HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ İLİŞKİSİ: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Hizmetkâr liderlik, son yıllarda artan sayıda araştırmaya konu olan modern bir liderlik yaklaşımıdır. Bu çalışma, Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde bölüm başkanlarının hizmetkâr liderlik davranışlarını ve bu davranışların lider-üye etkileşimiyle ilişkisini araştırmaktadır. Araştırmaya konu hizmetkar liderlik boyutları, sosyal ve ahlaki sevgi, alçakgönüllülük, fedakarlık, vizyon, güven, güçlendirme, hizmet; lider-üye etkileşimi boyutları ise etki, sadakat, katkı ve profesyonel saygıdır. Araştırma, çalışmaya esas veriyi 20 bölüm başkanı ve 210 öğretim elemanından toplamıştır. Veri toplama aracı olarak, Robert Steven Dennis (2004) tarafından geliştirilen Hizmetkâr Liderlik Ölçeği ile Liden ve Maslyn (1998) tarafından geliştirilen Lider-Üye Etkileşimi Ölçekleri kullanılmıştır. Veri setinin normal dağılım göstermediği araştırmada, Spearman Korelâsyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, hizmetkâr liderlik ile gerek lider-üye etkileşimi gerekse lider üye etkileşimi boyutları arasında anlamlı, pozitif ve doğrusal ilişkinin olduğunu göstermektedir

Hizmetkâr Liderlik Davranışları ve Lider-Üye Etkileşimi İlişkisi: Bir Devlet Üniversitesi Üzerine Araştırma

Servant leadership is a modern leadership approach that is subject to increasing number of research in recent years. This study examines the servant leadership behaviors of department heads and its relationship with leader-member exchange at a state university in Turkey. The dimensions of servant leadership adopted for the study are love, humility, altruism, vision, trust, empowerment and service. The dimensions of leader-member exchange are effect, loyalty, contribution and professional respect. The data has been collected from 20 department heads and 210 academic personnel. The research uses Servant Leadership Assessment Instrument of Robert Steven Dennis (2004) and Leader-Member Exchange Instrument of Liden and Maslyn (1998). Since the data set is not normally distributed, non-parametric Spearman Correlation Analysis is used to test hypotheses. The research findings indicate that there’s a positive and linear relationship between the servant leadership and the leader member exchange as well as the servant leadership and the dimensions of leader-member exchange
Keywords:

-,

___

 • ASLAN, ġ. ve ÖZATA, M. (2009). Lider-Üye EtkileĢiminin (LMX) Yöneticiye Duyulan Güven Düzeyine Etkisi, Selçuk Üniversitesi ĠĠBF Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, 11(17), 95-111
 • ASLAN, ġ. ve ÖZATA, M. (2011). Sağlık ÇalıĢanlarında Hizmetkâr Liderlik: DennisWinston Ve Dennis-Bocernea Hizmetkâr Liderlik Ölçeklerinin Geçerlik Ve Güvenirlik AraĢtırması, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 18 Sayı: 1
 • AVOLIO, B. J. ve LOCKE, E. E. (2002). Contrasting Different Philosophies Of Leader Motivation: Altruism Versus Egoism, The Leadership Quarterly, 13, pp. 169-191
 • BARAN, M. (1997). Liderlikte Dikey Ġkili Bağlantı Modeli, 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, Cilt: 2, ss. 497-506
 • BARBUTO, J. E. ve WHEELER, D. W. (2006). Scale Development And Construct Clarification Of Servant Leadership, Group & Organization Management, 31: 3, pp. 300-326
 • BARBUTO, J. E. ve HAYDEN, R. W. (2011). Testing Relationships Between Servant Leadership Dimensions And Leader Member Exchange (LMX), Journal of Leadership Education, Volume 10, Issue 2
