Sağlıkta Şiddetin ve Covid-19 Pandemisinin Tıp Fakültesi Öğrencilerinin ve Hekimlerin Kariyer Planlamalarına Etkileri

Amaç: COVID-19 pandemisinin ve pandemi sırasında sağlıkta şiddetin birinci ve altıncı sınıftaki tıp öğrencilerinin ve hekimlerin motivasyon ve kariyer planlarına yönelik etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma, 24 Mayıs-16 Haziran 2021 tarihleri arasında, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan birinci sınıf öğrencileri ile bu üniversitelerin eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan altıncı sınıf öğrencileri (intörnler) ve hekimlerine yönelik açık uçlu, çoktan seçmeli ve Likert ölçekli 31 sorudan oluşan çevrimiçi anketle gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya 228 birinci sınıf, 136 altıncı sınıf öğrencisi ve 112 hekim (toplam 476 kişi) katılmıştır. Son sınıf öğrencilerinin %44,6’sı, hekimlerin ise %51,4’ü COVID-19 pandemisinin kariyer planlarını olumsuz yönde etkilediğini belirtmiştir. İntörnlerin %54,3’ü pandemi döneminde yeteri kadar deneyim kazanamadıklarını ve bundan dolayı mesleki olarak yetersiz hissettiklerini, %68,7’si ise hastanede aktif rol almış olsalardı kendilerine güvenlerinin daha yüksek olacağını belirtmiştir. Tüm katılımcıların %55,3’ü hekim ve hekim dışı sağlık personeline yönelik şiddetin pandemi döneminde arttığını düşünürken, %86,8’i şiddet olaylarından dolayı motivasyonlarının azaldığını, %63,2’si şiddete rağmen mesleklerini bırakmak istemediklerini belirtmiştir. Ancak, kariyer planlamaları ile ilgili cevaplarında katılımcılar ağırlıklı olarak yurt dışı planlarından bahsetmişlerdir. Katılımcıların mesleğe yönelik motivasyonlarının COVID-19 sürecinde olumsuz etkilenmesinde sağlık çalışanlarının mesleğe yönelik tutumları (%40,5) ve hasta ve hasta yakınlarının tutumları (%70,7) etkili olmuştur. Sonuç: COVID-19 pandemisi ve pandemi sırasında artış gösteren şiddet olayları hekimlerin ve öğrencilerin kariyer planlarını ve mesleklerine yönelik motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemiştir.

The Effect of Violence and Covid-19 Pandemic on the Career Planning of Medical Students and Physicians

Objective: It was aimed to evaluate the effects of the COVID-19 pandemic and the violence against healthcare professionals during the pandemic on the motivation and career plans of first-year and sixth-year medical students and physicians. Methods: This cross-sectional survey was conducted at Marmara University School of Medicine and Gazi University School of Medicine. All first-year students of the medical faculty, interns and physicians were asked to complete an online questionnaire, created by SurveyMonkey, which has 31 questions and consists of demographic, open-ended, multiple choices, Likert scale questions. Results: Two hundred twenty-eight first-year, 136 sixth -year students and 112 physicians (476 in total) participated in the study. Nearly half of the interns (44.6%) and physicians (51.4%) stated that the COVID-19 pandemic has negatively affected their career plans. The interns (54.3%) stated that they did not gain enough experience during the pandemic period and therefore have felt inadequate, and they declared that their self-confidence would be higher if they have taken a more active role in the hospital (68.7%). Of all participants, 55.3% thought that violence against healthcare professionals has increased during the pandemic period, and their motivation was reduced due to violence (86.8%). Despite the increased violence, 63.2% of the participants stated that they did not want to leave their profession. However, in their explanations about their career planning, the participants mostly indicated their plans on working abroad. Participants also stated that their loss of motivation was due to the attitudes of healthcare professionals related with their profession (40.5%) as well as the attitudes of patients and their relatives (70.7%) during the COVID-19 period. Conclusion: The COVID-19 pandemic and the violence that has escalated during the pandemic has adversely affected the career plans and motivations of physicians and students.

