On the Side of Today's Historical Novels to Education

The historical novel, which we have seen from the first periods when the novel showed its existence in Turkish literature, historical, political, ideological etc. when the processes are taken into consideration and examined, it will be seen that it is one of the novel genres where the approach style to it varies most. As this approach styles changed, the areas to be used in the historical novel genre also gained diversity. Education is at the top of these fields. The fact that the novel genre of the topics discussed in history teaching was to be delivered to the students within the framework of being easy and highly readable, provided a new mission to the historical novel. However, in the debate whether the historical novel, which emerged in parallel with the changes in the world of literature, will be evaluated with the view of “real” or the view of “reality”, the fact that the “reality” view today prevails has revealed that the mission imposed on the historical novel in the field of education and training should be revised. The fact that distance education has become much more important than in the past has shown that whether historical novels can be used in these distance education activities can be considered as a part of these review activities. In this context, if historical novels can be used in history teaching, which of the novel examples that differ in the context of changing historical novel understandings should be preferred, and the questions of whether history teaching differs according to the role of the teacher in this “choice” process. The fact that today's historical novels put forward fiction more than ever before should not be ignored when looking for answers to these questions

Günümüz Tarihî Romanlarının Eğitime Bakan Yönü Üzerine

Romanın Türk edebiyatında varlığını gösterdiği ilk dönemlerden itibaren örneklerine rastladığımız tarihî romanın, toplumun geçirdiği tarihî, siyasî, ideolojik vb. süreçler dikkate alınıp incelendiğinde kendisine yaklaşım tarzının en fazla değişkenlik gösterdiği roman türlerinden biri olduğu görülecektir. Bu yaklaşım tarzları değiştikçe tarihî roman türünden yararlanılmak istenilen alanlar da çeşitlilik kazanmıştır. Bu alanların başında da eğitim gelmektedir. Tarih öğretiminde ele alınan konuların roman türünün kolay ve çok okunur olma özelliği çerçevesinde öğrencilere ulaştırılmak istenmesi, tarihî romana yeni bir misyon yüklenmesini sağlamıştır. Ancak edebiyat dünyasındaki değişmelere paralel olarak ortaya çıkan tarihî romanın “gerçek” nazarıyla mı yoksa “gerçeklik” nazarıyla mı değerlendirileceği tartışmasında günümüzde “gerçeklik” nazarının galip gelmesi, tarihî romana eğitim-öğretim alanında yüklenilen misyonun da yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Uzaktan öğretimin geçmişe nazaran çok daha önem kazanması da söz konusu uzaktan öğretim faaliyetlerinde tarihî romanlardan yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunun bu gözden geçirme faaliyetlerinin bir parçası olarak ele alınabileceğini göstermiştir. Bu çerçevede tarihî romanlar tarih öğretiminde kullanılabilir mi sorusunun yanında kullanılacaksa değişen tarihî roman anlayışları bağlamında farklılaşan roman örneklerinden hangileri tercih edilmelidir ve bu “tercih” sürecinde öğretmenin rolüne göre tarih öğretimi farklılık arz eder mi soruları da önem kazanmıştır. Günümüz tarihî romanlarının kurgusallığı eskiye nazaran daha çok öne çıkarması, bu sorulara cevap ararken göz ardı edilmemelidir.

Kaynakça

Andı, M. F. (2018). Akrebi kuyruğundan tutmak. Ketebe Yayınları.

Argunşah, H. (2002). Tarihî romanda postmodern arayışlar. İlmî Araştırmalar, 14, 17-27.

Çelik, Y. (2009). Tarih-edebiyat iliskisi bağlamında bir devrin elestirel panoraması: Abdülhamit Düserken. Turkish Studies, 4(1), 295-318, http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.546

Çeri, B. (2000). Cumhuriyet romanında Osmanlı tarihinin kurgulanışı. Tarih ve Toplum, 33 (198), 19-26.

Erol, K. (2012). Tarih-edebiyat ilişkisi ve tarihî romanların tarih öğretimine katkısı. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(2), 59-70.

Eşitgin, D. (1998). Bir Kurtuluş Savaşı kurmacası olarak Küçük Ağa. Dergâh, 8 (95), 14-17.

Gürsel, N. (2012). Boğazkesen: Fatih’in romanı. (13. Baskı), Doğan Kitap.

Jenkins, K. (1997). Tarihi yeniden düşünmek, (Çev. Bahadır Sina Şener), Dost Kitabevi Yayınları.

Kantarcıoğlu, S. (2008). Yakınçağ tarihimizde roman, Paradigma Yayıncılık.

Kara, S. (2019). Günümüz Türk romanında Osmanlı tarihine bakış açısı (1990-2000), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, [Yayımlanmamış Doktora Tezi].

Karaca, A. (2002). İsyan günlerinde aşk’ın kimi sayfalarını Ziya Şakir mi Ahmet Altan mı yazdı? Hürriyet Gösteri, Haziran 2006, S. 281, s. 25-27.

Mat, C. (2007). Çanakkale muharebelerini konu edinen romanlar üzerine. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 81-100.

Naci, F., (2002). Yüz yılın yüz Türk romanı, Adam Yayınları.

Narlı, M. (2018). 40 Soruda Türk romanı, Ketebe Yayınları.

Niyazi, M. (2017). Çanakkale mahşeri, (66. Basım), Ötüken Neşriyat.

Otluoğlu, R. (2001). İlköğretim okulu 5. sınıf sosyal bilgiler öğretimimde yazılı edebiyat ürünlerini ders aracı olarak kullanmanın duyuşsal davranış özelliklerini kazandırmaya etkisi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, [Yayınlammamış Yüksek Lisans Tezi].

Sağlık, Ş. (2002). Tarihî popüler Türk romanlarında yüceltilen bir ‘değer’ olarak Türk kimliği, İlmî Araştırmalar, 14, 145-165.

Şimşek, A. (Bahar 2006). Tarihsel romanın eğitimsel işlevi, bilig, 37, 65-80.

Tekeli, İ. (1998). Tarih yazımı üzerine düşünmek, Dost Kitabevi Yayınları.

Toy, E. (1997). Roman yazarı fili kör gibi tarif etmeyip bütünü anlatmalıdır, Tarihî Roman Dosyası, Hürriyet Gösteri, 197-198, 66-67

Ural, S. (2003). Şafakta yanan mumlar, 2. Baskı, Bilgi Yayınevi.

Yalçın-Çelik, S. D. (2005). Yeni tarihselcilik kuramı ve Türk edebiyatında postmodern tarih romanları, Akçağ Yayınları.

Yeşilyurt, Ş. (2009). Nedim Gürsel’in romanlarının yeni tarihselci bağlamda okunması, Turkish Studies, 4(1-2), 1889-2009. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.606

Kaynak Göster