Analysis of Physical Inactivity Based on Sociodemographic Criteria in Turkey

Physical activity, that is one of the significant indicators of healthy lifestyle, is included among priority public health problems in 2013-2017 Strategic Plan of Turkish Ministry of Health and 2014-2017 Strategic Plan of Institution of Public Health. In this study, physical inactivity was analyzed based on sociodemographic criteria, and the differences were addressed. The universe of this descriptive study was whole Turkey; and it was based on data from a total of 128.484 participants belonging to Health Studies of Turkish Statistical Institute which were held in 2008, 2010, 2012, 2014 and 2016. Dependent variable of physical activity was summarized based on various independent variables including sex, body mass index, education level and age groups. The results of the analyses were expressed by percentages and ratios; and bar graphics and line charts were used when necessary. It was found that males were more active than females; the levels of moderate and vigorous activity were decreased as age increased and the ratio of having walks were increased as education level increased. Based on marital status, it was seen that married and single ones had higher activity levels compared to widow individuals. Moreover, the individuals, who had highest level of physical activity, were the ones who stated to experience no depression. The ratios of having walks and low level activities were observed least among obese and underweight individuals. Public health policies made in our country are generally planned by considering the population as homogenous. However, it is required to make plans and to determine goals and strategies for high risk and priority groups, who experience these problems, by detecting priority public health problems.

Türkiye’de Fiziksel İnaktivitenin Sosyo-Demografik Kriterlere Göre Analizi

Sağlıklı yaşam biçiminin önemli göstergelerinden biri olan fiziksel aktivite, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı’nda ve Halk Sağlığı Kurumu’nun 2014–2017 Stratejik Planı’nda öncelikli halk sağlığı sorunları arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, fiziksel inaktivitenin sosyo demografik kriterlere göre analizi yapılarak farklılıklar ele alınmıştır. Tanımlayıcı olan ve evreni Türkiye’nin oluşturduğu bu araştırmada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Sağlık Araştırmaları 2008, 2010, 2012, 2014 ve 2016 yıllarına ait toplam 128.484 katılımcının verileri baz alınmıştır. Fiziksel aktivite bağımlı değişkeni, alt kırılımlarda cinsiyet, beden kitle indeksi, eğitim durumu, yaş grupları gibi çeşitli bağımsız değişkenlere göre özetlenmiştir. Analiz sonuçları yüzde ve oranlarla ifade edilmiş ve gerekli yerlerde sütun grafiği ve çizgi grafiğinden yararlanılmıştır. Erkeklerin, kadınlara göre daha aktif olduğu, orta ve ağır aktivite düzeyinin yaş arttıkça azaldığı, eğitim düzeyi arttıkça yürüyüş yapma olasılığının arttığı görülmektedir. Medeni duruma bakıldığında evli ve bekâr olanlar, dul bireylere göre daha yüksek fiziksel aktivite oranlarına sahiptir. Ayrıca fiziksel aktivite oranının en yüksek olduğu kişiler aynı zamanda kendimi depresyonda hissetmedim diyen kişilerdir. Yürüyüş yapma oranları ise en düşük obez bireylerde çıkmıştır. Genellikle hafif düzeyli aktiviteler obezler ve zayıflar tarafından tercih edilmekte olup orta ve ağır aktivite düzeyi obezlerde düşük olmaktadır. Ülkemizde yapılan halk sağlığı politikaları genellikle homojen bir toplum düşünülerek planlanmaktadır. Ancak öncelikli halk sağlığı sorunlarının tespit edilerek bu sorunları yaşayan yüksek riskli ve öncelikli gruplara yönelik planlamalar yapmak ve hedef ve stratejiler belirlemek gereklidir. 

___

 • European Commission. (2014). Special Eurobarometer 412 Sport and Physical Activity Report. Available from: http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/ebs_412_en.pdf
 • Malambo, P., Kengne, A. P., Lambert, E. V., De Villiers, A., & Puoane, T. (2016). Prevalence and socio-demographic correlates of physical activity levels among South African adults in Cape Town and Mount Frere communities in 2008-2009. Archives of Public Health, 74(1), 54.
 • Moniruzzaman, M., Ahmed, M. M., & Zaman, M. M. (2017). Physical activity levels and associated socio-demographic factors in Bangladeshi adults: a cross-sectional study. BMC Public Health, 17(1), 59.
 • Pratt, M., Epping, J. N., & Dietz, W. H. (2009). Putting physical activity into public health: a historical perspective from the CDC. Preventive medicine, 49(4), 301-302.
 • Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. (2014). Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 2014 Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite. Demirel H, Kayıhan H, Özmert E N, Doğan A. Kuban Yayıncılık, Ankara, 2014. Available from: http://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/12302,2014-fiziksel-aktivite-rehberipdf.pdf?0
 • Smith, A., Jones, J., Houghton, L., & Duffell, T. (2016). A political spectator sport or policy priority? A review of sport, physical activity and public mental health policy. International Journal of Sport Policy and Politics, 8(4), 593-607.
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. (2013). Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2014-2017. Available from: https://www.tdd.org.tr/wpcontent/uploads/2018/04/turkiye_sagliklibeslenme_ve_hareketli_hayat_programi.2014_20 17-1.pdf
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı. (2014). Ulusal Fiziksel Aktivite Rehberi. Available from: www.beslenme.org.tr
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Türkiye Sağlık Araştırması. (2016). Available from: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1095
 • Vaidya A., Krettek A. (2014). Physical activity level and its sociodemographic correlates in a peri-urban Nepalese population: a cross-sectional study from the Jhaukhel-Duwakot health demographic surveillance site. International journal of behavioral nutrition and physical activity, 11(1), 39.
 • World Health Organization WHO. (2016) Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Available from: http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/
 • World Health Organization WHO. (2016) Global Recommendations on Physical Activity for Health. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44399/1/9789241599979_eng.pdf