___

 • Coronavirus Disease (COVID-19). World Health Organisation. Accessed October 3, 2022 at https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1.
 • Telli SG, Altun D. Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi. 2020;3:25-34.
 • Şenol C, Bilsel A. Türkiye'de Covid-19 (Coronavirüs) Pandemisinin Durumu Ve Algoritmik Hesaplamaya Göre Gelecekteki Durum Analizi. Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences. 2020; 6:25:553-46
 • Byrnes YM, Civantos AM, Go BC, Mcwilliams TL, Rajasekaran K. Effect of the COVID-19 pandemic on medical student career perceptions: a national survey study. Medical education online. 2020;25:1798088.
 • Choi B, Jegatheeswaran L, Minocha A, Alhilani M, Nakhoul M, Mutengesa E. The impact of the COVID-19 pandemic on final year medical students in the United Kingdom: a national survey. BMC medical education. 2020;20:1-11.
 • Leo CG, Sabina S, Tumolo MR, et al. Burnout Among Healthcare Workers in the COVID 19 Era: A Review of the Existing Literature. Front Public Health. 2021;9:750529.
 • Ozdamar Unal G, Iscan G, Unal O. The occurrence and consequences of violence against healthcare workers in Turkey: before and during the COVID-19 pandemic. Fam Pract. 2022 Apr 8.
 • Daher M. World report on violence and health. Le Journal Médical Libanais The Lebanese Medical Journal. 2003;51:59-63.
 • Xie Z, Li J, Chen Y, Cui K. The effects of patients initiated aggression on Chinese medical students’ career planning. BMC health services research. 2017;17:1-8.
 • Genc K. Turkish doctors emigrate amid low pay and rising violence. Lancet. 2022 Aug 13;400:482-3.
 • Preventing violence against health workers. World Health Organisation. Accessed October 3, 2022, at https://www.who.int/activities/preventing-violence-against-health-workers.
 • Tuğçe E, Ayoğlu F, Açikgöz B. Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi. Turkish Journal of Public Health. 2021;19:69-78.
 • Özyurt A OH, Solakoğlu Z, Bilen A. Hekime yönelik şiddet nasıl önlenir çalıştayı anket sonuçları. Istanbul Tabip Odası. İstanbul: İstanbul Tabip Odası. p. 31-2.
 • Tokgöz H. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: Tekirdağ il Sağlık Müdürlüğü kurumlarında sağlıkta şiddet vakaları: Namık Kemal Üniversitesi; 2019.
 • Kumari A, Kaur T, Ranjan P, Chopra S, Sarkar S, Baitha U. Workplace violence against doctors: Characteristics, risk factors, and mitigation strategies. J Postgrad Med. 2020 Jul-Sep;66:149-54.
 • Polat Ö, Çırak M. Sağlıkta Şiddetin Beyaz Kod Verileri ile Değerlendirilmesi. Medical Journal of Bakirkoy. 2019;15.
 • Büyükbayram A, Okçay H. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Etkileyen Sosyo-Kültürel Etmenler. Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi. 2013;4.
 • Seyran F, Gözlü M, Ready FN. İş yerinde fiziksel şiddete maruz kalmış sağlık personelinin şiddet algısı ve boyutu üzerine nitel bir araştırma. Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış. 2018;2:8-29.
 • Wu D, Wang Y, Lam KF, Hesketh T. Health system reforms, violence against doctors and job satisfaction in the medical profession: a cross-sectional survey in Zhejiang Province, Eastern China. Bmj Open. 2014;4.
 • Yolvermez B. Sağlık çalışanlarının covid-19 pandemisi sürecinde çalışma hayatından kaynaklanan sorunlarının incelenmesi: Sakarya Örneği: Sakarya Üniversitesi; 2021.
 • Mert S, Peker Karatoprak A, Demirhan Y, et al. COVID-19, Anxiety, and Hopelessness: Quality of Life Among Healthcare Workers in Turkey. Evaluation & the Health Professions. 2022 2022-03-01;45:97-107.
 • Yılmaz M, Tellioğlu M, Arıkan İ. Sağlıkta Şiddet: Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Bakışına Etkisi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;6:404-12.
 • Çimen İD, Alvur TM, Coşkun B, Şükür NEÖ. Mental health of Turkish medical students during the COVID-19 pandemic. International Journal of Social Psychiatry. 2021 2021-12-28:002076402110667.
 • COVID-19 Nedeniyle TEPDAD tarafından yapılan önerilerin tümü. TEPDAD. Accessed October 3, 2022 at https://www.tepdad.org.tr/announcement/9
 • 2020-2022 Çalışma Raporu. Türk Tabipleri Birliği. accessed October 3, 2022 at https://ttb.org.tr/yayin_liste.php?Guid=1f2a68a0-8730-11e7-aa09-54b29146220c.

