YÖN DERGİSİNİN GÖLGESİNDE BİR YAYINCILIK FAALİYETİ: YÖN YAYINLARI

1960’lı yıllarda Türkiye’de sol düşünce belki hiç olmadığı kadar özgür olmuş, pek çok sol dergi ve yayınevi kurulmuştur. Öyle ki sosyalizm kelimesi artık günlük hayatta sıkça kullanılan bir kelime haline gelmiştir. 1961 Anayasası’nda ifadesini bulan sosyal adalet, planlama ve kalkınma gibi kavramlar özellikle sol düşünce içerisinde farklı sosyalizm anlayışlarının tartışılmasını da beraberinde getirmiştir. Şüphesiz bu anlamda 1960 sonrası süreçteki en büyük katkıyı Yön dergisi vermiştir. Yön 1960’lı yılların düşün hayatının tam merkezinde yer almıştır. Keza dergi dönemin tabu yıkıcısı gibi hareket etmiş, sosyalizme katkı sunmak adına başka faaliyetlerde de bulunmuştur. Yön Yayınları bunlardan sadece birisidir. Yayınevinden çok fazla kitap çıkmamış olmakla beraber kitaplar Türk sosyalizminin yaratılmasında özgün katkılar sunmuştur. Hemen her kitapta hem derginin hem yayınevinin kurucusu Doğan Avcıoğlu’nun önsözü vardır ve muhtemeldir ki kitaplar onun tarafından seçilmiştir. Seçilen bu kitaplarda İslam-sosyalizm birlikteliği, emperyalizm karşıtlığı, Osmanlı toplumsal yapısı vb. konular Yön dergisindeki konularla da paralellik göstermektedir.

A Publishing Activity under the Shadow of Yön Magazine: Yön Publication

In the 1960s, the leftist has been liberated as never before in Turkey, many left magazines and publishing houses have been established. Such that, the word that socialism has become a frequently used word in daily life. Concepts such as social justice, planning and development that found its expression in the 1961 Constitution, have brought with it especially the discussion of different socialism insights in the leftist. Surely, in this sense, Yön magazine has made the biggest contribution after 1960. It has been at the center of the thinking life of the 1960s. Likewise, the magazine acted as the taboo destructor of the period and also carried out other activities to contribute to socialism. Yön Publications is just one of them. Although not many books have been published by the publishing house, the books made original contributions to the creation of Turkish socialism. In almost every book, there is a preface of Doğan Avcıoğlu, the founder of both the magazine and the publishing house and it is likely that the books were chosen by him. In these selected books, the topics that are Islam-socialism unity, anti-imperialism, Ottoman social structure, etc., are in parallel with the topics in Yön magazine.

Kaynakça

Atılgan, G. (2008). Yön-Devrim Hareketi Kemalizm ile Marksizm Arasında Geleneksel Aydınlar. Yordam.

Aydın, S. (2008). 12 Mart 1971 öncesinde ant dergisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aydınoğlu, E. (1992). Türk Solu (1960-71) Eleştirel bir Tarih Denemesi. Belge.

Belge, M. (1983). Türkiye cumhuriyeti'nde sosyalizm (1960'tan sonra), S. Gürsel (Haz.). Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (7) içinde (ss. 1955- 1962). İletişim.

Berkes, N. (1964a). 200 yıldır Neden Bocalıyoruz. Yön.

Berkes, N. (1964b). Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler. Yön. Sol Yayında Patlama. (2005). Cumhuriyet Ansiklopedisi içinde (5. Baskı, 3, s.121). YKY.

Çoşkun, İ. (1991). Niyazi berkes üzerine. Sosyoloji Dergisi, 3(2), 49-86.

Çavdar, T. (2008). Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1950’den Günümüze. İmge.

Çulhaoğlu, M. (2004). Modernleşme, batılılaşma ve türk solu, (U. Kocabaşoğlu, Ed.). Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce C.3 Modernleşme ve Batıcılık içinde (ss. 170-188). İletişim.

D’encausse, H. C. & Stuart, S. (1966). Asya’da Marksizm ve Milliyetçilik, (Sevil-Adil Aşçıoğlu, Çev.). Yön.

Emre, S. (1965). Kurtuluş Destanı. Yön, 9 Nisan, 106.

Fahri, M. (1966). Amerikan Harp Doktrinleri. Yön.

Fuat, M. (2000). Nazım Hikmet. Adam.

Garaudy, R. (1965). Sosyalizm ve İslamiyet. (Doğan Avcıoğlu, E. Tüfekçi, Çev.). Yön.

Günyol, V. (1983). Türkiye’de çeviri. S. Gürsel (Haz.). Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 2 içinde (ss. 324-330). İletişim.

Gürsel, N. (1983). Uygarlık ve çeviri, S. Gürsel (Haz.). Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 2 içinde (ss. 320-323). İletişim.

Hikmet, N. (1965). Kurtuluş savaşı destanı. Yön.

Jalee, P. (1965). Yoksul ülkeler nasıl soyuluyor? (Selahattin Hilav, Çev.). Yön.

Kaçmazoğlu, B. (1995). 27 Mayıs'tan 12 Mart'a Türkiye'de Siyasi Fikir Hareketleri. Birey.

Kayalı, K. (2003). Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri. İletişim.

Lacoste, Y. (1965). Sınıf Açısından Azgelişmişlik. (Sevil Avcıoğlu, Çev.). Yön.

Özgüden, D. (2004). Sosyalist dergi ant. M. Gültekingil (Ed.). Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce C.8 içinde (ss. 668-678). İletişim.

Öztürk, M. (2004). Kur’an’ın aktüel değeri -roger garaudy’in kur’an tasavvuru üzerine. Usûl İslam Araştırmaları, (2), 77-101.

Sevli, K. (2007). Milli Demokratik Devrim 1960'larda Türkiye Solunda bir ayrım noktası. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi 6 içinde (ss.2093-2096). İletişim.

Şener, M. (2010). Türkiye Solunda Üç Tarz-ı Siyaset Yön Mdd Tip. Yordam.

Ünal, E. (2004). Sol düşüncenin ortasında ve kıyısında: çeviri kitaplar. M. Gültekingil (Ed.), Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce C.8 içinde (ss. 418- 431). İletişim.

Yerasimos, S. (1992). Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye Kitap 3, (B. Kuzucu, Çev.). Belge.

Yön (1964a). 30 Ekim, 83, 15.

Yön (1964b). 11 Aralık, 89, 12

Yön (1965). 30 Temmuz, 122, 14.

Zarakolu, R. (1988). 68’in mirası. E. Kürkçü (Ed.). Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi C.6 (STMA) içinde (ss. 2098-2099). İletişim.

Kaynak Göster