Bilginin Sinerjisi ve COVID-19

Öz Bilgi; yerin anlamı, yaşamın biçimleyicisi ve zamanın gerçekliğidir. İnsanın anlam arayışı aslında bir ‘bilmek’ hâlidir. Temiz hava, su ve toprak olmadan nasıl sağlıklı ürün elde edilememekte ise insan da ancak sağlıklı bir atmosferde var olabilmektedir.

The Knowledge Synergy and COVID-19

Kaynakça

Foucault, M. (2014). Bilginin arkeolojisi. (V. Urhan, Çev.). (2.bs.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

İnam, A. (2009). Bilgi ahlakı üstüne düşünceler. O. Konuk ve A. K. Bayram (Ed.), Sosyal bilim, etik ve yöntem (s. 11-26) içinde. Ankara: Liberte Yayınları.

Timuçin, A. (2013). Felsefenin önceliği: bilgi sorunu. İstanbul: Bulut Yayınları.

Tokalak, İ. (2020). Covid-19 gerçekleri ve gelecek. İstanbul: Ataç Yayınları.

Kaynak Göster

APA Yalçınkaya, Y . (2020). Bilginin Sinerjisi ve COVID-19 . Türk Kütüphaneciliği , 34 (4) , 602-605 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/57830/848826