İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA KATILIM BANKASI AÇILMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN BELİRLENMESİ

Ülkemizde faaliyet gösteren Katılım Bankacılığı, Mevduat Bankacılığı’na alternatif ve ikame olarak kurulmuştur. Birikimlerini faiz hassasiyetinden ötürü bankalara yatırmayan, yastık altında bırakarak ülkenin finansal anlamda ileri gitmesine katkıda bulunamayan insanlarımız için de, işleyişini kar ve zarara katılma hesapları açarak kar payı esasına dayanarak yapan Katılım Bankaları iyi bir alternatif olmaktadır. Katılım Bankaları’nın güçlü bir bilançoya sahip olması, güven aşılaması ve kar etmesi faaliyetlerine devam edebilmesi için gayet önemlidir. Tabi kar edebilmesi ve zarar etmemesi için, fizibilite çalışmalarını iyi yaparak, doğru yerde şube açmış olması gerekir. Katılım Bankası Şubesi açmak için uygun olan ilçelerin objektif olarak belirlenmesi önemli bir husustur. Bu çalışmada, Katılım Bankası Şubesi açma noktasında uygun olan ilçeleri belirlemek amacıyla çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemi kullanılmıştır. Hem objektif hem de sübjektif değerlendirme kriterlerini dikkate alması, değerlendirmelerin tutarlılığını kontrol etmesi, çok sayıda kritere göre alternatiflerin önceliklerini belirlemesi sebebiyle bu yöntem tercih edilmiştir. Uygulama aşamasında, İstanbul Anadolu Bölgesi’nde yer alan 14 ilçe alternatifi arasından belirlenen kriterlere göre Katılım Bankası Şubesi için en uygun ilçeyi belirleyerek karar vericiye yardımcı olunmaya çalışılmıştır.

İstanbul Anadolu Yakasında Katılım Bankası Açılması Uygun Olan İlçelerin Belirlenmesi

Participation Banking operating in our country has been founded as a substitute and an alternative for Deposits Banking. Participation Banks are a good alternative for our people who do not deposit their savings into the banks due to the sensitivity against interest, but put it aside and do not contribute for the development of their country. Hence these banks of which system depends on profit rate and opening profit and loss sharing accounts are beneficial for this group of people
Keywords:

