Çok-Kültürlü Topluluklar: Kütüphane Hizmetleri Kılavuzu

Çeşitliliğin yalnız, ülkelerin çoğunluğunun niteliği olması nedeniyle değil aynı zamanda hemen her bağlamda tüm dünyanın artık global bir iletişim içinde olması nedeniyle de, birlikte uyumlu yaşamayı sağlamak üzere, çok kültürlülük ve çok dillilik benimsenmelidir. Bu, tüm çeşitliliklere karşı hoşgörü, empati ve anlayış geliştirmek anlamında da oldukça önemlidir. Çok kültürlü anlayışa dayanan hizmetler geliştirmeye çalışan kütüphaneler, farklı kültürel topluluklardan tüm insanların hem çoğunluk dil/ dilleri hem de kendi dillerinde çeşitli kaynaklardan eşit ve ücretsiz yararlanmalarını sağlarlar. IFLA’nın “Çok Kültürlü Topluluklar: Kütüphane Hizmetleri Kılavuzu” adlı, üçüncü ve son basımı olan ve 2009 yılında basılan bu belgesi, bütün kültürel etnik ve dilsel azınlıklara, ayırım gözetmeksizin ve eşit koşullarda, tercih ettikleri dillerde ve kültürlerini yansıtacak biçimde kütüphane hizmetlerinin sağlanması gerektiği mesajını verir. Bu bağlamda, uluslararası çapta en iyi uygulama, öneri ve politikalardan seçilmiş örnekler de sunulmaktadır. Bu belge, yukarıda sözü geçen kılavuzun çevirisidir.

Multicultural Communities: Guidelines for Library Services

Multiculturalism and multilingualism should be recognized as living together in harmony, not only because diversity characterizes most of the countries in the world but also the whole world is now interconnected through global communication in almost every context. It is also crucial to build tolerance, empathy and understanding towards all diversity. Libraries which strive for developing services based on multicultural approach will ensure that all people from different cultural communities will have free and equal access to various resources in both major language/s and their own language/s. These IFLA guidelines titled “Multicultural Communities: Guidelines for Library Services ” which was published in 2009 as the third and latest version gives the message that all cultural, ethnic and linguistic minorities should be provided with library services in their preferred languages and reflecting their own cultures, without discrimination and on an equitable basis. Selected examples from international best practices, recommendations and policies are given in that context. This document is the translation of the guidelines mentioned above..

Kaynak Göster

APA Demir, G . (2015). Çok-Kültürlü Topluluklar: Kütüphane Hizmetleri Kılavuzu . Türk Kütüphaneciliği , 29 (4) , 744-784 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48669/619111