Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Elma Ağaçlarının Su Tüketimine Etkisi

Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi deneme alan ı nda 1997 ve 1999 y ı llar ı nda yürütülen bu çal ışmada, damla ve yüzey çanakfarda göllendirme sulama yöntemleri ile sulanan Starkirig Delicious çe ş idi elma ağaçları n ı n on günlük periyotlardaki su tüketimi ölçülmü ş ve ölçülen bu değerler baz ı bitki su tüketimi tahmin esitlikleri ile karşı laşt ı r ı lm ışt ı r. Sonuçta, mevsimlik bitki su tüketimi de ğerleri damla sulama yönteminde yüzey sulama yöntemine göre % 60.5 - 64.9 ortalama % 62.7 daha az olmu ştur. Ayr ı ca, elma ağaçları n ı n su tüketimi tahmininde Penman yönteminin FAO modifikasyonunun daha sağ l ı kl ı sonuç verdiğ i belirlenmiş ve bu yönteme ilişkin bitki katsay ı s ı kc eğrisi haz ı rlanm ışt ı r.

Effect of Different Irrigation Methods on Evapotranspiration of Apple Trees in Tekirdağ Environments

In this study, Starking Delicious apple trees in the experimental area of Tekirdag Agricultural Faculty were irrigated by drip and surface methods during the years of 1997 and 1999. The decade evapotranspiratiön values were measured and compared with the values calculated by some estimating methods of evapotranspiratiön. As a result, the measured evapotranpiration values were lower 60.5 - 64.9 % avg. 62.7 % in drip irrigation than those in surface irrigation. In addition, it was found that the most suitable estimation method was FAO modification of Penman. So, the crop coefficient curve was prepared for this method selected.

___

Akgün, M. 1989. Ankara Ko şulları nda Kı sa Periyotlu Bitki Su Tüketimi Tahmin Yöntemlerinin Kar şı laşt ı nlmas ı . Ank. Üniv. Fen Bilimleri Ens. Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 102 s.

Ayy ı ld ı z, M. 1983. Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk Problemleri. A.Ü. Zir. Fak. Yay ı nları No:879, Ankara, 282s.

Behnke, J. and G.B. Maxey, 1969. An emprical method for estimating montly potential evapotranspiration in Nevada. Jour. Hydrology, 8(4), 418-430.

Burman, R. D., P. R. Nixon, J. L. Wright and W. O. Pruitt, 1983. Water Requirements Design and Operation of Farm Irrigation Systems. Editör: Jensen, M.E., ASCE, St Joseph, Michigan. 829 p.

Christiansen, J. E. 1968. Evaporation and evapotranspiration from climatic data. Jour. Irrig. Drain Div., 94 (2): 243-265.

Doorenbos, J. and W. O. Pruitt, 1977. Guidelines for Predicting Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper, No: 24, Rome, Italy. 156 p.

Erdem, Y. 1996. Kı rklareli Koşulları nda Bitki Su Tüketimi Tahmin Eşitliklerinin Karşı laşt ı rı lmas ı . Trakya. Üniv. Fen Bilimleri Ens. Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 61s.

Evett, S. R., T. A. Howell, J.L. Steiner and J.L. Cresap, 1993. Management of Irrigation and Drainage Systems. Sponsored by the Irrigtaion Drainage Div./ASCE, Part City, Utah.

Goldberg, D., B.Gornat and D. Rimon, 1976. Drip Irrigation. Drip lrrig. Sci. Public, Kfar Shmaryahu, Israel, 296 p.

Hisarl ı , S. 1998. Ankara Ko ş ullar ı nda Bitki Su Tüketimi Tahmin Yöntemlerinin Kar şı laşt ı rı lmas ı . Ank. Oniv. Fen Bilimleri Ens. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Jensen, M. E. 1974. Consumptive Use of Water and lrrigation Water Requirements, ASCE, New York, USA. 215 p.

Kaday ı fç ı , A , O. Yı ld ı r ı m, 1998. Ankara ko ş ulları nda ayçiçeğ inin su tüketimi. Tar ı m Bilimleri Dergisi 4 (3), Ankara, 11-14

Kodal, S. 1991.01kemizde meyve ağ açlar ı n ı n su tüketiminde kullan ı labilecek yöntemler. Ank. Univ. Zir. Fak. Y ı ll ığı , 36 (1-2), 121-131.

