Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında ve Resimlerinde Kütüphane Algıları

Öz Yaşam boyu öğrenme ve bilgi okuryazarlığı kavramlarının öne çıktığı günümüzde, çocuklara okul öncesi dönemden başlayarak erken yaşta kütüphane kullanma alışkanlığı kazandırmak, onların ileriki yaşamlarında sürekli gelişimlerine ve kütüphaneye yönelik olumlu bir algı edinmelerine yardımcı olabilecektir. Ancak öğrencilere kütüphane alışkanlığı kazandırılabilmesi için öncelikle onların kütüphane ile ilgili var olan bilgi yapılarını ve deneyimlerini bilmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın temel amacı, ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin kütüphane algılarını ortaya çıkartmaktır. Araştırmada öğrencilerin kütüphane ile ilgili algılarını, düşüncelerini ve deneyimlerini ortaya çıkartmak için nitel araştırma yaklaşımlarından yararlanılmıştır. Bu bağlamda araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim ve sanat temelli araştırma desenleri kullanılmıştır. Veriler; amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak, Erzurum ilindeki biri özel ikisi devlet olmak üzere üç ortaokulda beşinci sınıfa giden 72 öğrenciden çizme ve yazma tekniği ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin tamamına yakınının kütüphane ile ilgili bilgilerinin olduğu, kütüphaneye karşı tutumlarının olumlu olduğu, kütüphane deyince akıllarına gelen ilk şeyin kitap ve raf olduğu, kütüphaneye özellikle kitap okumak ve ders çalışmak için gittikleri, kütüphaneyi sessiz ve rahat bir ortam olarak gördükleri belirlenirken; aynı zamanda öğrencilerin çoğunda kütüphaneci olgusunun oluşmadığı, yazılı anlatımlarında ve resimlerinde kütüphanenin işlevsel özelliklerinden çok mekânsal özelliklerine yer verildiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarının kütüphaneciler, akademisyenler, okul yöneticileri, öğretmenler, aile ve karar vericiler arasında konunun önemine ilişkin farkındalık sağlamasında ve bu yöndeki ortak çalışmaların artmasında etkili olması beklenmektedir.

Kaynakça

Bayis, S. (2010). 4. 5. 6. ve 7. sınıf ilköğretim öğrencilerinin okuma ve kütüphane kullanım alışkanlıklarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Beck, S. E. ve Manuel, K. (2008). Practical research methods for librarians and information professionals. New York: Neal-Schuman Publishers.

Kaynak Göster

APA Yılmaz, M , Çakmak, N . (2020). Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında ve Resimlerinde Kütüphane Algıları . Türk Kütüphaneciliği , 34 (4) , 744-772 . DOI: 10.24146/tk.788519