Çiftlerin Aşka İlişkin Tutumlarının Lee'nin Çok Boyutlu Aşk Biçimleri Kapsamında İncelenmesi

Bu araştırmada birbirini izleyen iki ayrı çalışma yapılmıştır. Birinci çalışmada, Lee’nin aşk biçimlerini (tutkulu, sahiplenici, mantıklı, özgeci, oyun gibi, arkadaşça) temel alan Aşka ‹lişkin Tutumlar Ölçeği: Kısa Formunun (LAS) Türk örneklemi üzerinde geçerliği ve güvenirliği incelenmiştir. ‹kinci çalışmada, bu ölçek kullanılarak, duygusal ilişkilerini resmi hale getiren çiftler ile ilişkilerini şört düzeyinde sürdüren çiftlerin aşka ilişkin tutumları karşılaştırılmıştır. Ayrıca, bu çalışmada farklı aşk biçimlerinin, ilişkiden mutlu olma, ilişkiye önem verme ve ilişkide sorun yaşama ile ilişkisi incelenmiştir. Birinci çalışma, LAS’ın Türk örneklemi üzerinde yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. İkinci çalışmada, bu çalışma için uyarlanmış olan LAS, şört ilişkisi olan 53 çifte ve sözlü–nişanlı ya da evli olan 54 çifte uygulanmıştır. Yapılan analizler, erkeklerin kadınlara göre daha fazla özgeci aşk biçimiyle ilişkilerine bağlı olduklarını ve diğer aşk biçimleri yönünden kadınlarla erkekler arasında fark olmadığını göstermiştir. Ayrıca bulgular, aşk biçimlerinin ilişki türüne göre farklılaştığını ortaya koymuştur. Şört ilişkisi olan çiftlerin evli ya da sözlü nişanlı olan çiftlere göre ilişkilerine daha fazla sahiplenici biçimle bağlandıkları bulunmuştur. Çiftlerin mutlu olmaları ile özgeci ve tutkulu aşk biçimleri arasında olumlu; aşkı oyun gibi görme arasında olumsuz yönde ilişki bulunmuştur. İlişkide sorun yaşama ile özgeci ve tutkulu aşk biçimleri arasında olumsuz; aşkı oyun gibi görme ve sahiplenici aşk biçimi arasında ise anlamlı olumlu ilişki bulunmuştur.

A Study of Couples' Love Attitudes Within Lee's Multidimensional Love Styles Framework

In this research, two consecutive studies were conducted. In the first study, the reliability and validity of Love Attitudes Scale-LAS: Short Form developed by Hendrick, Hendrick ve Dicke and based on Lee’s love styles (eros, mania, pragma, agape, ludus, storge) were examined in the Turkish sample. In the second study, the love attitudes of the couples who are engaged or married and the couples who are dating were compared by using the same scale. Moreover, in this study, the relationship between different love styles and satisfaction with the relationship, giving importance to it, and having troubles with it were examined. Study one was demostrated that LAS has satisfactory level of reliability and validity on Turkish samples. In the second study, 53 dating couples and 54 engaged/married couples were given LAS adopted for this research. The analyses have yielded that, men display agape love style in their relationships more than women while there is no difference between men and women with regard to other love styles. Furthermore, the results showed that the love styles were differentiating according to the type of the relationship. It was found that dating couples display mania love style more than engaged/married couples. It was revealed that relationship satisfaction was positively correlated with agape and eros love styles while relation satisfaction was negatively correlated with ludus love styles. It was found that there was a negative correlation between having trouble with relationship and agape and eros love style while there was a positive correlation between having trouble with relationship and ludus and mania love style.

___

Adler, N. L., & Hendrick, S. S. (1991). Relationships between contraceptive behavior and love attitudes, sex attitudes, and self-esteem. Journal of Counseling & Development, 70, 302-308.

Arnold, M. E., & Thompson, B. (1996). Love style perceptions in relation to personality function. Journal of Social Behavior & Personality, 11 (3), 1-9.