-,

___

 • ABDUH, M. ve OMAR, M.A. (2012). “Islamic-Bank Selection Criteria in Malaysia: An AHP Approach”, Business Intelligence Journal, Vol 5, No 2, 271-281.
 • ABDULLAH, L., TAIB, I. ve SALLEH, R. (2009). “Public Perceptions of Cancer Risk Using Analytic Hierarchy Process”, Journal of Applied Sciences, Cilt 9, Sayı 12, 2319-2324.
 • ARABACI, N. (2007). Katılım Bankalarının Türkiye‟de Bankacılık Sektöründeki Yeri, ĠĢleyiĢi ve Performans Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, EskiĢehir.
 • ADIGÜZEL, O. (2009). “Personel Seçiminin Analitik HiyerarĢi Prosesi Yöntemiyle GerçekleĢtirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 24, 243-251.
 • ARSLAN, T. ve KHISTY, C. J. (2005). “A Rational Reasoning Method From Fuzzy Perceptions In Route Choise”, Fuzzy Sets and Systems, 150, 419-435.
 • AYDIN, G. (2008). Analitik HiyerarĢi Prosesi (AHP) ve Bir Sanayi ĠĢletmesinde Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • AYDIN, Ö., ÖZNEHĠR, S. ve AKÇALI, E. (2009). “Ankara Ġçin Optimal Hastane Yeri Seçiminin Analitik HiyerarĢi Süreci Ġle Modellenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 69-86.
 • BALDEMĠR, E., BAKAN, H. ve KILIÇ, B. (2012). “ Fakülte Kurulması Uygun Olan Ġlçelerin AHP Yöntemiyle Belirlenmesi: Muğla Ġli Örneği”, Uluslar arası Alanya ĠĢletme Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 1-15.
 • BYUN, D-H. (2001). “The AHP Approach For Selecting An Otomobile Purchase Model”, Information & Management, 38, 289-297.
 • COġKUN, M. (2005). Sermaye Piyasaları, Birlik Ofset Yayıncılık, Anadolu Üniversitesi, 1. Baskı, EskiĢehir.
 • ÇINAR, N.T. (2010). “KuruluĢ Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, Cilt 12, Sayı 18, 37-45.
 • ÇONKAR, K. (1988). Kalkınma Bankacılığı ve Türkiye‟deki Uygulama, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 374, EskiĢehir.
 • DAĞDEVĠREN, M. ve EREN, T. (2001). “Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik HiyerarĢi Prosesi ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması”, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, C.16, No 2, 41-52.
 • DEĞER, S. (1991). Türkiye‟de Ġslam Bankacılığı-Özel Finans Kurumları: Teorisi, KuruluĢu, ĠĢleyiĢi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Ġstanbul.
 • ELEREN, A. (2006). “KuruluĢ Yeri Seçiminin Analitik HiyerarĢi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi: Deri Sektörü Örneği”, Atatürk Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, 405-416.
 • EREN, A. (1982). SanayileĢen Türkiye‟de Ġmalat Sanayinin Finansmanında Kalkınma ve Yatırım Bankaları, Doçentlik Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Ġktisat Bölümü, Ġzmir.
 • GÜNGÖR, Ġ., BAKAN, H., AKSU, M., KĠREMĠTÇĠ, S., GÖKSU, A. ve GÖÇEN, S. (2010). “Türkiye‟de Ġl Olması Uygun Olan Ġlçelerin AHP Yöntemiyle Belirlenmesi ‟‟, Uluslar arası Alanya ĠĢletme Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 1- 16. http://www.muhasebedersleri.com/banka-islemleri/banka.html, 06.01.2013.
 • http://notoku.com/ticaret-bankalari-ve-gelisimi/#ixzz2MuRJdgpQ, 06.01.2013.
 • http://www.frmtr.com/ekonomi-iktisat-isletme-istatistik/733669-bankaciligin-tarihcesi. html, 06.01.2013
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Banka, 06.01.2013.
 • ĠÇ, Y.T. ve YURDAKUL, M., (2000), “Analitik HiyerarĢi Süreci (AHS) Yöntemini Kullanan Bir Kredi Değerlendirme Sistemi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 15, No 1, 1-14. KAYA, F. (2012). Bankacılık GiriĢ ve Ġlkeleri, Beta Yayıncılık, Ġstanbul.
 • LĠN, C-T ve WU, C-S. (2008). “Selecting a Marketing Strategy for Private Hotels in Taiwan Using Analytic Hierarchy Process”, The Service Industries Journal, Vol 28, No 8, 1077-1091.
 • MANAP, G., (2006). “Analitik HiyerarĢi YaklaĢımı Ġle Turizm Merkezi Seçimi”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 157-171.
 • ÖÇAL, T. ve ÇOLAK, Ö. F. (1999). Finansal Sistem ve Bankalar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • ÖZSOY, Ġ. (1997). Özel Finans Kurumları, Asya Finans Yayınevi, Ġstanbul.
 • ÖZSOY, Ġ. (2011). Türkiye‟de Katılım Bankacılığı, TKBB Yayınları, Kayseri.
 • SAATY, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill International Book Company, New York.
 • SAATY, T.L. (1996). Multicriteria Decision Making: The Analytic Hierarchy Process, Planning, Priority Setting, Resource Allocation, 2nd Edition, RSW Publications, Pittsburgh.
 • SAATY, T.L. ve VARGAS, L.G. (2001). Models, Methods, Concepts & Applications of The Analytic Hierarchy Process, Springer.
 • SAATY, T.L., PENIWATI, K. ve SHENG, J.S. (2007). “The Analytic Hierarchy Process and Human Resource Allocation: Half The Story”, Mathematical and Computer Modelling, Cilt 46, Sayı 7-8, 1041-1053.
 • SCHOLL, A., MANTHEY, L., HELM, R. ve STEINER, M. (2005). “Solving Multiattribute Design Problems With Analytic Hierarchy Process and Conjoint Analysis: An Empirical Comparison”, European Journal of Operational Research, 164 (3), 760-777.
 • SERDAR, M.T. (2008). Analitik HiyerarĢi Süreci Yöntemiyle Süpermarket KuruluĢ Yeri Seçimi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, EskiĢehir.
 • SOBA, M. (2014). “ Banka Yeri Seçiminin Analitik HiyerarĢi Süreci ve Electre Metodu Ġle Belirlenmesi: UĢak Ġlçeleri Örneği”, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 11, Sayı 25, 459-473.
 • SYAMSUDDIN, I, ve HWANG, J. (2009). “The Application of AHP Model to Guide Decision Makers: A Case Study of E-Banking Security”, 4th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology, 1469-1473.
 • TĠMÖR, M. (2004). “ġehir Ġçi AlıĢveriĢ Merkezi Yer Seçimi Faktörlerinin Analitik HiyerarĢi Prosesi Yardımıyla Sıralanması”, Yönetim Dergisi, Yıl 15, Sayı 48, 3-18
 • TOKMAKOGLU, A. (1997). Türkiye Ġhracat-Ġthalat Bankası‟nın Ġhracat Sektörleri Üzerindeki Finansal Riskinin Ölçülmesinde Bir Model Uygulaması, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġzmir.
 • TOKSARI, M. (2007). “Analitik HiyerarĢi Proses YaklaĢımı Kullanılarak Mobilya Sektörü Ġçin Ege Bölgesi‟nde Hedef Pazarın Belirlenmesi”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 171-180.
 • VARGAS, L. G. (1990). “An Overview of The Analytic Hiyerarchy Process and Its Applications”, European Journal Of Operational Research, 48, 2-8.
 • YALIM, A. D. (1974). 50. Yılda Yatırım ve Kalkınma Bankacılığımız, Türk Bankacılığında 50. Yıl, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Ahmet Sait Matbaası, Ġstanbul.
 • YANG, J. ve SHI, P. (2002). “Applying Analytic Hierarchy Process in Firm‟s Overall Performance Evaluation: A Case Study in China”, International Journal of Business, Cilt 7, Sayı 1, 29-46.
 • YARALIOĞLU, K. (2001). “ Performans Değerlendirmede Analitik HiyerarĢi Proses”, Dokuz Eylül Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 129-142.
 • YILMAZ, O. N. (2010). Faizsiz Bankacılık Ġlkeleri ve Katılım Bankacılığı, TKBB Yayınları, Antalya.
 • ZAHEDI, F. (1987). “A Utility Approach To The With Analytic Hierarchy Process”, Mathematical Modelling, Volume 9, Issues 3-5, 387-395.