 • BAġ, T., KESKĠN, N. ve MERT, Ġ. S. (2010), Lider Üye Etkileşimi (LÜE) Modeli Ve Ölçme Aracının Türkçe’de Geçerlik Ve Güvenilirlik Analizi, Ege Akademik BakıĢ Dergisi, Cilt 10 (3)ss. 1013-1039
 • BENNETT, J. (2001). Trainers As Leaders Of Learning, Training & Development, 55(3), 43-45
 • BLANCHARD, K. (1995). Servant Leadership, Executive Excellence; 12, 10; ProQuest Central,pg. 12
 • BLODGETT, J. G., HILL, D. J. ve TAX, S. S. (1997). The Effects Of Distributive, Procedural, And Interactional Justice On Postcomplaint Behavior, Journal of Retailing, Volume 73(2),pp. 185-210
 • CALDWELL, C., BISCHOFF, S. J. ve KARRI, R. (2002). The Four Umpires: A Paradigm For Ethical Leadership, Journal of Business Ethics, Cilt: 36 Sayfa: 153-163
 • CEVRĠOĞLU, E. (2007). Lider-Üye EtkileĢimi Ġle Bireysel Ve Örgütsel Sonuçlar Arasındaki ĠliĢki: Ampirik Bir Ġnceleme, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Afyonkarahisar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • CHOI, D. (2013). Differentiated Leader-Member Exchange And Group Effectiveness: A Dual Perspective,- The University of Iowa, Doctoral Dissertation, UMI Number: 3566624
 • COVEY, S. R. (1991). Principle-Centered Leadership, New York
 • COVEY, S. R. (2002). Servant-Leadership And Community Leadership In The TwentyFirst Century, In L. &. L. Spears, M. (Ed.), Focus On Leadership: Servant Leadership For The 21st Century, pp. 27-34, New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • CROM, M. (1998). The Leader As Servant, 35(7), 6-10.
 • ÇALIġKAN, S. C. (2009). Turizm ĠĢletmelerinde Liderlik Tarzları Ve Lider-Üye EtkileĢimi Kalitesi (LÜE) Üzerine Bir ÇalıĢma, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11 Sayı: 2 (219-241)
 • DE HAVEN, D. B. (2007), The Influence Of Servant Leadership On Knowledge Management: An Investigation Of Certified Knowledge Manager Perceptions, Doctoral Dissertation, Capella University, UMI Number: 3274708
 • DELUGA, R. J. (1998). Leader-Member Exchange Quality And Effectiveness Ratings, Group & Organization Management, 23, 2; ProQuest Central, pp. 189-216
 • DENNIS, R. S. (2004). Servant Leadership Theory: Development Of The Servant Leadership Assessment Instrument, Regent University, Doctoral Dissertation, UMI Number: 3133544
 • DIENESCH, R. M. ve LIDEN, R. C. (1986). Leader-Member Exchange Model Of Leadership: A Critique And Further Development, Academy of Management Review, 11, pp. 618-634
 • ELIZONDO, D. W. (2011). Servant Leadership: An Effective Leadership Model For Achieving Optimal Financial Performance And Quality Assurance Excellence, California State University, Master Dissertation, UMI Number: 1496053
 • FARRIS, J. D. (2010). Servant Leadership In Alabama’s Regional Public Universities: The President’s Role In Fostering Job Satisfaction, Alabama State University, Doctoral Dissertation, UMI Number: 3480202
 • FERCH, S. ve MITCHELL, M. W. (2001). Intentional Forgiveness In Relational Leadership: A Technique For Enhancing Effective Leadership, Journal of Leadership Studies, 7(70)
 • FINDIKÇI, Ġ. (2009). Bir Gönül Yolculuğu Hizmetkar Liderlik, Alfa Basım Yayım, Ġstanbul
 • FOCHT, A. (2011). Identifying Primary Characteristics Of Servant Leadership: A Delphi Study, Regent University, Doctoral Dissertation, UMI Number: 3485990
 • FRANKL, V. E. (1992). Man’s Search For Meaning: An Introduction To Logotheraphy, (4th Ed.) Boston, MA: Beacon Press
