Menopoz Dönemindeki Kadınların Yaşadıkları Semptomlar ve Baş Etme Yöntemleri

Amaç: Çalışma, menopoz dönemindeki kadınların yaşadıkları semptomların ve bu semptomlarla baş etme yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma kesitsel tipte bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Kasım 2020 verilerine göre bir aile sağlığı merkezine kayıtlı 45-65 yaş arası 522 kadın oluşturmuştur. Örneklemi power analizi ile toplam 163 kişi olarak hesaplanmış ve 270 katılımcı ile tamamlanmıştır. Araştırma verileri tanımlayıcı bilgiler ve menopoza bağlı şikâyetler ve baş etme yöntemleri olmak üzere iki bölümden oluşan Tanıtıcı Bilgi Formu ve Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ) ile toplanmıştır. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 55,8±5,4 (45-65) yıl olduğu; %81,1’inin 45-50 yaş aralığında menopoza girdiği saptanmıştır. Kadınların tamamının doğal yolla menopoza girdiği ve sadece %39,3’ünün menopozal döneme ilişkin bir eğitim aldığı saptanırken; kadınların %55,9’unun menopozu doğurganlığın sona ermesi olarak tanımladığı belirlenmiştir. Sonuç: Menopoz dönemine yönelik kadınların bilgi eksiklikleri tespit edilerek bu dönemde yaşanabilecek semptomlar ve baş etme yöntemleri ile ilgili eğitim programları planlanması, kırsal kesimde yaşayan ve hizmete ulaşamayan kadınların bulunduğu bölgede eğitim programları planlanması önerilmektedir.

Symptoms Experienced by Women During Menopause and Coping Methods

Objective: The study was conducted in order to determine the symptoms experienced by women during menopause and the methods of coping with these symptoms. Method: The research was a cross-sectional type of study. The population of the study consisted of 522 women between the ages of 45-65 registered in a family health center, according to November 2020 data. The sample was calculated as a total of 163 people by power analysis and was completed with 270 participants. Research data were collected with the Introductory Information Form, which consists of two parts: Introductory Information and Menopause-Related Complaints and Coping Methods, and the Menopause Symptoms Rating Scale (MRS). Findings: The average of the women was 55.8±5.4 (45-65) year; it was determined that 81.1% of them entered menopause in the age range of 45-50 years. While it was determined that all of the women entered menopause naturally and only 39.3% of them received training on the menopausal period; it was determined that 55.9% of women defined menopause as the end of fertility. Conclusion: By identifying the lack of knowledge of women about the menopause period, it is recommended to plan educational programs about the symptoms and coping methods that may occur during this period, and to plan educational programs in the region where women living in rural areas and unable to access services are located.

___

  • Kurt G, Arslan H. Kadınların menopoz döneminde yaşadıkları sağlık sorunları ve baş etme yöntemleri. Cukurova Medical Journal, 2020;45
  • Özer Ü. Gözükara F. Şanlıurfa’da kadınların menopozla ilgili yaşadıkları sorunların, baş etme yollarının ve bakış açılarının belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2016;3(1).(3). Doi: 10.17826/cumj.694473
  • Augoulea A, Moros M, Lykeridou A, Kaparos G, Lyberi R, Panoulis, K. Psychosomatic and vasomotor symptom changes during transition to menopause. Przegla̜ d Menopauzalny, 2019; 18(2):110.

___

Vancouver Darici Koçan M. K. , Cangöl E. Menopoz Dönemindeki Kadınların Yaşadıkları Semptomlar ve Baş Etme Yöntemleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2023; 32(3): 156-168.
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
  • ISSN: 1300-0853
  • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 6 Sayı
  • Yayıncı: Türkiye Tabipleri Birliği

34.5b191

Sayıdaki Diğer Makaleler

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Yönlendiricilerinin ve Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamasına İlişkin Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi

Salih MAÇİN, Rugıyya SAMADZADE, Senanur AYDOĞAN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sağlık Okuryazarlığı ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Egzersiz Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Hazal YAKUT, Cemile BOZDEMİR ÖZEL

Periton Diyalizi Hastalarında Uygulanan Özyönetim Programının Hastaların Bazı Laboratuvar Bulguları, Sodyum ve Fosfor Tüketimi Davranışlarına Etkisi

Güler NASUHBEYOĞLU, Ezgi KARADAĞ, Taner ÇAMSARI

Bir Gemi Söküm İşçisi Örneği ile İş Hijyeninin Önemi ve Nedensellik İlişkisi Kurmanın Zorlukları

Yusuf Samir HASANLI, Şirin ERGÜDEN KENDİRLİNAN, Meral TÜRK

Menopoz Dönemindeki Kadınların Yaşadıkları Semptomlar ve Baş Etme Yöntemleri

Melike Kübra DARİCİ KOÇAN, Eda CANGÖL

Sağlıkta Şiddetin ve Covid-19 Pandemisinin Tıp Fakültesi Öğrencilerinin ve Hekimlerin Kariyer Planlamalarına Etkileri

Mustafa SEVİM, Nursena YABALAR, Selin Ece TAHAN, Özge KANYILMAZ, Mehmet Emre KEKEÇ, Murat DEMİRCİ, Özlem COŞKUN, Berrak YEGEN

Hemşirelik Öğrencilerinde Klasik ve Senaryo Temelli Etik Eğitiminin Etkinlik Düzeyinin ve Etik Duyarlılığın İncelenmesi

Şirin ÇELİKKANAT, Kamile AKÇA, Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

Tamamlayıcı Beslenmede Potansiyel Alerjik Besinlere Başlama Zamanı ve Besin Alerjileri

Nursena ERSOY, Hülya YARDIMCI

Gebe Kadınların Koronavirüse İlişkin Korkularının Doğum Öncesi Bağlanmaları ile İlişkisi

Nazlı BALTACI, Emine KOÇ, Emel ODABAŞOĞLU