YAYLI ÇALGILAR PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE ÇEVRİLMESİ

Yaylı çalgılar performans değerlendirme ölçeği: Türkçeye çevrilmesi başlığı altında yapıl-mış olan bu çalışma, sınav, konser, yarışma gibi sahne performansların ölçülmesi ve değer-lendirmesi amacı ile yaylı çalgıların tümünde kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Perfor-mans çıktılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinin eğitimdeki önemi; farklı ekol/okullardan yetişmiş eğitmenler tarafından yetiştirilen öğrencilerin bu performanslarının çıktılarının değerlendirilmesi ve notlamasında puan kaybı olmasının önlenmesidir. Ölçeğin maddelerinin gerekçeleri ve açıklamaları, farklı ekolleri kapsayan seslendir-me/yorumlamaları içeren nitelikte olmasından dolayı ayrıca değerlidir. Bu çalışma, Zdzins-ki ve Barnes’in ‘Development and Validation of a String Performance Rating Scale’ isimli, daha önce Abeles (1973) tarafından geliştirilen Clarinet Performance Rating Scale ve Ber-gee (1987) tarafından geliştirilen Tuba-Euphonium Performance Rating Scale ölçeklerinin performans değerlendirme ölçütlerini yaylı çalgılara uyarlayarak oluşturduğu çalışmayı temel alarak yapılmıştır. Yorumlama/müzikal etki, ifade/ton, ses uyumu, ritim/tempo ve vibrato ana başlıklarından oluşan ve toplamında yirmi sekiz alt madde ile yaylı çalgıların tümünde performans ölçme ve değerlendirme kriterlerini oluşturmuştur. Çalışmada Zdzins-ki ve Barnes’in (2002) tarafından geliştirilen ‘Development and Validation of a String Per-formance Rating Scale’ ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Yaylı çalgı eğitiminde, uygun/yetkin performans için gerekli teknik ve müzikal zorunluluk-lar olduğu bilinmekle beraber, performans değerlendirmelerinin çok detaylı ve titizlikle yapılması gerekliliği görülmektedir. Ancak Devlet Konservatuvarları, Güzel Sanatlar Fakül-teleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri ve Eğitim Fakülteleri gibi sanat kurumlarında verilen yaylı çalgı eğitimlerin farklı ekoller/eğitim anlayışlarını içerdiği için performans değerlen-dirme kriterlerinde objektif bakış açısı hakim olarak akredite olamamış, eğitim sürecinin temsilcisi olan performansın değerlendirmesini yoruma açık bırakmıştır. Yaylı çalgılar performans değerlendirme ölçeğindeki ana başlıklar hariç alt maddenin, her kurumun iç dinamiklerine uygun olarak ve ölçeğin genel yapısını bozmadan değiştirilebileceği ön gö-rülmekle beraber, farklı disiplinlerde (Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Otantik/Etnik Müzik) eğitim veren kurumların kendi özel değerlendirme kriterlerini oluşturabileceği dü-şünülmektedir.

STRING PERFORMANCE RATING SCALE: TURKISH TRANSLATION

This study, which was made under the title of string instruments performance evaluation scale: translating into Turkish, was designed to be used in all string instruments for the purpose of measuring and evaluating stage performances such as exams, concerts and com-petitions. Importance of measurement and evaluation of performance outcomes in educa-tion; to evaluate the outputs of students who are trained by trainers from different schools/training methods and to prevent loss of points in grading. The rationale and expla-nations of the items of the scale are also valuable because they include voice/interpretation covering different schools. In this study, developed by Zdzinski and Barnes; it was based on the work that was created by adapting the performance evaluation criteria of Clarinet Performance Rating Scale, developed by Abeles (1973) and Tuba-Euphonium Performance Rating Scale developed by Bergee (1987). Interpretation/musical effect, articulation/tone, intonation, rhythm/tempo and vibrato, which consist of the main headings and total of twenty-eight subtitles and string instruments formed the performance measurement and evaluation criteria. In the study, it was aimed to adapt the 'Development and Verification of a String Performance Rating Scale' to Turkish by Zdzinski and Barnes (2002). Although it is known that there are technical and musical necessities for proper/competent performance in string instrument education, it is seen that the performance evaluations should be per-formed in a very detailed and meticulous manner. However, since the stringed instruments given in the art institutions such as the State Conservatories, Faculties of Fine Arts, Facul-ties of Art and Design, Faculties of Education included different schools/educational ap-proaches, the objective perspective of performance evaluation criteria could not be accredit-ed and left the evaluation of the performance representative of the education process open to comment. Although it is foreseen that the sub-items can be changed in accordance with the internal dynamics of each institution and without impairment the overall structure of the form, except for the main titles in the performance evaluation scale, the institutions that provide education in different disciplines (Turkish Folk Music, Turkish Art Music, Au-thentic/Ethnic Music) it is thought that may create.

