PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS SCIENTIFIC RESEARCH (DICLE UNIVERSITY SAMPLE)

Bu araştırmanın amacı 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Dicle Üniversitesi öğrenim gören biyoloji, fizik, kimya ve fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının sınıf düzeyine, bölüme ve cinsiyete göre incelenmesidir. Araştırma kapsamında 191 öğretmen adayından veri toplanmıştır. Tarama modelindeki bu araştırma da Korkmaz, Şahin ve Yeşil (2011) tarafından geliştirilen "Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda biyoloji, fizik, kimya ve fen Bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının genel olarak olumlu olduğu; "sınıf" , ''bölüm'' ve "cinsiyete " göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür

FEN ALANLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARI (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

The aim of this research is to examine the preservice biology, physics, chemistry and science teachers’ attitudes towards scientific research according to the class level, department and gender. Data were collected from 191 preservice teachers who are studying at Dicle University in 2016-2017 academic year. The research was conducted in the survey model. The "Scale of Attitude towards Scientific Research" developed by Korkmaz, Şahin and Yeşil (2011) was used as data collection tool. As a result of the research, the biology, physics, chemistry and science teachers' attitudes towards the scientific research are generally positive. It is seen that there is no significant difference according to "class", "department" and "gender"

Kaynakça

Bibi, F., Lqbal, H. M. ve Majid, N. (2012). Attitude of Prospective Teachers Towards Research: Implications for Teacher Education in Pakistan”. Contemporary Educational Researches Journal, 1, 8-14.

Ekiz, D. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 373-402.

Genç, S. Z. (2010). Bilim tarihi. Bilimsel Araştırma Yöntemler (1-23). Ankara: Nobel Yayınevi.

İşman, A. (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Kaptan, S. (1993). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara: GÜ Eğitim Fakültesi.

Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi (25.Basım). Ankara: Nobel Yayınları

Konokman, G. Y., Tanrıseven, I. ve Karasolak, K. (2013). Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 141-158.

Korkmaz, Ö., Şahin, A. ve Yeşil, R. (2011). Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online, 10 (3), 961-973.

Kurt, A. A., İzmirli, Ö. Ş., Fırat, M., ve İzmirli, S. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine İlişkin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 19-28.

Kürşad, M. Ş. (2015). Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum ve Epistemolojik İnanç Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 217-246.

MEB. (2008). Öğretmen Yeterlikleri: Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Polat, M. (2014). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute/Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 73-86.

Şenol, S. (2012). Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.

Yenilmez, K. & Ata, A. (2012). Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran, Niğde.

Kaynak Göster