ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER

İnternet kullanımının her geçen gün arttığı dünyada ve Türkiye’de İnternet üzerinden yapılan alışveriş miktarında da artışlar yaşanmaktadır. Araştırmanın amacı İnternet alışverişinde akademisyenlerin nasıl bir davranış sergilediklerini ve alışverişe yönelten etkenleri tespit etmektir. Bu amaçla, Türkiye’de ki üniversitelerden kolay ulaşılabilir örneklem tekniği kullanılarak 300 akademisyenden İnternet aracılığıyla veri toplanmıştır. Toplanan anketlerden 287tanesi geçerli bulunarak değerlendirilmeye alınmıştır. Elde edilen verilere uygulanan analizler sonucunda, akademisyenlerde İnternet alışverişinin yaygın olduğu, en çok tercih edilen alışveriş türünün “indirimli günler” olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, İnternetten alışverişte tercih edilen ürünlerde cinsiyet yönünden farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. İnternetten alışverişe yönelten etkenlerde ise “fiyat avantajı”, “zamandan tasarruf” ve “ürün çeşitliliği” ön plana çıkmıştır

Online (Çevrim İçi) Alışverişte Akademisyen Davranışları ve Alışverişe Yönelten Etkenler

The use of Internet has been increasing in the world and Turkey day by day, there has been an increase in online shopping. The aim of this study is to investigate the online shopping behaviors and tendencies of academic staff. For this aim, data was collected via Internet from 300 academicians selected through using easily accessible sampling technique. Of the questionnaire, 287 were found to be valid and then evaluated. As a result of analyzing the data, it was found out that shopping via Internet among academic staff was very common and the most preferred shopping type was “discounted sales days”. Besides, various differences have been detected in terms of gender on the products preferred in online shopping. The factors encouraging online shopping were “price advantage”, “time management” and “diversity of the goods”
Keywords:

-,

___

 • ALGÜR, S. ve CENGĠZ, F. (2011).“Türk Tüketicilere Göre Online (Çevrimiçi) AlıĢveriĢin Riskleri ve Yararları”, Journal of YaĢar University, 22(6): 3666–3680.
 • BANKALARARASI KART MERKEZĠ (2014). “AlıĢveriĢlerde Nakit Kullanımı Azalmaya Devam Ediyor”, http://www.bkm.com.tr/donemsel-bilgiler.aspx, 05.02.2014.
 • BENSGHIR, T. K. (1996). Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel DeğiĢim, TODAĠE Yayın No: 274,Ankara.
 • BOZKURT, V. (2000). Elektronik Ticaret, Alfa Yayınları:771, Birinci Baskı, Ġstanbul.
 • CHILDERS, T.L., CARR, C.L., PECK, J., CARSON, S.(2001). “Hedonicand Utilitarian Motivations for Online Retail Shopping Behavior”, Journal Of Retailing, 77: 511- 535.
 • DOĞAN, Z. ve HAġĠMOĞLU, A. B. (2002).“2002 Yılına Doğru Yeni Ekonomi Kavramı Üzerine Genel Bir Değerlendirme ve Elektronik Ticaret Kavramı”, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Sayfa: 886, Kocaeli.
 • DAHA (2010). “E-ticaret nedir? Faydaları nelerdir”, http://www.daha.net/blog/e-ticaretnedir-faydalari-nelerdir/ 2010, 10.06.2013.
 • DOĞRUL, Ü.(2012).“Elektronik AlıĢveriĢ DavranıĢında Faydacı ve Hedonik Güdülerin Etkisi”, Sosyal ve BeĢeri Bilimler Dergisi, Cilt 4, No 1: 321-331.
 • EKONOMĠ BAKANLIĞI (2013). “Elektronik Ticaret”, http://www.ekonomi.gov.tr/etk/ index.cfm?sayfa=462F4C0B-D8D3-8566-45201828CD2025F2, 09.08.2013.
 • ENE, S.(2007). Ġnternet Üzerinden AlıĢveriĢte Tüketici DavranıĢını Etkileyen Faktörler: Güdülenme Üzerine Bir Uygulama, Doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı, s169, Ġstanbul.
 • EMARKETER (2013). “Coverage of a Changıng World”, http://www.emarketer.com/ Corporate/coverage.aspx, 18.07.2013.
 • ĠġCAN, H., ÜLKER, E., ve FINDIK, O. (2007).“Özel Amaçlı E-Ticaret Sitesi OluĢturulması”, Akademik BiliĢim. Kütahya.
 • ĠNTERNET WORLD STATS (2013). “Ġnternet Usage Statistics”, http://www. Ġnternetworldstats.com/stats.htm, 07.07.2013.
 • KAYABAġI, A. (2010). “Elektronik (online) AlıĢveriĢte Lojistik Faaliyetlere Yönelik MüĢteri ġikayetlerinin Analizi ve Bir Alan AraĢtırması”, ĠĢletme AraĢtırmaları Dergisi 2/2, 21-42.
 • KMK (2010). “E-Ticaretin Faydaları”, http://www.kmkbilisim.com.tr/bilgibankasi.39.ETicaretin-Faydalari, 10.06.2013.
 • MODAHL, M. (2001). Nowornever: how companies must change to day to winthe battle for Ġnternet consumers. Harper Collins 10 East Third Street, 1st ed,New York.
 • MOORE,R., SHOW, J., CHIPP, K.. (2005). “Eight Years On : An Extended Model of Online Consumer Behavior” , S.Afr. J.Business Mangement, 36(2).
 • PAVLOU, P. A. (2003). “Consumer Acceptance of Electronic Commerce: Integrating Trustand Risk With The Technology Acceptance Model”, International Journal of Electronic Commerce. 7(3): 69-103.
 • PAYPAL, (2013). “The Cultural Impact and Economic Opportunity of Cross-Border Shopping”, https://www.paypal.com.au/lead_gen/SpiceRoutes/, 12.07.2013.
 • SĠLKÜ H. A., (2009).“ĠletiĢim Fakültesi Öğrencilerinin Ġnternetten AlıĢveriĢe Yönelik Tutumları”, Journal of Yasar University, 4(15): 2281-2301.
 • SORCE, P., PEROTTI, V., WIDRICK, S. (2005). “Attitude and Age Differences in Online Buying” International Journal of Retail& Distribution Management.; 33, 2/3, ABI/INFORM Global pp.122-132.
 • TURAN, A.H.,(2008). “Ġnternet AlıĢveriĢi Tüketici DavranıĢını Belirleyen Etkenler: GeliĢtirilmiĢ Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) ile Bir Model Önerisi”, Akademik BiliĢim, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak-01 ġubat, pp.723- 731.
 • TURAN A. H., (2011).“Ġnternet AlıĢveriĢi Tüketici DavranıĢını Belirleyen Etmenler: Planlı DavranıĢ Teorisi (Tpb) Ġle Ampirik Bir Test”, DoğuĢ Üniversitesi Dergisi, 12 (1): 128-143.
 • VENTURA, K. (2002). Tüketicilerin Süpermarket/ Hipermarketlerden Ġnternet Üzerinden AlıĢveriĢ Yapma Eğilimleri: Ġzmir örneği. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi. Ġzmir.
 • YAYAR R. ve SADAKLIOĞLU H.,(2012).“Kamu ÇalıĢanlarının Ġnternetten Ürün Satın Alma DavranıĢları Üzerine Bir AraĢtırma”, Business andEconomicsResearchJournal Volume 3 Number 3: 145-157.
 • WANG S., (2000). “Managing the Organizational Aspects of Electronic Commerce”, Human Systems Management, Vol 19.Number1:49-59.
 • WOOD, S.L. (2002). “FutureFantasies: A Social Change Perspective of Retailing In The 21st Century”, Journal of Retailing, 78(1): 77-83.

