Süt Sağım Makinalarına Uygun Bir Elektronik Nabız Aygıtı Geliştirilmesi

Ülkemizde süt s ığı rc ı l ığ i yapan işletmelerde sağı m makinası kullan ımı giderek artmaktad ı r. Ancak sağım makinalar ı n ı n işletme parametreleri aç ı sı ndan, süt sağı mı n ı n isteklerini karşı layabilecek özellikte olmas ı gereklidir. Süt sağı m makinalar ı nda nab ı z ayg ı t ı karakteristikleri; özellikle sa ğım performans ı , süt verimi ve meme sağ lığı yönünden oldukça önemlidir. Ayr ı ca, uygun nab ı z ayg ı t' tasar ı mı nda da göz önüne al ı nmas ı gereken kriterleri oluşturmaktad ı r. Bu çal ışmada; sa ğım makinalar ı için bir elektronik nab ız ayg ı t' geliştirilmiştir. Elektronik kontrol ünitesinde tümleşik devre tek-kararl ı çok titreşken ve zaman geciktirici bulunan nab ı z ayg ı t ı nda, bir de valf düzeni yer almaktad ı r. Tasar ı mı yap ı lan elektronik nab ız ayg ı tı n ı n parametreleri uluslararas ı ve ulusal standartlara uygun olarak saptanm ış ve irdelenmiştir. Yap ı lan denemeler sonucunda; geli ştirilen nab ı z ayg ı t ı n ı n yüksek bir nab ı z frekans ı ve nab ı z oran ı kararill ığı na sahip olduğu belirlenmiştir.

Development of an Electronic Pulsator for Milking Machine

There is an increasing use of milking machines in dairy farms in Turkey. Hence, milking machines should meet the requirements of milking in operation parameters. Pulsator characteristics of milking machines are higly important, notably in aspects of milking performance, efficiency and teath health. Further indicate neccessary criteria to be considered in the constraction of appropriate puisator. In th ı s study, an electronic pulsator was developed for milking machine. Electronic control un ı t consists of an IC monostable muitivibrator and time delay circuits as well as a vaive system. The parameters of electronic pulsator were determined and compared with respect to International and national standards.According to the test results, high stability was determined at pulsation rata and pulsator ratio.

Kaynakça

Anonymous, 1977. Milking Machine Installations-Vocabulary (ISO 3918). İ nternational Standart.

Anonymous, 1983. Milking Machines Installations-Construction and Performance. ISO (International Starndart) 5707.

Ayı k, M. 1985. Hayvanc ı l ı kta Mekanizasyon. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yay ı nlar ı :950 Ders Kitab ı :273, Ankara.

Bilgen, H., Akdeniz, R. C., Sungur, N. ve R. Uçucu, 1992. Sa ğı m Makinalar ı n ı n Standartlara Uygunluklar ı . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:29, Say ı :1, Izmir.

Gürhan, R. 1997. Pulsatörlerin İşlevsel Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Kar şı laşt ı rmal ı bir Araşt ı rma. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 21 s.29-34.

Nalbant, M. 1987. Süt Sağı m Makinalar ı . Türkiye Zirai Donat ı m Kurumu Mesleki Yay ı nlar ı No: 48, Ankara.

Vatandaş , M. ve Gürhan,R. 1998. Sa ğı m Makinalar ı na Uygun Bir Elektronik Pulsatör Geli ştirilmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tar ı m Bilimleri Dergisi. Cilt:4, Say ı :2, s:49-51,Ankara.

Williams, D. M., Mein, G. A. Ve M.R. Brown, 1981. Biological Responses of The Bovine Teat to Milking: Information from Measurements of Milk Flow Rate Withing Single Pulsation Cycles.J.Dairy Res.48:7-21.