___

APA Bakan,  . , Baldemir,  . & Narince,  . (2014). İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA KATILIM BANKASI AÇILMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN BELİRLENMESİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 19 (4) , 241-270 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.8b623

Sayıdaki Diğer Makaleler

ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA MÜŞTERİ SADAKATİ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ “BOYÇELİK” İŞLETMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

  feridun TOSUN, Yrd.doç.dr.emin EMİRZA

İFLAS OLASILIĞI İLE SİSTEMATİK RİSK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ VE ETKİN İFLAS GÖSTERGESİ MODELLERİNİN TESPİTİ: BİST’DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

  yrd.doç.dr.ibrahim BOZKURT

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: 1989-2013 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  yrd.doç.dr.hasan MEMİŞ,  doç.dr.sadettin PAKSOY,  arş.gör.tuğçe YÖNTEM

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE SOSYAL DİYALOG MEKANİZMASI OLARAK TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ ve ÖNEMİ

  yrd.doç.dr.hasan YÜKSEL

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME VE MEVSİMSEL HATA DÜZELTME MODELİ: İTHALAT-İHRACAT VERİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  doç.dr.mehmet MERT, Arş.gör. Fatih DEMİR

OSMANLI’DA SİYASET VE BÜROKRASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHİ SEYRİ

  tahsin GÜLER

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER

  yrd.doç.dr.hakan ÇETİN

İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA KATILIM BANKASI AÇILMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN BELİRLENMESİ

   arş.gör.hakan BAKAN,  prof.dr.ercan BALDEMİR,  ümit NARİNCE

EKONOMİK BÜYÜME İLE CARİ İŞLEMLER DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BRICS VE MINT (1992-2013)

  öğr.gör.ömer YALÇINKAYA,  öğr.gör.fatma TEMELLİ

ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARININ YAŞAM DOYUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

  yrd.doç.dr.hakan TURGUT,  doç.dr.ibrahim Sani MERT