Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesinde Yer Alan Donatı Elemanları Üzerine Bir Çalışma

Kent peyzajının bir parçası olan üniversite yerleşkeleri öğrenciler için eğitim, barınma, sağlık, ulaşım, dinlenme ve rekreasyon ihtiyaçlarının karşılandığı yaşam alanlarıdır. Bu nedenle, yerleşkelerde binaların dışında kalan peyzaj alanları öğrencilerin ihtiyacını karşılamak ve sosyalleşmesini sağlamak adına önemlidir. Hem kent insanının hem de öğrencilerin yaşamları için gerekli olan ihtiyaçları karşılayan donatı elemanları mekânların kullanılabilirliğini sağlamaktadır. Çalışmada, Amasya ili Merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Çalışmanın amacı, yerleşke içerisinde yer alan donatı elemanlarının türü, işlevsel ve fiziksel özelliği ile hasar durumu açısından irdelemektir. Bu amaç doğrultusunda yerleşkedeki donatı elemanları yerinde tespit edilerek her bir donatı elemanı için kimlik kartları oluşturulmuştur. İnsansız hava aracı (İHA) kullanılarak yerleşkenin ortofotosu üretilerek yerleşkenin güncel donatı elemanları yoğunluğu haritası ile her bir donatı türü için ayrı ayrı haritalar elde edilmiştir. Bulgular dâhilinde yerleşkenin mevcut donatı elemanları detaylı bir şekilde ortaya konulmuş ve bu doğrultudaki eksikliklerin giderilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

A Study On The Street Furniture Located At Amasya University Yeşilirmak Campus

University campuses, as a part of urban landscapes, are living spaces where students' educational, housing, health, transportation, leisure, and recreational needs are met. Therefore, the landscape areas outside the buildings on campuses are essential for meeting students' needs and promoting their socialization. The street furniture (SF) that satisfy the necessary requirements for both urban dwellers and students ensure the usability of these spaces. In this study, Amasya University Yeşilırmak Campus, located within the central district of Amasya province, was selected as the study area. The aim of the study is to examine the type, functional and physical characteristics, and the condition of the SF located within the campus. For this purpose, each SF was identified on-site, and identity cards were created for each of them. Using unmanned aerial vehicles (UAVs), the orthophoto of the campus was produced, and maps were obtained for the current density of SF and for each type of amenity separately. The findings reveal the existing SF on the campus in detail, and suggestions are made to address any deficiencies in this regard.