Yağc ı oğ lu, A. K. 1975. Sağ un Makinalar ı nda Vakum, Nab ı z Say ı s ı , Nab ı z Oran ı ve Sağı m Başl ı klar ı n ı n Sağ im Performans ı na Etkileri. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:13,Say ı : 1, s: 49-64, Izmir.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ankutbd862050, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2000}, volume = {06}, pages = {102 - 108}, doi = {}, title = {Süt Sağım Makinalarına Uygun Bir Elektronik Nabız Aygıtı Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Gürhan, Recai and Çetın, Mustafa and Karakoç, F. Özgür} }
APA Gürhan, R , Çetın, M , Karakoç, F . (2000). Süt Sağım Makinalarına Uygun Bir Elektronik Nabız Aygıtı Geliştirilmesi . Journal of Agricultural Sciences , 06 (03) , 102-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ankutbd/issue/59771/862050
MLA Gürhan, R , Çetın, M , Karakoç, F . "Süt Sağım Makinalarına Uygun Bir Elektronik Nabız Aygıtı Geliştirilmesi" . Journal of Agricultural Sciences 06 (2000 ): 102-108 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ankutbd/issue/59771/862050>
Chicago Gürhan, R , Çetın, M , Karakoç, F . "Süt Sağım Makinalarına Uygun Bir Elektronik Nabız Aygıtı Geliştirilmesi". Journal of Agricultural Sciences 06 (2000 ): 102-108
RIS TY - JOUR T1 - Süt Sağım Makinalarına Uygun Bir Elektronik Nabız Aygıtı Geliştirilmesi AU - Recai Gürhan , Mustafa Çetın , F. Özgür Karakoç Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 108 VL - 06 IS - 03 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Süt Sağım Makinalarına Uygun Bir Elektronik Nabız Aygıtı Geliştirilmesi %A Recai Gürhan , Mustafa Çetın , F. Özgür Karakoç %T Süt Sağım Makinalarına Uygun Bir Elektronik Nabız Aygıtı Geliştirilmesi %D 2000 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 06 %N 03 %R %U
ISNAD Gürhan, Recai , Çetın, Mustafa , Karakoç, F. Özgür . "Süt Sağım Makinalarına Uygun Bir Elektronik Nabız Aygıtı Geliştirilmesi". Journal of Agricultural Sciences 06 / 03 (Ağustos 2000): 102-108 .
AMA Gürhan R , Çetın M , Karakoç F . Süt Sağım Makinalarına Uygun Bir Elektronik Nabız Aygıtı Geliştirilmesi. J Agr Sci-Tarim Bili. 2000; 06(03): 102-108.
Vancouver Gürhan R , Çetın M , Karakoç F . Süt Sağım Makinalarına Uygun Bir Elektronik Nabız Aygıtı Geliştirilmesi. Journal of Agricultural Sciences. 2000; 06(03): 102-108.
IEEE R. Gürhan , M. Çetın ve F. Karakoç , "Süt Sağım Makinalarına Uygun Bir Elektronik Nabız Aygıtı Geliştirilmesi", Journal of Agricultural Sciences, c. 06, sayı. 03, ss. 102-108, Ağu. 2000

3478 1788

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Van Koşullarında Ekim Zamanlarının Mercimek Lens Culinaris Medic. Çeşitlerinde Verim ve Verim Ögelerine Etkisi

Yeşim TOGAY, Müjgan ENGİN

Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Elma Ağaçlarının Su Tüketimine Etkisi

A. Halim ORTA, A. Nedim YOKSEL, Tolga ERDEM

Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Hızlı Hazır Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma

Metin Saip SÜROCOOĞLU, Funda Pınar ÇAKIROĞLU

Süt Sağım Makinalarına Uygun Bir Elektronik Nabız Aygıtı Geliştirilmesi

Recai GÜRHAN, Mustafa ÇETIN, F. Özgür KARAKOÇ

Yaşlı Broiler Damızlık Sürüsünden Elde Edilen Yumurtaları Plastik Torba İçinde Kısa Süre Bekletmenin Kuluçka Özelliklerine Etkisi

Okan ELIBOL

Karakaş Erkek Kuzularında Serum Testosteron Konsantrasyonları ile Testis Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Turgut AYGÜN, Orhan KARACA

Fosfor Eksikliğine Dayanıklı Mısır Zea mays L. Genotiplerinin Belirlenmesi

Aydın GÜNEŞ

İç Anadolu Koşullarında Bazı Yalancı Tüylü Fiğ Vicia villosa ssp. dasycarpa Ten Cav. Hatlarında Yem Verimi ve Kalitesi

Suzan ALTINOK, Hakan B. HAKYEMEZ

Antalya İlinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinin Bazı Yapısal Özellikleri I. İş Gücü Durumu, Üretim Sistemleri, Kaba Yem Kaynağı ve Barınak Özellikleri

Gürsel DELLAL

Farklı Basınç Şoku Uygulamalarının Ginogenetik Gökkuşağı Alabalığının Oncorhynchus mykiss, Walbaum Erken Hayat Evrelerine Etkisi

Doğan ATAY, Süleyman BEKCAN, Murtaza ÖLMEZ, Hasan H. ATAR