Bailey, W. C., Hendrick, C., & Hendrick, S. (1987). Relation of sex and gender role to love, sexual attitudes, and self-esteem. Sex Roles, 16 (11/12), 637- 648.

Berscheid, E., & Walster, E. (1974). A little bit about love. In Huston, T. (Ed.), Foundations of interpersonal attraction. New York: Academic Press.

Clark, M.S., & Mills, J. S. (1979). Interpersonal attraction in exchange and communal relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 12-24.

Davies, M. F. (1996). EPQ correlates of love styles. Personality and Individual Differences, 20 (2), 257-259.

Davies, M. F. (2001). Socially desirable responding and impressıon management in the endorsement of love styles. The Journal of Psychology,135 (5), 562-570.

Dion, K. K., & Dion, K. L (1973). Correlates of romantic love. Journal of Clinical and Consulting Psychology, 41, 51-56.

Dion, K. K., & Dion, K. L. (1991). Psychological individualism and romantic love. Journal of Social Behavior and Personality, 6 (1), 17-33.

Frey, Kurt, Hojjat, & Mahzad, (1998).Are love styles related to sexual styles? Journal of Sex Research, 35 (3), 1-12.

Gao, G. (2001). Intimacy, passion and commitment in Chines and USA romantic relationships. International Journal of Intercultural Relations, 25 (3), 329-342.

Hatfield, E. (1988). Passionate and companiate love. In R. J. Sternberg, M. L. Barnes (Eds.), The Psychology of Love. New Haven: Yale University Press.

Hatfield, E., & Sprecher, S. (1986). Measuring passionate love in intimate relations. Journal of Adolescence, 9, 383-410.

Hazan, C., & Shaver, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52 (3), 511-524.

Hendrick, C., & Hendrick, S. (1986). A theory and method of love. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 392-402.

Hendrick, S., & Hendrick, C. (1987). Love and sexual attitudes, self disclosure and sensation seeking. Journal of Social and Personal Relationships. 4, 281-297.

Hendrick, S., Hendrick, C., & Adler, N. L. (1988). Romantic relationships: Love, satisfaction, and staying together. Journal of Personality and Social Psychology, 54 (6), 980-988.

Hendrick, C., & Hendrick, S. (1990). ‘A Relationship- spesific version of the Love Attitudes Scale’. Journal of Social Behavior and Personality, 5, 239-254.

Hendrick, C., & Hendrick, S. (1991). Dimensions of love: A sociobiological interpretation. Journal of Social and Clinical Psychology, 10 (2), 206-230.

Hendrick, S, Dicke, A., & Hendrick, C. (1998). The relationships assessment scale. Journal of Social and Personal Relationships. 15 (1), 137-142.

Hendrick, S., & Hendrick, C. (2002). Love. In C.R. Snyder, S. J. Lopez (Eds). Handbook of Positive Psychology.

Hortaçsu, N., & Karancı, A.N. (1987). Premarital breakups in a Turkish sample: Perceived reasons, attrıbutional dimensions and affective reactions. International Jourmal of Psychology, 22, 57-74.

Hortaçsu, N. (1989). Current and dissolved relationships: Decriptive and attributional dimensions and predictors of involvement. Journal of Social and Personal Relationships, 6, 373-383.

Hortaçsu, N. (2002). Romantic relationships among Turkish youth: satisfaction and gender differences. Yayınlanmamı ş Araştırma Raporu.

Hovardaoğlu, S (1996). Sosyal mübadele: Evlilikle ilgili değerlendirmelere etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 11 (36), 12-24.

Hovardaoğlu, S (2000). Karşılıklı bağımlılık içeren koşullar için korelasyon analizleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6) 41-48.

Lee, J. A. (1973). The colors of love: An exploration of the ways of loving. Toronto: New Pres.

Lee, J. A. (1977). A typolgy of styles of loving. Personality and Social Psychology Bulletin, 3, 173-182.

