Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Yönlendiricilerinin ve Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamasına İlişkin Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi

Amaç: Probleme Dayalı Öğrenim, bir senaryo temelinde saptanan sağlık sorunlarının çözümlenmesine yönelik çalışma sürecinde önceki bilgilerin kullanılması ve öğrencilerin gereksinim duydukları konuların belirlenmesi, öğrenilmesi ve tartışılması temeline dayanan aktif eğitim yöntemidir. Bu çalışmanın amacı, Probleme Dayalı Öğrenim oturumlarına katılan dönem 1, 2 ve 3 öğrencileri ile eğitim yönlendiricilerinin Probleme Dayalı Öğrenim süreci ile ilgili görüş ve önerilerini değerlendirmektir. Yöntem: Bu amaçla eğitim yönlendiricilerine 4 Liketten (toplam 20 madde) ve açık uçlu değerlendirmelerden oluşan “Probleme Dayalı Öğrenim Süreci Geri Bildirim Formu”, Tıp fakültesi öğrencilerine ise “Probleme Dayalı Öğrenim Oturumları Öğrenci Geri Bildirim Formu” dağıtılmıştır. Bulgular: Eğitim yönlendiricileri en yüksek puanı yönlendirici bilgi notu liketinde “Senaryodaki sorulara ilişkin açıklamalar ve/veya hatırlatmalar Probleme Dayalı Öğrenim sürecini yönlendirmede yararlı olmuştur” maddesine (%71,8) vermiştir. En düşük puan ise senaryo liketinde “Öğrenciyi, bilgiyi değişik öğrenme kaynaklarından araştırmaya teşvik etmiştir” maddesi almıştır (%30,8). Geri bildirimler sonucunda öğrenciler, en yüksek puanı eğitim kategorisinde “Yönlendirici etkili geri bildirimler vermekteydi” (%98,2) sorusuna sağlamışlardır. En düşük puan “Senaryo ilgi çekiciydi” (%71,2) sorusuyla senaryo kategorisinde olmuştur. Sonuç: Çalışma verilerine göre eğitim yönlendiricileri ve öğrencilerden Probleme Dayalı Öğrenimle ilişkili olumlu yönde geri bildirimler alınmıştır. Bu geri bildirimler göz önünde bulundurularak öğrenim hedefleri ile uyumlu senaryolarla Probleme Dayalı Öğrenim oturumlarının geliştirilmesi düşünülmektedir.

Evaluation of Selcuk University Faculty of Medicine Educational Instructors and Students' Feedback on Problem-Based Learning Practice

Aim: Problem-Based Learning (PBL) is an active education method based on the use of previous knowledge in the process of solving health problems determined on the basis of a scenario and the identification, learning and discussion of the subjects that students need. The aim of this study is to get the opinions and suggestions of the 1st, 2nd and 3rd term students who participated in the PBL sessions and the educational facilitators about the PBL process. Method: For this purpose, "PBL Process Feedback Form" consisting of 4 likes (20 items in total) and open-ended evaluations was distributed to education faculties, and "PBL Sessions Student Feedback Form" was distributed to medical faculty students. Results: Educational facilitators gave the highest score to the item “Explanations and/or reminders about the questions in the scenario were helpful in guiding the PBL process” (71.8%) in the guiding information note like. The lowest score was received for the item “Encouraged the student to search for information from different learning sources” in the Scenario Likebox (30.8%). As a result of the feedback, the students provided the highest score for the question “The guide gave effective feedback” (98.2%) in the education category. The lowest score was in the scenario category with the question “The script was interesting” (71.2%). Conclusion: According to the study data, positive feedbacks related to PBL were received from education facilitators and students. Considering these feedbacks, it is considered to develop PBL sessions with scenarios compatible with the learning objectives.

