Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Hızlı Hazır Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma

Bu araşt ı rma, Ankara Üniversitesi'nde lisans ö ğ renimi yapan öğ rencilerin bat ı tarz ı ve geleneksel h ı zl ı haz ı r yiyeceklerin tercih durumlar ı n ı saptamak için toplam 886 öğ renci 414 erkek, 472 k ı z üzerinde yürütülmü ştür. Araşt ı rmaya al ı nan erkek öğ rencilerin ortalama yaş ları 21.63±2.27 y ı l, k ı z öğ rencilerin ise 20.62±1.85 y ı ld ı r. Öğ rencilerin h ı zl ı haz ı r yiyecek restoranlar ı na gitme s ı kl ı kları irdelendiğ inde öğ rencilerin daha çok geleneksel restoranlara gittikleri belirlenmiştir. Her iki öğ renci grubunda da ilk s ı rada tercih edilen ürün etli pidedir. İ kinci s ı rada k ı z öğ rencilerde patates k ı zartmas ı , erkek öğ rencilerde ise et döner olup, üçüncü s ı rada her iki cinste de hamburger gelmektedir. içecek olarak da en çok tercih edilenin kola oldu ğ u belirlenmiştir.

The Research on Fast Food Preferences of University Students of Ankara

This research was conducted to determine fast food and traditional meals preferences of 886 under graduate students 414 male and 472 female in Ankara University. The mean age of the male and female students were21.63±2.27 and 20.62±1.85 years respectively. It was determined that tend to go to traditional restaurants instead of fest food restaurants when the frenquency of preferences are concerned. First choice was "etli pide" for both groups. Second choice was "french fries" for females and "döner" for males. The third choice of both groups were "hamburger". When the beverages were concerned it was found that the first preferable one was "coke".

___

Akman, M. 1998. Yabanc ı Turistlerin Türk Mutfa ğı ndan Beklentileri, Yararlanma Durumlar ı ve Türk Mutfağı n ı n Turizme Katk ı s ı Üzerine Bir Araştı rma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara.

Aktaş , N. 1979. Hollanda'daki Türk i şçi Ailelerin Beslenme Al ışkanl ı kları n ı Etkileyen Faktörler Üzerinde Bir Ara şt ı rma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Kürsüsü. Ankara.

Anonim. 1998. McDonald's Gazetesi. 100. Restoran özel Say ı sı 7,1.

Bayraktar, M., Y. Babeko ğlu ve M. Salman, 1995. Tüketicilerin Fast Food Restoran Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Ankara OniverSitesi Zimat Fakültesi Yay ı n No. 1400 Bilimsel Araşt ı rma ve Incelemeler: 780. Ankara.

Chan, P., H. Lee, R. Tseng and N. J. Downes, 1990. Dietary Habits!'13eliefs -and Food Practices of Elderly Chinese Women. Journal of the American Dietetic Association 90 (4), 579-580.

Elmac ı oğlu, F. 1996. Hı zl ı Haz ı r Yemek Sisteminde (Fast Food) Onceliklerin Belirlenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi 25 (1). 30-34.

Erdem, C. ve P. Arslan, 1989. Adolesanlarda Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Haz ı r Et Ürünlerinin Tüketim S ı kl ığı , Ürünlerin Protein, Yağ ve Boya Maddesi Yönünden _özellikleri. Beslenme ve Diyet Dergisi 18 (2), 177-184.

Hertzler, A. A. and R.-Frary, 1992. Dietary Statusand« Eating Out Practices of College Students. J Am Diet -Assoc 92 (7), 867-869.

Hollingsworth, D. 1994. Food Service in the Fast Lane. Food Technology, 48 (9), 133-138.

Kongar, E. ve T. Berksoy, 1990. Istanbul Halk ı n ı n Günlük Yaşam Biçimi ve Tüketim Davran ış ları Araşt ı rmas ı . İ stanbul Ticaret Odas ı Yayı n ı No: 19, İ stanbul.

Sağ lam, F. 1991. H ı zl ı Hazı r Yemek Sistemi (Fast Food) Üzerinde Bir Ara ştı rma. Beslenme ve Diyet Dergisi, 20 (2), 187-197.

Şahinkaya, Ş. 1983. Diyarbak ı r Ili Merkez Köylerinde Ailelerin Kültürel ve Ekonomik Durumlar ı . Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay ı nları : 889, Bilimsel Ara şt ı rma ve Incelemeler: 524, Ankara.

özgen, O. and E. Gönen, 1989. Consumer Behaviour of Children in Primary School Age. Journal of Consumer Studies and Home Economics. 13, 175-187.

Wyne, M., M. J., Lee and S. J. Moon, 1994. Fast food consumption in South Korea. Journal of Consumer Studies and Home Economics 18, 279-291.

Yücecan, S., G. Pekcan, S. Aç ı k, M. Baysan, N. Rak ı c ı oğ lu, N. Oğ uz, E Karabudak, B Nursal, G. Eroğ lu ve E. Akal, 1993. Ankara'da Yaz Okullar ı na Devam Eden Çocuk ve Gençlerin Beslenme Al ış kanlı kları . Beslenme ve Diyet Dergisi, 22 (2), 179-194.

___

Bibtex @ { ankutbd862052, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2000}, volume = {06}, pages = {116 - 121}, doi = {}, title = {Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Hızlı Hazır Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Sürocooğlu, Metin Saip and Çakıroğlu, Funda Pınar} }
APA Sürocooğlu, M , Çakıroğlu, F . (2000). Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Hızlı Hazır Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma . Journal of Agricultural Sciences , 06 (03) , 116-121 .
MLA Sürocooğlu, M , Çakıroğlu, F . "Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Hızlı Hazır Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma" . Journal of Agricultural Sciences 06 (2000 ): 116-121 <
Chicago Sürocooğlu, M , Çakıroğlu, F . "Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Hızlı Hazır Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma". Journal of Agricultural Sciences 06 (2000 ): 116-121
RIS TY - JOUR T1 - Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Hızlı Hazır Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma AU - Metin Saip Sürocooğlu , Funda Pınar Çakıroğlu Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 121 VL - 06 IS - 03 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Hızlı Hazır Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma %A Metin Saip Sürocooğlu , Funda Pınar Çakıroğlu %T Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Hızlı Hazır Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma %D 2000 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 06 %N 03 %R %U
ISNAD Sürocooğlu, Metin Saip , Çakıroğlu, Funda Pınar . "Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Hızlı Hazır Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma". Journal of Agricultural Sciences 06 / 03 (Ağustos 2000): 116-121 .
AMA Sürocooğlu M , Çakıroğlu F . Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Hızlı Hazır Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma. J Agr Sci-Tarim Bili. 2000; 06(03): 116-121.
Vancouver Sürocooğlu M , Çakıroğlu F . Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Hızlı Hazır Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma. Journal of Agricultural Sciences. 2000; 06(03): 116-121.
IEEE M. Sürocooğlu ve F. Çakıroğlu , "Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Hızlı Hazır Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma", Journal of Agricultural Sciences, c. 06, sayı. 03, ss. 116-121, Ağu. 2000