 • GEORGE, R. T. ve HANÇER, M. (2005). Leader-Member Exchange Quality, Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, Cilt: 3, Yayın:2, pp. 85-99
 • GEURIN, D. G. (2008). Evidence Of Servant Leadership In Professional Learning Communities, University of Missouri, Doctoral Dissertation, UMI Number: 3483982
 • GONZALEZ, C. M. ve TYLER, T. R. (2007). Why Do People Care About Procedural Fairness? The Importance Of Membership Monitoring Distributive and Procedural Justice: Research and Social Implications, (Eds.: Kjell Tornblom, Riël Vermunt) Ashgate Publishing Group Abingdon, Oxon, GBR, pp. 89-140
 • GÖKSEL, A. ve AYDINTAN, B. (2012). Lider-Üye EtkileĢimi Düzeyinin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Görgül Bir AraĢtırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2, ss. 247-271
 • GREENLEAF, R. K. (1970). The Servant As Leader, Business Leadership, Jossy Bass
 • GREENLEAF, R. K. (1977). Servant Leadership: A Journey Into The Nature Of Legitimate Power And Greatness, Paulist Press, New York
 • GREENLEAF, R. K. (1998). The Power Of Servant-Leadership : Essays, Ed: Larry C. Spears, San Francisco, Calif.: Berrett-Koehler Publishers
 • GREENLEAF CENTER FOR SERVANT LEADERSHIP (2013). What is Servant Leadership https://greenleaf.org/what-is-servant-leadership/ 11.09.2013
 • GREGURAS, G. J. ve FORD, J. M. (2006). An Examination Of The Multidimensionality Of Supervisor And Subordinate Perceptions Of Leader–Member Exchange, Journal of Occupational and Organizational Psychology Cilt: 36 Sayfa: 433-465
 • HILL, Jr., (2008). Employee Satisfaction And Organizational Commitment: A Mixed Methods Investigation Of The Effects Of Servant Leadership, Capella University, Doctoral Dissertation, UMI Number: 3320645
 • HOFFMAN, D. A., MORGESON, F. P. ve GERRAS, S. J. (2003). Climate As A Moderator Of The Relationship Between Leader-Member Exchange And Content Specific Citizenship: Safety Climate As An Exemplar, Journal of Applied Psychology, 88(1), pp. 170-178
 • IRWING, J. A.ve LONGBOTHAM, G. J. (2007). Team Effectiveness And Six Essential Servant Leadership Themes: A Regression Model Based On Items In The Organizational Leadership Assessment, International Journal of Leadership Studies, Vol.: 2 Iss.: 2, pp. 98-113
 • JOSEPH, E. E. ve WINSTON, B. E. (2005). A Correlation Of Servant Leadership, Leader Trust And Organizational Trust, Leadership & Organizational Development Journal, 26 (1)
 • KAPLAN, R. S. (2000). Human Nature And Environmentally Responsible Behavior Journal of Social Issues, 56, 491
 • KARASAR, N. (2009). Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 20. Baskı.
 • KAġLI, M. (2009). Otel ĠĢletmelerinde ĠĢgörenlerin KiĢilik Özellikleri, Lider-Üye EtkileĢimi Ve TükenmiĢlik ĠliĢkisinin Ġncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Balıkesir
 • KIM, D. (2009). Equity Sensitivity Theory: Exploring Gender Differences In A Collectivistic Culture, Capella University, Doctoral Dissertation, UMI Number: 3368751
 • KOÇEL, T.(2005). ĠĢletme Yöneticiliği, Beta Yayınevi, Ġstanbul
 • KONOPASKE, R. ve Werner, S. (2002). Equity In Non-North American Contexts Adapting Equity Theory To The New Global Business Environment, Human Resource Management Review 12 (2002) pp. 405-418
 • KOUZES, J. M. ve POSNER, B. Z. (2007). The Leadership Challenge, (4th ed.) San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • KOUZES, J. M ve POSNER, B. Z. (2011). Credibility. How Leaders Gain And Lose It. Why People Demand It, San Francisco : Jossey-Bass.
 • LAUB, J. A. (1999). Assessing The Servant Organization: Development Of The Servant Organizational Leadership Assessment (SOLA) Instrument, Unpublished Doctoral Dissertation, Florida Atlantic University
 • LIDEN, R. C. ve MASLYN, J. M. (1998). Multidimensionality Of Leader-Member Exchange: An Empirical Assessment Through Scale Development, Journal of Management, 24, pp. 43-72
 • LIND, E. A. ve EARLEY, P. C. (1992). Procedural Justice And Culture, International Journal of Psychology, Vol. 27, Issue 2, pp. 227-242
 • MELROSE, K. (1995). Making The Grass Greener On Your Side: A CEO's Journey To Leading By Serving, San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
 • MELROSE, K. (1998). Putting Servant-Leadership Into Practice, In L. C. Spears (Ed.), Insights On Leadership: Service, Stewardship, Spirit, And Servant-Leadership, pp. 279-296 New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • MITROFF, I. I. ve DENTON, E. A. (1999). A Study Of Spirituality In The Workplace, Sloan Management Review, ProQuest Central Cilt: 40, Yayın: 4, pp. 83-92
 • MONROE, K. (1994). A Fat Lady In A Corset: Altruism And Social Theory, American Journal of Political Science, 38(4), pp. 861-893.
 • MOSS, J. A. ve BARBUTO, J. E. (2010). Testing The Relationship Between Interpersonal Political Skills, Altruism, Leadership Success And Effectiveness: A Multilevel Model, Journal of Behavioral and Applied Management, Cilt:11, No:2, pp. 155-174
 • NANUS, B. (1989), The Leader's Edge: The Seven Keys To Leadership In A Turbulent World, Chicago, IL: Contemporary Books
 • NIELSEN, R., MARRONE, J. ve SLAY, H. (2010). A New Look At Humility: Exploring The Humility Concept And Its Role In Socialized Charismatic Leadership, Journal of Leadership and Organizational Studies, 17, pp. 33-43
 • NORTHOUSE, P. G. (2010). Leadership: Theory And Practice, BeĢinci Baskı
 • NORTHOUSE, P. G. (2012). Leadership: Theory And Practice, Altıncı Baskı
 • OBORN, K. L. (2010). The Relationship Between Leader Behaviors And Subordinate Performance: Examining The Moderating Influence Of Leader-Member Exchange Old Dominion University, Doctoral Dissertation, UMI Number: 3417020
 • O’DONNELL, M. E. (2009). The Influence Of Leader Behaviors On The Leader-Member Exchange Relationship, State University of New York, Doctoral Dissertation, UMI Number: 3350104
 • OLINER, S. (2002). Extraordinary Acts of Ordinary People: Faces Of Heroism And Altruism, In S. G. Post, Underwood (Ed.), Altruism & Altruistic Love (pp. 123-150). New York: Oxford University Press.
 • OSTREM, L. M. (2006). Servant Leadership And Work-Related Outcomes: A Multilevel Model, University of Nebraska, Doctoral Dissertation, UMI Number: 3208082
 • OWENS, B. P. ve HEKMAN, D. R. (2012). Modelling How To Grow: An Inductive Examination Of Humble Leader Behaviors, Contingencies, And Outcomes, Academy of Management Journal, 55, pp. 787-818.
