Kitaplar Çantamızda Ayaklar Pedallarda: Özgürlük

Bisiklet ve kitapları bir arada düşünebiliriz miyiz? İlk bakışta zor gibi görünse de, özgürlük bağlamında ele alındığında, bisiklet ve kitaplar arasında yakın bir ilişki olduğu söylenebilir. Bisiklet için “özgürlüktür” denir, kitaplar içinse “özgürleştirir”. Bisikletin özgürlük olduğundan kasıt, onun, mevcut düzene karşı bir duruş sergilemesi ile alakalıdır; yaşamı zorlaştıran mevcut düzenin yerine, başka bir dünyanın mümkün olduğuna dair bir inancı imler. Kitaplar özgürleştirir denildiğinde ise, bu söylem, doğrudan doğruya, kitapların içeriğini oluşturan bilgi ile alakalıdır. Kitapların içindeki bilgi ile donanan bireyler, ilkin bireysel düzlemde özgürleşerek, ardından toplumsal özgürleşmenin itici gücü olurlar. Burada kastedilen toplumsal özgürleşme, tam da, bisikletin imlediği başka bir dünyaya denk düşmektedir: İnsanlığın doğa ile dost olduğu, çocukların gönüllerince oyunlar oynayabildiği, savaş yerine barışın hüküm sürdüğü renkli bir dünya. Bisikletin imgelediği ve bizleri hayal etmeye zorladığı böylesi bir dünya, kitapların bizlere sunduğu bilgi ile özgürleşen dimağların kuracağı dünyadan başka bir şey değildir. Böyle bakıldığında bisiklet ve kitaplar, daha mutlu ve barışçıl bir insanlık adına, aynı maksatla simgeleştirilmektedir.

The Books in our Bag, the Feet on the Pedal: Freedom

Can we think of bikes and books together? Even though it seems as something difficult to do at first sight,it can be said that there is a close relation between both. Bikes are called “freedom ”, books are called “liberation ”. What is meant by calling bikes as freedom is about their rebellious act towards current system; they imply the belief that another world is possible except the current system that makes life harder. When it is said that books make free, it is directly related to the information constituting the contentof the books. Individuals equipped with the information in the books become, first individually and then socially, the driving force of liberation. What is meant here is social liberation exactly equals to another world that bikes imply: A world where humans are friends with nature, children play games aftertheirhearts, peace reigns over war. Such a world that bikes imply and force us to imagine is not different that the one that free minds would create through the information with which books provide us. When considered from this point of view, bikes and books are symbolized, for the same purpose, for the sake of a happier and more peaceful humanity

Kaynak Göster

APA Kayadevir, A . (2015). Kitaplar Çantamızda Ayaklar Pedallarda: Özgürlük . Türk Kütüphaneciliği , 29 (4) , 738-743 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48669/619110