DETERMINING THE GENDER ROLE ATTITUDES OF ACADEMIC STAFF AND THE AFFECTING FACTORS

The aim of research is to determine the attitudes of academicians towards social gender role and the factors affecting it. The research was carried out in the Cumhuriyet University. As the number of population is known in the sample of the research, 304 participants were included in the study. The data of the research was collected by using Personal Information Form and Gender-Roles Attitude scale (GRAS). The data was analyzed with SPSS 22 program. While %74.3 of Academic Staff state that men and women do not have equal rights in Turkish society, % 67.1 suggest this inequality is caused by biological features and %60.9 note that they have experienced social gender discrimination. Total average scores of GRAS of male academicians have been found out to be statistically significantly higher than those of female academicians (p

Kaynakça

Aydın, M., Bekar, M., Gören, Ş. Y. and Sungur, M. A. (2016). “Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 223-242.

Bal, M. D. (2014). “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Genel Bakış”, Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 1(1), 15-28.

Bayram, N. (2009). Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi, Bursa: Ezgi Kitapevi.

Bekleviç Çelik, A. (2017). “Bir Üniversite Hastanesi Araştırma Görevlilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Rolleri Algısının Değerlendirilmesi”, Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Çalışmalar Dergisi, 29-37.

Çelik, H., Lagro-Janssen, T., Widdershoven, G. & Abmad, T. (2011). “Bringing Gender Sensitivity İnto Healthcare Practice: A Systematic Review”, Patient Education And Counseling, Vol.: 84, 143–149.

Daşlı, Y. and Sarıçoban, S. (2016). “Determination of Attitudes on Gender: A Study on Higher Education Students”, European Scientific Journal, (12)26, 269-288.

Esen, E., Soylu, Y., Siyez, D. M. and Demirgürz, G. (2017). “Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Toplumsal Cinsiyet Rolü ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi”, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(1), 46-63.

Giddens, A. (2008). Sosyoloji, (Çeviren: İsmail Yılmaz), İstanbul, Kırmızı Yayınları.

Kahraman, A. B., Tunçdemir, N.O., Kekillioğlu, A., Özcan, A. and Kahraman, L. (2015). “Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algıları”, Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 304-322

Karagöz, Y. (2015). SSPS 22 Uygulamalı Biyoistatistik, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kodan Çetinkaya, S. (2013). “Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi”, Nesne Psikoloji Dergisi, 1(2), 21- 43.

Önder, Ö.R, Yalçın, A.S. and Göktaş, B. (2013). “The Attitude Of The Health İnstitutions Management Department Students Towards Social Sexual Roles”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3), 55-78

Öngen, B. and Aytaç, S. (2013). “Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Yaşam Değerleri İlişkisi”, Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sayı: 48, 1-18.

Özdamar, K. (1999). Paket Programlarla İstatistiksel Veri Analizi, Eskişehir: Kaan Kitabevi

Özden, S. and Gölbaşı, Z. (2018). “Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi”, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Derğisi, 4(3), 95-100.

Seçgin, F. and Tural, A. (2011). “Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları”, E-Journal Of New World Sciences Academy, 1306-3111.

Seyitoğlu D.Ç, Güneş G, Gökçe A. (2015). “İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi”, Medicine Science, 5(1), 102-116.

Sezgin, D. (2015). “Toplumsal Cinsiyet Perspektifinde Sağlık ve Tıbbileştirme”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 18(1), 153-186.

Zeyneloğlu F, Terzioğlu F. (2011). “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 409-420

Kaynak Göster