___

APA Çetin,  . (2014). ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 19 (4) , 65-76 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

İFLAS OLASILIĞI İLE SİSTEMATİK RİSK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ VE ETKİN İFLAS GÖSTERGESİ MODELLERİNİN TESPİTİ: BİST’DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

  yrd.doç.dr.ibrahim BOZKURT

SOVYET SONRASI RUS EKONOMİSİNDE OLAN GELİŞMELER

  assoc.prof.dr.ercan SANCAK,  assist.prof.dr.s.cem KARAMAN

ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA MÜŞTERİ SADAKATİ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ “BOYÇELİK” İŞLETMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

  feridun TOSUN, Yrd.doç.dr.emin EMİRZA

HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ İLİŞKİSİ: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

  lokman DAL,  doç.dr.sıtkı ÇORBACIOĞLU

EKONOMİK BÜYÜME İLE CARİ İŞLEMLER DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BRICS VE MINT (1992-2013)

  öğr.gör.ömer YALÇINKAYA,  öğr.gör.fatma TEMELLİ

İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA KATILIM BANKASI AÇILMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN BELİRLENMESİ

   arş.gör.hakan BAKAN,  prof.dr.ercan BALDEMİR,  ümit NARİNCE

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME VE MEVSİMSEL HATA DÜZELTME MODELİ: İTHALAT-İHRACAT VERİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  doç.dr.mehmet MERT, Arş.gör. Fatih DEMİR

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE SOSYAL DİYALOG MEKANİZMASI OLARAK TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ ve ÖNEMİ

  yrd.doç.dr.hasan YÜKSEL

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: 1989-2013 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  yrd.doç.dr.hasan MEMİŞ,  doç.dr.sadettin PAKSOY,  arş.gör.tuğçe YÖNTEM

OSMANLI’DA SİYASET VE BÜROKRASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHİ SEYRİ

  tahsin GÜLER