimcilik Becerisinin Gelişimine Etkisi Üzerine Öğretmen Görüşleri.”Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1): 609-629.

Başar, M., Gültekin, M., Duy, B., Batmaz, B., Seçkin, T., Çakır, M., Nalbant, Ö. and Sakarya, D. (2016). Girişimcilik Eğitim Metodolojisi Oluşturma İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Bir Araştırma. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Proje No:1402E029

Bayır, Ö. G. Köse, T. Ç. and Balbağ, N. L. (2016). “Sosyal Bilgiler Dersinde Ara Disiplinlerden Yararlanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri.”Anadolu Journal of EducationalSciences International,6(2): 1-30.

Bozkurt, Ö. and Erdurur, K. (2013). “Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma.”Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2): 57-78.

Curth, A. (2011). Mapping of teachers' preparationforentrepreneurshipeducation (Ed. DanielaUlicna). Final Report, Framework Contract No EAC 19/06, Dg EducationandCulture, J 3025 8322.

Çelik, H., Gürpınar, C., Başer, N. Ve Erdoğan, S. (2015). “Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme ve Girişimcilik Becerilerine Yönelik Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Görüşleri.” Journal of TurkishScienceEducation, 2(4): 277-307.

Eraslan, L. (2011). “İlköğretim Programlarında Girişimcilik Öğretimi (Hayat Bilgisi Dersi Örneği).”Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (27): 82-94.

Gömleksiz, M. N. and Kan, A. Ü. (2009). “Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme ve Girişimcilik Becerilerini Kazandırmadaki Etkililiğinin Belirlenmesi (Diyarbakır İli Örneği).” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 1: 39-49.

Heinonen, J. and Poikkijoki, S. A. (2006). “An Entrepreneurial-DirectedApproachtoEntrepreneurshipEducation: Missionİmpossible?.”Journal of Management Development, 25(1): 80-94.

Küçük, O. (2005). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

MEB, (2017). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). Ankara. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=155 adresinden (Accessed: 22.11.2017)

Miles, M. & Huberman M. (1994). Qualitativedataanalysis: An expandedsourcebook, (2nd Edition),California: SagePress.

Müftüoğlu, T. and Durukan, T. (2004). Girişimcilik ve Kobi’ler. Ankara: Gazi Kitabevi.

Örge, K. and M. Biçkes (2011). “Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki Etkileri (Nevşehir’deki Yüksek Öğrenim Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma.”Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3): 67–86.

Örge Yaşar, F. (2014). “Nitel Bir Araştırma: Türkçe Dersinde Beceri Eğitimi.” Electronic TurkishStudies, 9(6): 865- 886.

Örücü, E., Kılıç, R. and Yılmaz, Ö. (2007). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin Etkisi Üzerine Bir Uygulama.”Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2): 27–47.

Öztürk, M. and Mutlu, N. (2017). “Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde Beceri ve Değerleri Ne Kadar Öğretiyoruz?.” Sakarya UniversityJournal of Education, 7(3): 552-563.

Pan, V. L. and Akay, C. (2015). “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.” EducationSciences, 9(6): 125-138.

Polat, S., Koçak, B., Çermik, F., Meral, E. and Boztaş, M. (2015). “İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Girişimcilik Kazanımı Açısından Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.” Ekev Akademi Dergisi, (62): 455-470.

Raposo, M., and Paco, A. D. (2011). “EntrepreneurshipEducation: RelationshipBetweenEducationandEntrepreneurial Activity. Psicothema.” 23(3): 453-457.

Rasmussen, E. A. and Sørheim, R. (2006). “Action-BasedEntrepreneurshipEducation.”Technovation, 26(2): 185- 194.

Tekin, M. (2004). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği. Ankara: Yayınlayan Yok

URL 1: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı. https://sgb.meb.gov.tr/www/mill-egitim-bakanligi2015-2019-stratejik-plani-yayinlanmistir/icerik/181 adresinden 27.01.2019 tarihinde alınmıştır.

Uygun, M., Mete, S. and Güner, E. (2012) “Genç Girişimci Adayların Girişimcilik Eğilimi ve Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler.”Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2):145-156

Uygun, M. and Güner, E. (2016). “Girişimcilik Eğiliminin Gelişiminde Girişimcilik Eğitiminin Rolü.”MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5): 37-57.

Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster