Adaptation Study of The Inventory For Translation As a Learning Strategy

The use of translation in foreign language education can often be inevitable at the point of knowing the true meanings of the words and some expressions in a context, which are necessary to reach the general meaning in that context. Because, what is required of the student in terms of language skills is that the text formulated in a foreign language can be easily understood and when required, it can be reconstructed in different ways by the student. This expectation inevitably prompts the student to translate from the foreign language to the mother language. The determination of such tendency is important in terms of syllabus desing and this determination is possible with well-designed inventories. In this study, a scale called The Inventory for Translation as a Learning Strategy: ITLS developed by Liao (2002) to measure Taiwanese college students’ use of translation as a learning strategy is aimed to be adapted to Turkish and to present to the service of researchers. Within the scope of the study, the language validity of the scales was provided in the first stage, and then, the analyzes of the data obtained from 325 students who learned French as a foreign language at Gazi and Hacettepe Universities were analyzed, and the structural validity and factor structures of the scale were determined and their sub-dimensions were renamed. At the end of the language and construct validity and internal reliability studies, “Öğrenme Stratejisi Olarak Çeviri Ölçeği” (ÖSÇÖ) with 5 factors and 27 items with a coefficient of reliability α = 0.92 was also obtained. This adaptation study results, point out the reliability and validity of the scale is quite high and can be used by researchers in Turkey to different sample groups easily and safely to reveal the language students’ trends of using translation as a learning strategy.

Öğrenme Stratejisi Olarak Çeviri Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması

Yabancı dil eğitiminde çeviri kullanımı, çoğu zaman bir bağlamdaki genel anlama ulaşabilmek için o bağlam içindeki sözcüklerin ve birtakım ifadelerin gerçek anlamlarının bilinmesi noktasında kaçınılmaz olabilmektedir. Çünkü dil becerileri konusunda öğrenciden istenen şey yabancı dilde oluşturulmuş metnin kolayca anlamlandırılabilmesi ve yeri gelince farklı şekillerde tekrar oluşturabilmesidir. Bu beklenti, öğrenciyi ister istemez, yabancı dilden anadile dile çeviri yapma eğilimi göstermeye sevk etmektedir. Böyle bir eğilimin tespiti, izlence oluşturma açısından önemlidir ve bu tespit iyi oluşturulmuş envanterlerle mümkündür. Bu çalışmada, Tayvanlı öğrencilerin yabancı dil öğrenirken öğrenme stratejisi olarak çeviri kullanımlarını ölçmek amacıyla Liao (2002) tarafından geliştirilen The Inventory for Translation as a Learning Strategy: ITLS), adlı ölçeğin Türkçeye uyarlanması ve alan yazına kazandırılması hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında, ilk aşamada ölçeğin dil geçerlilikleri sağlanmış, ardından Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinde yabancı dil olarak Fransızca öğrenen 325 öğrenciden elde edilen verilerin analizleri yapılarak ölçeklerin yapı geçerlilikleri ve faktör yapıları belirlenmiş, alt boyutları yeniden adlandırılmıştır. Dil ve yapı geçerliliği çalışmaları sonunda, 27 madde ve 5 faktörden oluşan güvenilirlik kat sayısı α= 0,92 olan “Öğrenme Stratejisi Olarak Çeviri Ölçeği” (ÖSÇÖ) alan yazına kazandırılmıştır. Bu uyarlama çalışması, Türkiye şartlarında özellikle yabancı dil ve çeviri alanında çalışmalar yapan araştırmacıların, güvenilirlik ve geçerlilik göstergelerinin oldukça yüksek olduğu Öğrenme Stratejisi Olarak Çeviri Ölçeğini (ÖSÇÖ) farklı örneklem grupları için kolay ve güvenle uygulayabileceklerini göstermektedir.

Kaynakça

O’Malley, J.M. & A.U. Chamot. (1990) Learning strategies in second language acquisition. Cambridge University Press.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztük, Ş. (2014), Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamalar., Pegem Akademi.

Deniz. Z. K. (2007) The adaptation of psychological scales, Journal of Faculty of Educational Sciences, vol: 40, no: 1, 1-16, Ankara University. https://www.researchgate.net/publication/284460462_The_Adaptation_of_Psychological_S cales sayfasından erişilmiştir.

Dural, S., Aslan, G., Alinçe, M. ve Araza, A. (2014). “Örgütsel çekicilik: bir ölçek uyarlama çalişmasi.” Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15 (2), 141-154.

Hambleton, R. K., & Patsula, L. (1999). Increasing the validity of adapted tests: Myths to be avoided and guidelines for improving test adaptation practices. Journal of Applied Testing Technology, 1, 1-12.

Liao, P. (2002). Taiwanese college students’ Beliefs about translation and their use of translation as a strategy to learn English. Dissertation, The University of Texas.

Mollaei, F., Taghinezhad, A. & Sadighi, F. (2017). Teachers and learners’ perceptions of applying translation as a method, strategy or technique in an Iranian EFL setting. International Journal of Education & Literacy Studies. 5(2), 67-73. http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.5n.2p.67 sayfasından erişilmiştir.

Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Newbury House.

Önder, İ. ve Beşoluk, Ş. (2010). “Düzenlenmiş iki faktörlü çalişma süreci ölçeği’nin (R-SPQ-2F) Türkçeye uyarlanmasi”. Eğitim ve Bilim, 35 (157), 55–67.

Sarıgül, H. (2015). Finansal okuryazarlik tutum ve davraniş ölçeği: geliştirme, geçerlik ve güvenirlik. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 200-218.

Stern, H. H. (1983). Fundamental concepts of language teaching, Oxford University.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçmelerde güvenirlik ve geçerlik. Seçkin Yayınevi. https://www.ders.es/guvenilirlik_gecerlilik.pdf sayfasından erişilmiştir.

Kaynak Göster