AN OVERVIEW OF COMPUTER SOFTWARE FOR DEVELOPING SPATIAL THINKING SKILLS IN TEACHING GEOMETRY

Teknolojinin değişmesi ve ilerlemesi insan yaşamının her alanını etkilediği gibi eğitim alanını da etkileyerek ciddi katkılar sağlamıştır. Bu katkıların en belirgin olanlarından biri de şüphesiz bilgisayarların öğrenme öğretme sürecinin içine dâhil edilmesi olmuştur. Genelde teknoloji, matematik eğitimi çalışmalarında faklı amaçlara yönelen değişik dinamik yazılımların kullanım imkânını sunmuştur. Özelde ise geometri kazanımları ile ilgili olarak kullanılan yazılımlardan en popüler olanları GeoGebra, Cabri vb gibi yazılımlardır. Bu yazılımlara ek olarak hem ücretsiz hem de kullanım kolaylığına sahip olan Google SketchUp yazılımı da son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Geometri başarısında gerekli olduğu düşünülen ve zihinsel yeteneğin bir parçası olarak kabul edilen uzamsal becerilerin önemi birçok araştırmacının üzerinde durduğu bir konudur. Bilgisayar çoğunlukla görsel görüntülerle oynanmasına ortam sağlaması dolayısıyla uzamsal düşünmenin gelişmesine katkı sağlayabilir. Dinamik geometri yazılımlarından GeoGebra, Cabri ve Google SketchUp gibi yazılımların özellikle geometri konularında, uzamsal düşünme becerisinin geliştirilmek istendiği durumlarda oldukça kullanışlı olan bir yazılımdır. Bu nedenle bu çalışmada uzamsal düşünceye katkı sağlayan yazılımlarla ilgili çalışmaların ele alınıp değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, bu yazılımların uzamsal düşünceyi olumlu katkılar sağladığı tespit edilmiştir

GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE UZAMSAL DÜŞÜNME BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİLGİSAYAR YAZILIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ

The change and progress of technology affects every aspect of human life as well as it makes a serious contribution to the field of education. One of the most important contributions is undoubtedly the inclusion of computers into the teaching-learning process. In general, technology has offered the possibility of using different dynamic software for different purposes in mathematics education studies. Spesifically, the most popular software used in geometry objectives are GeoGebra, Cabri and so on. In addition to these software, Google SketchUp, which is both free and easy to use, has started to be used more and more in recent years. The importance of spatial skills which are considered necessary in the success of geometry and a part of mental ability is an important matter for many researchers. The computer can provide the environment to play with visual images, thus contributing to the development of spatial thinking. Dynamic geometry software such as GeoGebra, Cabri and Google SketchUp are especially found useful in situations where spatial thinking skills are desired to be improved, specifically in geometry. Therefore, in this study, the studies about the software that made contribution and improvement in spatial thought have been determined and analyzed. Findings obtained from the research can be expressed as these software have been found to provide positive contributions to spatial thinking

Kaynakça

Aktümen, M., Yıldız, A., Horzum, T., & Ceylan, T. (2011). İlköğretim matematik öğretmenlerinin geogebra yazılımının derslerde uygulanabilirliği hakkındaki görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2). ISSN: 1309-4653.

Arıcı, N. & Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı: Bir uygulama örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 421‐430.

Baenninger, M., & Newcombe, N. (1989). The role of experience in spatial test performance: A meta-analysis. Sex Roles, 20(5/6), 327-344.

Baki, A. (2001). Bilişim teknolojisi ışığı altında matematik eğitiminin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 149,26-31.

Baki, A., (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Harf Eğitim Yayıncılık,Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara.

Battista, M.T. (2001). A research –Based Perspective on Teaching School Geometry. In Subject-Specific Instructional Methods and Activities, J. Brophy (Eds.) Advances in Research on Teaching Series, v.8, 145-188. NY: JAI Press, Elsevier Science.

Battista, M., Wheatley, G. & Talsma, G., (1989). Spatial visualization, formal reasoning, and geometric problemsolving strategies of pre service elementary teachers. Focus on Learning Problems in Mathematics, 11(4), 17-30.

Baydaş, Ö., Göktaş, Y. & Tatar, E. (2013). Farklı bakış açılarıyla matematik öğretiminde geogebra kullanımı. Çukurova University Faculty of Education Journal, 42(2), 36-50.

Bintas, J. & Açıkgöz, U. (2006). Dinamik geometri programları ile etkili öğrenme. III. Uluslararası Ögretmen Yetistirme Sempozyumu, 4-5 Mayıs, Çanakkale.

Carroll, J.B. (1993). Human cognitive abilities: A survey of factor-analytic studies. Cambridge UK: Cambridge University Press.

Clements D. H. & Mc Millen, S. (1996). Rethinking concrete manıpulatıves. Teaching Children Mathematics, 2(5), 270-279.

Çetin, İ. Erdoğan, A. & Yazlık, D. (2015). Geogebra ile öğretimin sekizinci sınıf öğrencilerinin dönüşüm geometrisi konusundaki başarılarına etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 84-92

Demirel, Ö., Seferoğlu, S., & Yağcı, E. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A.

Demirbilek, M. & Özkale, A. (2014). Investigating the effectiveness of using geogebra in associate degree mathematics ınstruction. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) 8(2), 98-123.

Eryiğit, P. (2010). Üç boyutlu dinamik geometri yazılımı kullanımının 12. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ve geometri dersine yönelik tutumlarına etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Güven, B. & Karataş, İ. (2003). Dinamik geometri yazılımı cabri ile geometri öğrenme: öğrenci görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET ISSN: 1303–6521 2(210). (2005. 03. 24).

Kocasaraç, H. (2003). Qualifications of teachers on the use of computers in education The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 77-85.

La Ferla, V.,Olkun, S., Akkurt, Z. &Toptas, V. (2010). A Cross-Cultural Study: Assessing and improving spatial thinking of pre-service teachers. Proceedings of EDULEARN 10 Conference., Barcelona, Spain. ISBN:978- 84-613-9386-2.

Lee, H.,& Hollebrands, K. (2008). Preparing to teach mathematics with technology: An integrated approach to developing technological pedagogical content knowledge. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education [Online], 8(4). http://www.citejournal.org/vol8/iss4/mathematics/article1.cfm (16/01/2017)

MEB (2011b). Ortaöğretim geometri dersi 12. sınıf öğretim programı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.

National Council of Teachers of Mathematics. (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics, NCTM Publications, Reston, VA: Author.

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics, NCTM Publications, Reston, VA.

Öksüz, C. Ak, Ş.& Uça, S. (2009). İlköğretim matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin algı ölçeği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 270-287. Web: http://efdergi.yyu.edu.tr/ (11/01/2017)

Powers, R., & Blubaugh, W. (2005). Technology in mathematics education: Preparing teachers for the future. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education [Online], 5(3/4).

Selçik, N & Bilgici, G. (2011) Geogebra yazılımının öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 913- 924.

Toptaş,V.,Çelik,S. & Karaca,T.(2012). Improving 8th grades spatial thinking abilities through a 3d modeling program. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology,11(2), 128-134.

Yıldız, B. & Tüzün, H.(2011). Üç boyutlu sanal ortam ve somut materyal kullanımının uzamsal yeteneğe etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 498-508.

Yolcu, B. & Kurtuluş, A. (2010). 6. Sınıf öğrencilerinin uzamsal görselleştirme yeteneklerini geliştirme üzerine bir çalışma. Elementary Education Online. (http://geogebra.gazi.edu.tr/?page_id=76) (26/01/2017)

Kaynak Göster