Lee, J. A. (1988). Love-styles. In R.J. Sternberg, M. L. Barnes (Eds), The Psychology of Love. New Haven: Yale University Press.

Medora, N. P., Larson, J. H., Hortaçsu, N., & Dave, P. (2002). Perceived attitudes towards romanticism: A Cross cultural study of American, Asian - Indian, and Turkish young Adults. Journal of Comparative Family Studies, 33 (2), 155-178.

Meeks, B. S., Hendrick, S., & Hendrick, C. (1998). Communication, love and relationship satisfaction. Journal of Social and Personal Relationships, 15 (6), 755-773.

Neto, F. (1993). Love styles and self representations. Personality and Individual Differences, 14 (6), 795-803.

Öner, B. (2000a). Future time orientation and relationships with the opposite sex. The Journal of Psychology, 134 (3), 306-314.

Öner, B. (2000b). Relationship satisfaction and dating experience: Factors affecting future time orientation in relationships with the opposite sex. The Journal of Psychology, 134, 527- 536.

Öner, B. (2001). Factors predicting future time orientation for romantic relationships with the opposite sex. The Journal of Psychology, 135, 430-438.

Payne, M., & Vandewiele, M. (1987). Attitudes toward love in the Caribbean. Psychological Reports, 60, 715-721.

Philbrick, J. L., & Stones, C. (1988). Love attitudes of white South African Adolescents. Psychological Reports, 62, 17-18.

Richardson, D. R., Medvin, N., & Hammock, G. (1988). Love styles, relationship experience, and sensation seeking: A test of validity. Personality and Individual Differences, 9 (3), 645-651.

Richardson, D. R., Hammock, G. S., Lubben, T., & Mickler, S. (1989). The relationship between love attitudes and conflict responses. Journal of Social and Clinical Psychology, 60, 827-832

Rubin, Z. (1970). Mesurement of romantic love. Journal of Personality and Social Psychology, 16, 265-273.

Sakallı, N., & Curun, F. (2001). Romantik ilişkilerle ilgili kalıpyargılara karşı tutumlar. Tecrübi Psikoloji Çalışmaları, 22, 31-45.

Sakallı-Uğurlu, N. (2003). How do romantic relationship satisfaction, gender streotypes, and gender relate to future time orientation in romantic relationships? The Journal of Psychology, 137 (3), 294-303.

Sprecher, S., Aron, A., Hatfield, E., Cortese, A., Potapova, E., & Levitskaya, A (1994). ‘Love: American Style, Russion Style and Japanese Style. Personal Relationships 1, 349-369.

Sternberg, R. J., & Grajek, S. (1984). The nature of love. Journal of Personality and Social Psychology, 47, 312-329.

Sternberg, R. J. (1986). A tr›angular theory of love. Psychological Review, 93, 119-135.

Sternberg, R. J. (1988). An introduction to the psychology of love. In R.J. Sternberg, M. L. Barnes (Eds.), The Psychology of Love. New Haven: Yale University Press.

Sümer, N., & Güngör, D. (1999). Yetiflkin bağlanma stilleri ölçeklerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir karşılaştırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14 (43), 71-109.

Thibaut, J. W., & Kelley, H. H. (1959). Social Psychology of Groups. New York: Wiley.

Thompson, B., & Borrello, G. M. (1987). Concurrent validity of a love relationships scale. Educational and Psychological Measurement 47, 985-995.

Thompson, B., & Borrello, G. M. (1992). Mesuring second- order factors using confirmatory methods: An illustration with the Hendrick- Hendrick Love Instrument. Educational and Psychological Measurement 52, 69-77.

Walsh, A. (1991). Love styles, masculinity/ femininity, physical attractiveness, and sexual behavior: A test of evolutionary theory. Ethology and Sociobiology, 14, 25-38.

Walster, E., & Walster, G. W. (1978). A New at Love. New York: McGraw.

Worobey (2001). Sex Differences in associations of temperament with love styles. Psychological Reports, 89, 25-26.