Deney Ünitelerinin Gruplara Ortalamaları Dengelenmiş ve Rasgele Dağıtıldığı Tesadüf Parselleri Deneme Düzenlerinin Karşılaştırması

Bu çal ışmada, deney ünitelerinin gruplara ortalamalan dengelenmi ş olarak ve rasgele da ğı t ı lmas ı ile I. Tip hatan ı n, testin gücünün, gruplar aras ı ve grup içi varyanslar ı n ve örnek geniş liklerinin karşı laşt ı nlan grup say ı sı iki ve gruplar ı n ortalamalar aras ı ndaki farklar da 8=0.0, 8=1.0, 8=1.5 ve 8=2.0 standart sapma oldu ğunda nas ı l etkilendiğ i ele al ı nm ışt ı r. Her örnek genişliğ i ve 8 fark ı için, dengelenmiş ve rasgele tahsis edilmiş 100 000'er simülasyon denemesi ile sonuçlar, ampirik olarak elde edilmi ştir. Dengelenmiş denemelerde, muamele ortalamalar ı aras ı ndaki varyansları n beklenenden ciddi say ı labilecek ölçüde farkl ı tahmin edildikleri ancak, gerekli deney ünitesi say ı s ı bak ı m ı ndan dengelenmemiş denemelerden daha az deney ünitesine gerek duydu ğ u sonucuna var ı lmışt ı r.

The Comparison of the Completely Randomized Designs in Which the Experimental Units with Balanced and Random Means Allotted to Groups

This study, dealt with how affected first type error, power of test, the variances of the between and within groups and sample sizes with respect to two groups having differences between the means 8=0.0, 8=1.0, 8=1.5 and 6=2.0 standard deviation respectively. The empirical results were found out at the end of the 100 000 simulation experiments for every sample size and 8 differences combinations. The results show that, the balanced designs will seriously overestimate the variances of treatment means. On the other hand, it needs fewer experiment unit than unbalanced randomized designs.

___

Düzgüneş , O., T. Kesici, O. Kavuncu ve F. Gürbüz, 1987. Araşt ı rma ve Deneme Metodlar ı (Istatistik Metodlar ı -II). A.Ü.Zir.Fak. Yay ı nlar ı :1021, Ders Kitab ı : 295, Ankara. 381

Finney, D. J 1957. Stratifı cation, Balance and Covariance. Biometrics, 13 (3), 373-386.

Searle, S. R. 1987. Linear Models for Unbalanced Data. John Wiley & Sons, New York, USA. 536 S.

Snedecor, G. W. and W. G. Cochran, 1980. Statistical Methods. Seventh Ed. The lowa State University Press. Ames, lowa, U.S.A. 507 S.

Sokal, R. R. and F. J. Rohlf, 1995. Biometry. The Principles and Practice of Statistics in Biological Research. Third Ed. W.H. Freeman and Co., New York. 887 S.

___

Bibtex @ { ankutbd862046, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2000}, volume = {06}, pages = {141 - 143}, doi = {}, title = {Deney Ünitelerinin Gruplara Ortalamaları Dengelenmiş ve Rasgele Dağıtıldığı Tesadüf Parselleri Deneme Düzenlerinin Karşılaştırması}, key = {cite}, author = {Baspınar, Ensar and Gurbuz, Fikret} }
APA Baspınar, E , Gurbuz, F . (2000). Deney Ünitelerinin Gruplara Ortalamaları Dengelenmiş ve Rasgele Dağıtıldığı Tesadüf Parselleri Deneme Düzenlerinin Karşılaştırması . Journal of Agricultural Sciences , 06 (03) , 141-143 .
MLA Baspınar, E , Gurbuz, F . "Deney Ünitelerinin Gruplara Ortalamaları Dengelenmiş ve Rasgele Dağıtıldığı Tesadüf Parselleri Deneme Düzenlerinin Karşılaştırması" . Journal of Agricultural Sciences 06 (2000 ): 141-143 <
Chicago Baspınar, E , Gurbuz, F . "Deney Ünitelerinin Gruplara Ortalamaları Dengelenmiş ve Rasgele Dağıtıldığı Tesadüf Parselleri Deneme Düzenlerinin Karşılaştırması". Journal of Agricultural Sciences 06 (2000 ): 141-143
RIS TY - JOUR T1 - Deney Ünitelerinin Gruplara Ortalamaları Dengelenmiş ve Rasgele Dağıtıldığı Tesadüf Parselleri Deneme Düzenlerinin Karşılaştırması AU - Ensar Baspınar , Fikret Gurbuz Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 143 VL - 06 IS - 03 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Deney Ünitelerinin Gruplara Ortalamaları Dengelenmiş ve Rasgele Dağıtıldığı Tesadüf Parselleri Deneme Düzenlerinin Karşılaştırması %A Ensar Baspınar , Fikret Gurbuz %T Deney Ünitelerinin Gruplara Ortalamaları Dengelenmiş ve Rasgele Dağıtıldığı Tesadüf Parselleri Deneme Düzenlerinin Karşılaştırması %D 2000 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 06 %N 03 %R %U
ISNAD Baspınar, Ensar , Gurbuz, Fikret . "Deney Ünitelerinin Gruplara Ortalamaları Dengelenmiş ve Rasgele Dağıtıldığı Tesadüf Parselleri Deneme Düzenlerinin Karşılaştırması". Journal of Agricultural Sciences 06 / 03 (Ağustos 2000): 141-143 .
AMA Baspınar E , Gurbuz F . Deney Ünitelerinin Gruplara Ortalamaları Dengelenmiş ve Rasgele Dağıtıldığı Tesadüf Parselleri Deneme Düzenlerinin Karşılaştırması. J Agr Sci-Tarim Bili. 2000; 06(03): 141-143.
Vancouver Baspınar E , Gurbuz F . Deney Ünitelerinin Gruplara Ortalamaları Dengelenmiş ve Rasgele Dağıtıldığı Tesadüf Parselleri Deneme Düzenlerinin Karşılaştırması. Journal of Agricultural Sciences. 2000; 06(03): 141-143.
IEEE E. Baspınar ve F. Gurbuz , "Deney Ünitelerinin Gruplara Ortalamaları Dengelenmiş ve Rasgele Dağıtıldığı Tesadüf Parselleri Deneme Düzenlerinin Karşılaştırması", Journal of Agricultural Sciences, c. 06, sayı. 03, ss. 141-143, Ağu. 2000
Tarım Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Ankara Üniversitesi

29.6b15b