___

 • Walton H. Medical education worldwide: A global strategy for medical education: Partners in reform. Med Educ 1993;27:394-8.
 • Boelen C. The challenge of changing medical education and medical practice. World Health Forum 1993;14:213-16.
 • Barbero MG. Medical education in the light of the World Health Organization Health for All Strategy and the European Union. Med Educ 1995;29:3-12.
 • Jones R, Higgs R, Angelis C, Prideaux D. Changing face of medical curricula. The Lancet 2001;357:699-703.
 • Delisle R. How to use Problem-Based Learning in the classroom. Association for Supervision & Curriculum Development. 1997.
 • Walton H. A global strategy for medical education: Partners in reform. Medical Education 1993;27:394-8.
 • Hamad B. What is community-based education? Evolution, definition and rationale. handbook of community-based education: Theory And Practices, 1994.
 • Musal B, Akalın E, Kılıç O, Esen A, Alıcı E. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenim Programı, süreçleri ve eğitim yönlendiricilerinin rolü. Tıp Eğitimi Dünyası. 2002;9:39-49.
 • Dolmans D, Gıjselaers W, Moust J, Grave W, Wolfhagen I, Vleuten C. Trends in research on the tutor in Problem-Based Learning: Conclusions and implications for educational practice and research. Medical Teacher 2002;24:173-180.
 • Elliott M. Are we going in the right direction? A survey of the Undergraduate Medical Education in Canada, Australia and the United Kingdom from a general practice perspective. Medical Teacher 1999;21:53-60.
 • Terzi C, Saçaklıoğlu F, Sayek İ. 2020 Yılında Türkiye’de Tıp Eğitimi. Türk Tabipler Birliği Yayını, Ankara, 2002.
 • Thomas RE. Problem-based learning: Measurable outcomes. Medical Education 1997;31:320-9.
 • https://www.pau.edu.tr/moe/yemekListesi/sayfa/probleme-dayali-ogrenim
 • Barrows HS. Is it truly possible to have such a thing as dPBL? Distance Education. 2002;23(1):119-22.
 • Musal B, Taskiran C, Kelson A. Opinions of tutors and students about effectiveness of PBL in Dokuz Eylul University School of Medicine. Med Educ Online (serial online) 2003;8:16.
 • Ibrahim ME, Al- Shahrani AM, Abdalla ME, Abubaker IM, Mohamed ME. The effectiveness of problem-based learning in acquisition of knowledge, soft skills during basic and preclinical sciences: Medical students’ points of view. Acta Inform Med, 2018;26(2):119-24.
 • Vernon DT. Attitudes and opinions of faculty tutors about problem-based learning. Acad Med. 1995;70(3):216-23.
 • O’Neill PA, Morris J, Baxter CM Evaluation of an integrated curriculum using problem-based learning in a clinical environment: The Manchester experience. Med. Educ. 2000;34(3):222-30.
 • Khoo HE, Chhem RK, Gwee MC, Balasubramaniam P. Introduction of problem-based learning in a traditional medical curriculum in Singapore--students' and tutors' perspectives. Ann Acad Med Singapore. 2001;30(4):371-4.
 • Gürpınar E, Akyıldız F, Özbudak Ö, Şenol Y. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan Probleme Dayalı Öğrenimin eğitim yönlendiricileri tarafından değerlendirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası.2005;20:46-52.
 • Musal B, Akalın E, Kılıç O, Esen A, Alıcı E. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğretim Programı, süreçleri ve eğitim yönlendiricilerinin rolü. Tıp Eğitimi Dünyası. 2002;19:39-49.
 • Hendry GD, Phan H, Lyon MP, Gordon J. Student evaluation of expert and non-expert problembased learning tutors. Medical Teacher 2002;24(5):544-9.
 • Nandi PL, Chan JNF, Chan CPK, Chan P, Chan LPK. Undergraduate Medical Education: Comparison of Problem-Based Learning and Conventional Teaching. Hong Kong Medical Journal 2000;6:301-6.
 • Albanese MA, Mitchell S. Problem-Based Learning: A review of literature on its outcomes and implementation issues. Academic Medicine 1993;68:52-81.
 • Gürpınar E. “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aktif ve Klasik Eğitim Öğrencilerinin Toplumsal Hedefler Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi”. Uzmanlık tezi, 2002, İzmir.
 • Alimoğlu MK, Gürpınar E, Şenol Y, Çubukçu S, Aktekin M. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinin probleme dayalı öğrenim uygulamaları konusundaki memnuniyetleri. Tıp Eğitimi Dünyası. 2004;14:8-15.

___

Vancouver Maçin S. , Samadzade R. , Aydoğan S. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Yönlendiricilerinin ve Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamasına İlişkin Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2023; 32(3): 208-219.
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
 • ISSN: 1300-0853
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 6 Sayı
 • Yayıncı: Türkiye Tabipleri Birliği

34.5b191

Sayıdaki Diğer Makaleler

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Yönlendiricilerinin ve Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamasına İlişkin Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi

Salih MAÇİN, Rugıyya SAMADZADE, Senanur AYDOĞAN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sağlık Okuryazarlığı ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Egzersiz Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Hazal YAKUT, Cemile BOZDEMİR ÖZEL

Periton Diyalizi Hastalarında Uygulanan Özyönetim Programının Hastaların Bazı Laboratuvar Bulguları, Sodyum ve Fosfor Tüketimi Davranışlarına Etkisi

Güler NASUHBEYOĞLU, Ezgi KARADAĞ, Taner ÇAMSARI

Hemşirelik Öğrencilerinde Klasik ve Senaryo Temelli Etik Eğitiminin Etkinlik Düzeyinin ve Etik Duyarlılığın İncelenmesi

Şirin ÇELİKKANAT, Kamile AKÇA, Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

Gebe Kadınların Koronavirüse İlişkin Korkularının Doğum Öncesi Bağlanmaları ile İlişkisi

Nazlı BALTACI, Emine KOÇ, Emel ODABAŞOĞLU

Menopoz Dönemindeki Kadınların Yaşadıkları Semptomlar ve Baş Etme Yöntemleri

Melike Kübra DARİCİ KOÇAN, Eda CANGÖL

Sağlıkta Şiddetin ve Covid-19 Pandemisinin Tıp Fakültesi Öğrencilerinin ve Hekimlerin Kariyer Planlamalarına Etkileri

Mustafa SEVİM, Nursena YABALAR, Selin Ece TAHAN, Özge KANYILMAZ, Mehmet Emre KEKEÇ, Murat DEMİRCİ, Özlem COŞKUN, Berrak YEGEN

Bir Gemi Söküm İşçisi Örneği ile İş Hijyeninin Önemi ve Nedensellik İlişkisi Kurmanın Zorlukları

Yusuf Samir HASANLI, Şirin ERGÜDEN KENDİRLİNAN, Meral TÜRK

Tamamlayıcı Beslenmede Potansiyel Alerjik Besinlere Başlama Zamanı ve Besin Alerjileri

Nursena ERSOY, Hülya YARDIMCI