___

 • Akyol, M. (2006). Kent mobilyaları tasarım ve kullanma süreci (Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. İTÜ polen Veri tabanından erişildi Erişim Adresi (07.07.2023): https://polen.itu.edu.tr/bitstreams/d3396d24 859b 4429 939e 56005c2b7d27/download
 • Alpagut. Z. (2005). Kamu mekânlarında kent mobilyalarından bilgilendirme, yönlendirme ve işaretlendirme elemanlarının irdelenmesi: Taksim örneği (Yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. İTÜ polen Veri tabanından erişildi Erişim Adresi (07.07.2023): https://polen.itu.edu.tr/bitstreams/50dca5c0 c6a9 4b4b 8ea5 3178de2fbfeb/download
 • Anonim, (2013). Design and Construction Standards for Public Infrastructure Works in the Docklands Area, http://www.melbourne.vic.gov.au/Docklands.
 • Aslanboğa, İ. (1990). Kentlerde Yol Ağaçlandırması. İzmir: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.
 • Aydın, D. ve Ter, U. (2008). Outdoor space quality: Case study of a university campus plaza. International journal of architectural research, 2(3), 189-203.
 • Başal, M. (2000). Dış mekân tasarımı ve arazi biçimleme deneyimi, İstanbul Metropoliten Alanı 3. Bin Yılda Şehirler: Küreselleşme, Mekân, Planlama, Dünya Şehircilik Günü 23. Kolokyumu, İstanbul, 8-10.
 • Bayraktar, N., Tekel, A. ve Ercoşkun, Ö.Y. (2008). Ankara Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan kentsel donatı elemanlarının sınıflandırılması, değerlendirilmesi ve kent kimliği ilişkisi. Gazi üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi, 23(1), 105-118. Erişim Adresi (06.07.2023): https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/75517
 • Booth, K.N. (1983). Basic Elements of Landscape Architectural Design, New York: Waveland Pr Inc.
 • Büyükşahin Sıramkaya, S. ve Çınar, K. (2012). Üniversite kampüs yerleşkelerinde ortak kullanım mekânlarının incelenmesi: Selçuk Üniversitesi Aleaddin Keykubat Kampüs Örneği. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27, 3, 61-72. Online ISSN: 1304-8708. Erişim Adresi (06.07.2023): https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/215762
 • Çelik, K. T. (2015). CBS tabanlı bir yerleşke donatı bilgi sisteminin (YEDBİS) oluşturulması: Karadeniz teknik üniversitesi kanuni yerleşkesi örneği (Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz teknik üniversitesi fen bilimleri enstitüsü, Trabzon. Ulusal tez merkezi Veri tabanından erişildi Erişim Adresi (07.07.2023): https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1oj9FFGCwb6FEMPiTvv7-RiXbGtkMCiesQ3ozpM4_Mx4j
 • Dober, R. (2000). Campus landscape: functions, forms, features. USA: John Wiley & Sons, Inc.
 • Evyapan, G.A. ve Toklu, A.S. (2000). Peyzaj tasarımı ders notları. Ankara: METU Faculty of Architecture Press.
 • Hacıhasanoğlu, I. (1991). Kent mobilyaları. İstanbul: Teknografik matbaacılık. Haris, C.W. ve Dines, N.T. (1988). Time saver standards for landscape architecture. USA: MC Graw-Hill Publishing Company.
 • Irgatoğlu, A. (2011). Üniversite kampüsleri fiziksel gelişim planlaması ve tasarımı: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Örneği (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Ulusal tez merkezi Veri tabanından erişildi Erişim Adresi (07.07.2023): https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zqI_ZOq b18GC2rT9c2JGuc0Ei1Re4z9IJhj4CtwlInsRNXturTI3NUpzoEsG8SX
 • Işık, N. (2003). İç ve dış aydınlatmada malzemenin rolü. II. Ulusal aydınlatma sempozyumu, Diyarbakır, Bildiriler kitabı, 81-86.
 • Karakaş, B.N. (1999). Üniversite yerleşkeleri fiziksel gelişim planlama süreci: Bartın orman fakültesi örneği (Yüksek lisans tezi). Z.K.Ü. fen bilimleri enstitüsü, Bartın. Ulusal tez merkezi Veri tabanından erişildi Erişim Adresi (07.07.2023): https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=cr4SkWLaRMhkDRBjqthpsbF4L0T-58IpDHkTjdrqz76PnpkvzvGgUpN8DaY89iMd
 • Karaşah, B., Sarı, D. ve Yaman, Y.K. (2016a). Bir yerleşke peyzaj tasarımı: Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 32(3),1-13. Online ISSN: 1012-2354. Erişim Adresi (15.08.2023): https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/437090