___

Vancouver Sevim M. , Yabalar N. , Tahan S. E. , Kanyılmaz Ö. , Kekeç M. E. , Demirci M. , Coşkun Ö. , Yegen B. Sağlıkta Şiddetin ve Covid-19 Pandemisinin Tıp Fakültesi Öğrencilerinin ve Hekimlerin Kariyer Planlamalarına Etkileri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2023; 32(3): 169-176.
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
 • ISSN: 1300-0853
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 6 Sayı
 • Yayıncı: Türkiye Tabipleri Birliği

34.6b191

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bir Gemi Söküm İşçisi Örneği ile İş Hijyeninin Önemi ve Nedensellik İlişkisi Kurmanın Zorlukları

Yusuf Samir HASANLI, Şirin ERGÜDEN KENDİRLİNAN, Meral TÜRK

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Yönlendiricilerinin ve Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamasına İlişkin Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi

Salih MAÇİN, Rugıyya SAMADZADE, Senanur AYDOĞAN

Tamamlayıcı Beslenmede Potansiyel Alerjik Besinlere Başlama Zamanı ve Besin Alerjileri

Nursena ERSOY, Hülya YARDIMCI

Gebe Kadınların Koronavirüse İlişkin Korkularının Doğum Öncesi Bağlanmaları ile İlişkisi

Nazlı BALTACI, Emine KOÇ, Emel ODABAŞOĞLU

Periton Diyalizi Hastalarında Uygulanan Özyönetim Programının Hastaların Bazı Laboratuvar Bulguları, Sodyum ve Fosfor Tüketimi Davranışlarına Etkisi

Güler NASUHBEYOĞLU, Ezgi KARADAĞ, Taner ÇAMSARI

Menopoz Dönemindeki Kadınların Yaşadıkları Semptomlar ve Baş Etme Yöntemleri

Melike Kübra DARİCİ KOÇAN, Eda CANGÖL

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sağlık Okuryazarlığı ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Egzersiz Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Hazal YAKUT, Cemile BOZDEMİR ÖZEL

Sağlıkta Şiddetin ve Covid-19 Pandemisinin Tıp Fakültesi Öğrencilerinin ve Hekimlerin Kariyer Planlamalarına Etkileri

Mustafa SEVİM, Nursena YABALAR, Selin Ece TAHAN, Özge KANYILMAZ, Mehmet Emre KEKEÇ, Murat DEMİRCİ, Özlem COŞKUN, Berrak YEGEN

Hemşirelik Öğrencilerinde Klasik ve Senaryo Temelli Etik Eğitiminin Etkinlik Düzeyinin ve Etik Duyarlılığın İncelenmesi

Şirin ÇELİKKANAT, Kamile AKÇA, Zeynep GÜNGÖRMÜŞ