Kaynakça

Abeles, H. F. (1973). Development and Validation of a Clarinet Performance Adjudication Scale. Journal of Research in Music Education, 21(3), 246-255. Doi: 10.2307/3345094

Akdikmen, R. (1985). Langenscheidt’s Standart Dictionary Of The Eng-lish And Turkish Languages. (3. Baskı) İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Alpagut, U. (2004). Keman Eğitiminde Kurul Önünde Gerçekleşen Sınav-larda Değerlendirmede Standardizasyon. Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Isparta, 7-10 Nisan.

Atak-Yayla, A. (2004). Müziksel Performansın Ölçülmesi. Musiki Mual-lim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Ispar-ta, 7-10 Nisan.

Bergee, M. J. (1987). An Application of the Facet-Factorial Approach to Scale Construction in the Development of a Rating Scale for Euphonium and Tuba Music Performance.

Unpublished doctoral dissertation, University of Kansas, Lawrence.

Çiftçi, E. ve Kurtuldu, M. K. (2010). Yaylı Çalgılar Performans Değer-lendirme Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Analizi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2).

Dalkıran, E. (2008). Keman Eğitiminde Performansın Ölçülmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2).

Galamian, I. (2002). Teknik ve Yorum, (Çev. Hazar Alapınar). Orkestra Dergisi, (337), 22-31.

Özcan, A. T. (2017). Yaylı Çalgı Eğitiminde Eşlikli Çalışmaların Önemi. Ankara: Gece Kitaplığı.

Saraç, G. ve Şeker, H. (2008). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde Çalgı Öğretimindeki Performansın Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 0(20).

Schleuter, S. L. (1997). A Sound Approach To Teaching Instrumental-ists: An Application of Content and Learning Sequences, New York: Schirmer Books.

Strauss, D. A. (2001). A Descriptive Analysis Of Models Of Communica-tion In Sequential Patterns Of Intonational Instruction Employed By Selected High School Band Directors. Published doctoral dissertation, University of Southern Mississippi.

Zdzinski, S. F. ve Barnes, G. V. (2002). Development and Validation of a String Performance Rating Scale. Journal of Research in Music Education, 50(3), 245-255. Doi: 10.2307/3345801

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { trakyasobed645217, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {23}, pages = {21 - 40}, doi = {10.26468/trakyasobed.645217}, title = {YAYLI ÇALGILAR PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE ÇEVRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Özcan, Alper Tunga} }
APA Özcan, A. T. (2021). YAYLI ÇALGILAR PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE ÇEVRİLMESİ . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (1) , 21-40 . DOI: 10.26468/trakyasobed.645217
MLA Özcan, A. T. "YAYLI ÇALGILAR PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE ÇEVRİLMESİ" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2021 ): 21-40 <
Chicago Özcan, A. T. "YAYLI ÇALGILAR PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE ÇEVRİLMESİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2021 ): 21-40
RIS TY - JOUR T1 - YAYLI ÇALGILAR PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE ÇEVRİLMESİ AU - Alper Tunga Özcan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.26468/trakyasobed.645217 DO - 10.26468/trakyasobed.645217 T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 40 VL - 23 IS - 1 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - doi: 10.26468/trakyasobed.645217 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAYLI ÇALGILAR PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE ÇEVRİLMESİ %A Alper Tunga Özcan %T YAYLI ÇALGILAR PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE ÇEVRİLMESİ %D 2021 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 23 %N 1 %R doi: 10.26468/trakyasobed.645217 %U 10.26468/trakyasobed.645217
ISNAD Özcan, Alper Tunga . "YAYLI ÇALGILAR PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE ÇEVRİLMESİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 / 1 (Haziran 2021): 21-40 .
AMA Özcan A. T. YAYLI ÇALGILAR PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE ÇEVRİLMESİ. Trakya University Journal of Social Science. 2021; 23(1): 21-40.
Vancouver Özcan A. T. YAYLI ÇALGILAR PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE ÇEVRİLMESİ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 23(1): 21-40.
IEEE A. T. Özcan , "YAYLI ÇALGILAR PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE ÇEVRİLMESİ", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 23, sayı. 1, ss. 21-40, Haz. 2021, doi:10.26468/trakyasobed.645217
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • ISSN: 1305-7766
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Trakya Üniversitesi

62.6b31.9b