 • Karaşah, B., Arslan Muhacir, E.S., Sarı, D. ve Yaman, Y.K. (2016b). Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Peyzaj Tasarımı, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 6(13),109-119. Online ISSN: 1309-9884. Erişim Adresi (15.08.2023): https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/716801
 • Kentsel Tasarım Kılavuzu Çalışma Gurubu. (1992). YTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, İstanbul.
 • Kurdoğlu, B. Ç. ve Çelik, K. T. (2016). Yerleşke donatı bilgi Sistemi (YEDBIS) oluşturulması üzerine bir çalışma. Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty, 17(1),11-20. Online ISSN:2146 698X. Erişim Adresi (06.07.2023): http://ofd.artvin.edu.tr/en/download/article file/234068
 • Mukodo, N. (1989). Street furniture. Tokyo: Bijutsi shappan-shi ltd.
 • Önder, S., Polat, A.T. ve Öztürk, A. (2012). The evaluation of ergonomic situations of the equipment elements in Selcuk University Campus, Konya, Turkey. Journal of Selçuk University natural and applied science, 1(1),30 52. Erişim Adresi (06.07.2023): https://www.researchgate.net/publication/277308796_The_Evaluation_of_Ergonomic_Situations_of_The_Equipment_Elements_In_Selcuk_University_Campus_Konya_Turkey
 • Özaydın, G., Erbil, D. ve Ulusoy, B. (1991). Kamu mekânları tasarımının tamamlayıcısı olarak bildirişim ögeleri. Kamu mekânları tasarımı ve kent mobilyaları sempozyumu 1, Bursa, Bildiriler kitabı, 63-69.
 • Perçin, M.H. ve Kaymaz, I. (2020). Peyzaj konstrüksiyonu II basılmamış ders notu. Ankara.
 • Sakal, A.N. (2007). Ankara’da kentsel donatıların peyzaj planlama ve tasarımı açısından analizi ve değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. AÜ akademik arşiv sistemi Veri tabanından erişildi Erişim Adresi (07.07.2023): https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/29403/4266.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Şahin, L. (2019). Kampüslerin dış mekân tasarım ilkeleri açısından irdelenmesi: Işık Ayazağa Kampüsü Örneği (Yüksek lisans tezi). Tekirdağ namık kemal üniversitesi fen bilimleri enstitüsü, Tekirdağ. NKÜ kurumsal akademik arşiv Veri tabanından erişildi Erişim Adresi (07.07.2023): https://acikerisim.nku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.11776/3619/0063899.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Şerefhanoğlu, M. (1991). Kentsel tasarımda aydınlatmanın rolü, 1. Kentsel tasarım ve uygulamalar sempozyumu, İstanbul, Bildiriler kitabı, 131-140. Şişman, E.E. ve Gültürk, P. (2016). Kent mobilyalarının kent estetiğine katkısı. IMUCO, Antalya, Bildiriler kitabı, 369-377.
 • Türeyen, M. (2002). Yükseköğretim Kurumları-Kampuslar. İstanbul: Tasarım Yayın Grubu.
 • URL-1. (2022). https://www.emci.com.tr › bayrak-diregi, 2022. Son Erişim Tarihi: 02.01.2022.
 • URL-2. (2021). https://tr.wikipedia.org/wiki/Yangın_musluğu. Son Erişim Tarihi: 15.06.2021
 • Uzun, G. (2002). Peyzaj Konstrüksiyonu II, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 137, Ders Kitapları Yayın No: A-42, Adana.
 • Ünver, R. (2001). İç mekânda gölgelerin düzenlenmesi. Tasarım dergisi, 110, 112-115.
 • Yıldızcı, A.C. (2001). Kent mobilyaları kavramı ve İstanbul’daki kent mobilyalarının irdelenmesi. I. Uluslararası kent mobilyaları sempozyumu, İstanbul, Bildiriler kitabı, 29-34.
 • Yılmaz, S. (2015). Bir kampüs açık mekânın peyzaj tasarımı: Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Binası. Kastamonu üniversitesi orman fakültesi dergisi, 15(2), 297-307. Erişim Adresi (06.07.2023): https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/159759
 • Yücel, G.F. (2006). Kamusal açık mekânlarda donatı elemanlarının kullanımı. Ege mimarlık, 4, 26-29.
 • Zülfikar, C. (1998). Kent mobilyalarının kullanım ilişkisi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Ulusal tez merkezi Veri tabanından erişildi Erişim Adresi (07.07.2023): https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYe-RnmNdShuECvnGcBU87eW5C6RpUHQTDx4uFSwUL8C8

___

APA Kurt Konakoğlu, S. S. & Çelik, K. T. (2023). Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesinde Yer Alan Donatı Elemanları Üzerine Bir Çalışma . Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 33-46 . DOI: 10.51552/peyad.1332681