Ege Havzasındaki Büyük Toprak Gruplarının Farklı Toprak Taksonomisi Sistemlerine Göre Karşılaştırılması

Topraksu Genel Müdürlü ğü'nün haz ı rlam ış olduğu havza raporlar ı 1949 y ı l ı nda Thorp ve ark,, geli ştirmiş olduğu toprak s ı n ı fland ı rma sistemine göre yap ı lmışt ı r. Thorp ve ark., 1949 -s ı n ı fland ı rma sisteminin yerine geçebilen morfolojik özellikler ve tan ı horizonlan esas ı na dayal ı çeşitli s ı n ı fland ı rma sistemleri geli ştirilmiştir. Günümüzde Türkiye'de ve birçok ülkede yayg ı n olarak Anonymous 1990 , FitzPatrick 1988 ve Toprak Taksonomisi Anonymous 1994 sistemleri kullan ı lmaktad ı r. Büyük toprak gruplar ı na ait yedi profı l çeşitli aç ı lardan incelerek k ı saca tartışı lm ış ve bunlar ı n s ı n ı fland ı r ı lmaları Anonymous 1990 , FitzPatrick 1988 ve Toprak Taksonomisi Anonymous, 1994 sistemlerine göre yap ı lm ışt ı r.

Classification of Soil Great Groups in the Ege Basin, According to Different Soil Taxonomy Systems

The basin reports accomplished by General Directorate of Soil and Water were.classifı ed according to the soil classifı cation system developed by Thorp et. all., 1949 . Many soil classification systems have been developed on the basis of observable and measurable morphological features with identification horizoR ş to replace Thorp et. all's 1949 classification system. Presently, the Anonymous 1990 , FitzPatrick 1988 , and Anonyrnous 1994 systems are being widely used as well as Turkey and in many countries. Thus, seven profı les of seven great soil groups were classified by the Anonymous 1990 , FitzPatrick 1988 , and Anonymous 1994 systems in order to briefly discuss and conceptual approach yielding style and variable points.

___

Anonim, 1979. Ege Havzas ı Topraklar ı . Havza No: 2. Raporlar Serisi 90. Topraksu Gn. Md. Yayı nlar ı No: 308.

Anonymous, 1990. FAO/UNESCO Soil Map of the World, Revised Legend, World soil resources report 60, Roma.

Anonymous, 1994. USDA Soil Taxonomy: keys to soil taxonomy, sixth edition.

Dinç, U., Şenol, S., Kapur, S., Atalay, İ . ve C. Cangir, 1993. Türkiye Topraklar ı . Ç.Ü. Ziraat Fakültesi. Genel Yay ı n No: 51. Ders Kitaplar ı Yay ı n No. 12, Adana.

FitzPatrick, E. A. 1988. Soil Horizon Designation and Classification. International soil reference and information centre (ISRIC), Wageningen, The Netherlands.

Thc.ı rp, J. and G. D. Smith, 1949. Higher Categories of Soil Classifications: Order, suborder, and great soil group. Soil Sci 67: 117-126.

___

Bibtex @ { ankutbd862027, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2000}, volume = {06}, pages = {49 - 53}, doi = {}, title = {Ege Havzasındaki Büyük Toprak Gruplarının Farklı Toprak Taksonomisi Sistemlerine Göre Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Aydınalp, Cumhur and Başar, Haluk} }
APA Aydınalp, C , Başar, H . (2000). Ege Havzasındaki Büyük Toprak Gruplarının Farklı Toprak Taksonomisi Sistemlerine Göre Karşılaştırılması . Journal of Agricultural Sciences , 06 (03) , 49-53 .
MLA Aydınalp, C , Başar, H . "Ege Havzasındaki Büyük Toprak Gruplarının Farklı Toprak Taksonomisi Sistemlerine Göre Karşılaştırılması" . Journal of Agricultural Sciences 06 (2000 ): 49-53 <
Chicago Aydınalp, C , Başar, H . "Ege Havzasındaki Büyük Toprak Gruplarının Farklı Toprak Taksonomisi Sistemlerine Göre Karşılaştırılması". Journal of Agricultural Sciences 06 (2000 ): 49-53
RIS TY - JOUR T1 - Ege Havzasındaki Büyük Toprak Gruplarının Farklı Toprak Taksonomisi Sistemlerine Göre Karşılaştırılması AU - Cumhur Aydınalp , Haluk Başar Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 53 VL - 06 IS - 03 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Ege Havzasındaki Büyük Toprak Gruplarının Farklı Toprak Taksonomisi Sistemlerine Göre Karşılaştırılması %A Cumhur Aydınalp , Haluk Başar %T Ege Havzasındaki Büyük Toprak Gruplarının Farklı Toprak Taksonomisi Sistemlerine Göre Karşılaştırılması %D 2000 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 06 %N 03 %R %U
ISNAD Aydınalp, Cumhur , Başar, Haluk . "Ege Havzasındaki Büyük Toprak Gruplarının Farklı Toprak Taksonomisi Sistemlerine Göre Karşılaştırılması". Journal of Agricultural Sciences 06 / 03 (Ağustos 2000): 49-53 .
AMA Aydınalp C , Başar H . Ege Havzasındaki Büyük Toprak Gruplarının Farklı Toprak Taksonomisi Sistemlerine Göre Karşılaştırılması. J Agr Sci-Tarim Bili. 2000; 06(03): 49-53.
Vancouver Aydınalp C , Başar H . Ege Havzasındaki Büyük Toprak Gruplarının Farklı Toprak Taksonomisi Sistemlerine Göre Karşılaştırılması. Journal of Agricultural Sciences. 2000; 06(03): 49-53.
IEEE C. Aydınalp ve H. Başar , "Ege Havzasındaki Büyük Toprak Gruplarının Farklı Toprak Taksonomisi Sistemlerine Göre Karşılaştırılması", Journal of Agricultural Sciences, c. 06, sayı. 03, ss. 49-53, Ağu. 2000
Tarım Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Ankara Üniversitesi

30.7b15.3b