Köksal, A. I., O. Yı ld ı r ı m, H. Dumanoğlu, A. Kaday ı fç ı ve N. Güneş , 1999. Farkl ı Sulama yöntemlerinde elma ağaçlar ı n ı n su tüketimi. Tar ı m Bil. Dergisi, Ankara.

Lomas, J. and G. Schlesinger, 1970. Actual and Potential Evapotranspiration from Lucern Israel Meteorology Service2/70, Bet Dagan . Israel, 21p.

Orta. A. H. 1997. Ankara ko şulları nda biberin su tüketimi. Tr. Jour. of Agriculture and Forestry 21 Ankara, 513-517.

Orta, A. H., A. Istanbulluo ğ lu ve S. Albut, 1997. Tekirda'ğ koş ulları nda m ı s ı rin su tüketimi. Tar ı m Bilimleri Dergisi. 3 (2), Ankara, 38-43.

Orta, A. H. ve M. Şener, 1999. Tekirda ğ' koş ullar ı nda soğan ı n su tüketimi.VII. Kültürteknik Kongresi, Kapadokya, 154-161.

Parmele, L. H. and Mc Guiness, J. L. 1974. COMpar ı son of measured and estimated daily potential evapotranspiration in a humid region. Jour. Hydrolgy. 22(3/4), 239-251.

Stephens, J. C. and E. H. Stewart, 1963. A comparison of procedures for computing evaporation and evapotranspiration. Sci. Hydrology, 62: 123-133.

Tekinel, O ve R. Kanber, 1981. Çukurova ko ş ullar ı nda pamuk su tüketiminin belirlenmesinde kullan ı lan bazı yöntemlerin k ı yaslanmas ı üzerinde bir ara şt ı rma. TOPRAKSU, 56; 1-13.

Yı ld ı rı m, O. 1982. Ankara ko ş ullar ı nda şeker pancann ı n su verim ilişkileri ve su tüketimi. Ank. Only. Zir. Fak. Y ı ll ığı 41(1-2): 23-31.

Yurtsever, N. 1982. Deneysel istatistik Metotlar ı Köy Hizm Gen. Müd. Yay ı nlanNo:121, Ankara. 623 s.

___

Bibtex @ { ankutbd862049, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2000}, volume = {06}, pages = {109 - 115}, doi = {}, title = {Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Elma Ağaçlarının Su Tüketimine Etkisi}, key = {cite}, author = {Orta, A. Halim and Yoksel, A. Nedim and Erdem, Tolga} }
APA Orta, A , Yoksel, A , Erdem, T . (2000). Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Elma Ağaçlarının Su Tüketimine Etkisi . Journal of Agricultural Sciences , 06 (03) , 109-115 .
MLA Orta, A , Yoksel, A , Erdem, T . "Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Elma Ağaçlarının Su Tüketimine Etkisi" . Journal of Agricultural Sciences 06 (2000 ): 109-115 <
Chicago Orta, A , Yoksel, A , Erdem, T . "Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Elma Ağaçlarının Su Tüketimine Etkisi". Journal of Agricultural Sciences 06 (2000 ): 109-115
RIS TY - JOUR T1 - Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Elma Ağaçlarının Su Tüketimine Etkisi AU - A. Halim Orta , A. Nedim Yoksel , Tolga Erdem Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 115 VL - 06 IS - 03 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Elma Ağaçlarının Su Tüketimine Etkisi %A A. Halim Orta , A. Nedim Yoksel , Tolga Erdem %T Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Elma Ağaçlarının Su Tüketimine Etkisi %D 2000 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 06 %N 03 %R %U
ISNAD Orta, A. Halim , Yoksel, A. Nedim , Erdem, Tolga . "Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Elma Ağaçlarının Su Tüketimine Etkisi". Journal of Agricultural Sciences 06 / 03 (Ağustos 2000): 109-115 .
AMA Orta A , Yoksel A , Erdem T . Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Elma Ağaçlarının Su Tüketimine Etkisi. J Agr Sci-Tarim Bili. 2000; 06(03): 109-115.
Vancouver Orta A , Yoksel A , Erdem T . Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Elma Ağaçlarının Su Tüketimine Etkisi. Journal of Agricultural Sciences. 2000; 06(03): 109-115.
IEEE A. Orta , A. Yoksel ve T. Erdem , "Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Elma Ağaçlarının Su Tüketimine Etkisi", Journal of Agricultural Sciences, c. 06, sayı. 03, ss. 109-115, Ağu. 2000
Tarım Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Ankara Üniversitesi

29.6b15b