Kitap Yasaklama Üzerine Düşünceler

Milli Eğitim Eski Bakanlarından olan yazar kitap yasaklama konusunda Dünya ve Türkiye’den farklı tarih aralıklarında yaşanan örneklere yer vermektedir. Makalede kitap yasaklama konusunun dinler tarihinden itibaren dünya kamuoyunun gündeminde olduğu, değişik dönemlerde farklı konulardaki kitapların kamu güvenliği ve ahlakı başta olmak yasaklanageldiği vurgulanmaktadır. Yazar yasaklamaların aslında ağırlıklı olarak düşünce farklılığından kaynaklandığını, sorunun özünün düşünceyi ifade etme ve yayma özgürlüğü ihlali olduğuna işaret ederek özellikle yazar, yayıncı, gazeteci ve bilim adamı gibi düşünürlerin her dönem baskı altına alındığını belirtmektedir. Makalede kitap yasaklamanın demokrasi karşıtı bir eylem olduğu, geçmişten günümüze ünlü devlet adamı, bilim adamı, hukukçu ve edebiyatçılardan alınan özlü sözlerle de desteklenmektedir. Sorunun çözümüne giden yolda ABD’de uygulanmakta olan “yasaklanmış kitaplar haftası” örneği uygulamaların Türkiye’de de başlatılması önerilmekte düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi demokrasinin temeli olan konularda hükümetlere önerilerde bulunulmaktadır.

Thoughts on Book Banning

This article, written by the author who used to beone of the former ministers of national education, includessome instances that took place in different date ranges in Turkey and different countries around the world about book censorship. It is emphasized in the article that censorship has been in public agenda since history of religions, some books with various subjects in different periods has been censored especially due to public safety and decency. The author states that philosophers particularly such as authors, publishers, journalists and scientists have been suppressed in each period by indicating that censorship is mainly derived from differences of ideas and the root of the problem is violation of freedom of thought and thought broadcast. The article supports the idea that book censorship is against democracy by citing quotations from famous statesmen, scientists, lawyers and litterateurs from past to present. Suggestions were made for governments about subjects such as freedom of thought and freedom ofpress which are the basis of democracy by referring to the “banned books week” as an example from theUSA. It is suggested that such practices should be initiated in Turkey as well on the path towards the solution of the problem

Kaynakça

Afetinan,A. (1968).Medeni Bilgiler veM.KemalAtatürk’ün elyazmaları. Ankara: TürkTarih Kurumu.

Bannedbooks week. 24Kasım2015 tarihindehttp://www.bannedbooksweek.org/ adresinden erişildi.

Bartlett, J. veJ. Kaplan. (1992). Bartlett’familiarquotations.(16. bs.).Boston:LittleBrown s andCompany.

BoardofEducation, Island Trees School Districtv.Pico1982.(2015). 17 Kasım2015 tarihinde https://www.law

BoultingW.(2010).Giardano Bruno: His life,thought,andmartyrdom.USA:BiblioLife.

Ehrlich, E.ve M.De Bruhl.(1996). The international thesaurus of quotations. New York: HarperPerennial.

Gündüz.A. (2011).Kitap yakmaküzerine... CumhuriyetGazetesi.1Nisan 2011.

Kabacalı,A. (1990).Başlangıçtan günümüze Türkiye’de basın sansürü.İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti.

Lerch, W.G.(2000). Bağdat’taölümHallac-ıMansur. Ankara: Yurt.

Michael A. B.D. (2007). Hypatiaof Alexandria-mathematician andmartyr.NewYork: PrometheusBooks.

Montaigne(1999). Denemeler.30. bs. (S.Eyüpoğlu, Çev.). İstanbul:Cem.

Mullins,K.J.(2007).Somehistory onbookburning.Digital Journal.May 15, 2007. 13 Kasım 2015tarihinde http://www.digitaljournal.com/article/182074adresinden erişildi.

Özakıncı,C.(2013).Dündenbugüne Türklerdedil ve din/ Kur’anı doğruanlamak.İstanbul: Otopsi.

Özakıncı, C. (2000). İslamdabiliminyükselişi veçöküşü 827-1107.İstanbul: Otopsi.

Ronan, C.A. (2003).Bilimtarihi:Dünya kültürlerindebilimintarihi vegelişmesi. (4. bs.). (E. İhsanoğlu ve F.Günergun,Çev.). Ankara: TÜBİTAK.

Taylan, N. (2014).Osmanlı’dayasaklar.İstanbul: Ekim.

TheUSAPATRIOT Act: PreservingLifeand Liberty..15 Kasım 2015 tarihinde http://www. justice.gov/archive/ll/highlights.htmadresindenerişildi.

Vetus Latina. 25 Kasım2015 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/Vetus_Latina adresinden erişildi.

Kaynak Göster

APA Uluğbay, H . (2015). Kitap Yasaklama Üzerine Düşünceler . Türk Kütüphaneciliği , 29 (4) , 707-717 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48669/619104