 • ÖZUTKU, H., AĞCA, V. ve CEVRĠOĞLU, E. (2008). Lider-Üye EtkileĢimi Teorisi Çerçevesinde, Yönetici-Ast EtkileĢimi Ġle Örgütsel Bağlılık Boyutları Ve ĠĢ Performansı Arasındaki ĠliĢki: Ampirik Bir Ġnceleme, Afyonkarahisar Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt: 22 Temmuz 2008 Sayı: 2
 • PARRY, K. ve KEMPSTER, S. (2014). Love And Leadership: Constructing Follower Narrative Identities Of Charismatic Leadership, Management Learning, Vol. 45(1) pp. 21-38
 • PATTERSON, K. A., (2003). Servant Leadership: A Theoretical Model, Regent University, Dissertation Abstracts, UMI Number: 3082719
 • RAUCH, K. E. (2007). Servant Leadership And Team Effectiveness: A Study of Industrial Manufacturing Correlation, Indiana Wesleyan University, Doctoral Dissertation, UMI Number: 3320955
 • ROBBINS, S. P. ve JUDGE, T. A (2007). Organizational Behavior, Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • ROWLANDS, J. (1997). Questioning Empowerment: Working With Woman In Honduras, Oxfam Publication
 • RUSSELL, R. F. (2000). Exploring The Values And Attributes Of Servant Leaders, Regent University, Doctoral Dissertation, UMI Number: 9999498
 • RUSSELL, R. F. (2001). The Role Of Values In Servant Leadership, Leadership & Organization Development Journal, 22, 76-84.
 • RUSSELL, R. F. ve STONE, A. G. (2002). A Review Of Servant Leadership Attributes: Developing A Practical Model, Leadership & Organization Development Journal, Vol.: 23, pp. 145-157
 • SANDAGE, S. J. ve WIENS, T. W. (2001). Contextualizing Models Of Humility And Forgiveness: A Reply To Gassin Journal Of Psychology And Theology, 29, 201
 • SANI, F. O., ÇALIġKAN, S. C., ATAN, Ö. ve YOZGAT, U. (2013). Öğretim Üyelerinin Hizmetkâr Liderlik DavranıĢları Ve Ardılları Üzerine Bir AraĢtırma, Ege Akademik BakıĢ Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1 ss. 63-82
 • SCHNEIDER, S. K. ve GEORGE, W. M. (2011). Servant Leadership Versus Transformational Leadership In Voluntary Service Organizations, Leadership & Organization Development Journal, Vol.: 32, No.: 1, pp. 60-77
 • SENDJAYA, S. (2003), Development And Validation of Servant Leadership Behavior Scale,
 • http://www.regent.edu/acad/global/publications/sl_proceedings/2003/sendjayadevelopment _validation.pdf
 • SENDJAYA, S., SARROS, J. C. ve SANTORA, J. C. (2008). Defining and Measuring Servant Leadership Behaviour In Organizations, Journal of Management Studies 45:2 pp. 402-424
 • SENGE, P. M. (1995). Robert Greenleaf’s Legacy: A New Foundation For Twenty-First Century Institutions, In L. Spears (Ed.), Reflections On Leadership: How Robert K. Greenleaf’s Theory Of Servant-Leadership Influenced Today’s Top Management Thinkers, (pp. 217-240). New York: John Wiley & Sons
 • SENGE, P. M. (1996). BeĢinci Disiplin, (Çev. AyĢegül Ġldeniz ve Ahmet Doğukan), Ġstanbul, Yapı Kredi Yayınları
 • SETLEY, D. M. (2005). A Study Of The Relationships Between Leader-Member Exchange And Subordinate Goal Commitment As Moderated By Various Leadership Styles, Nova Southeastern University, Doctoral Dissertation, UMI Number: 3180663
 • SHERONY, K. M. (2002). Leader Emotional Expression And Leader-Member Exchange, Purdue University, Doctoral Dissertation, UMI Number: 3099851
 • SIPE, J. W. ve FRICK, D. M. (2009). Seven Pillars Of Servant Leadership: Practicing the Wisdom Of Leading By Serving, Paulist Press, United States of America
 • SOLDNER, J. L. (2009). Relationships Among Leader-Member Exchange, Organizational Citizenship Behavior, Organizational Commitment, Gender, And Dyadic Duration In A Rehabilitation Organization, Southern Illinois University Carbondale, Doctoral Dissertation, UMI Number: 3372568
 • SPARROWE, R. T. ve LIDEN, R. C. (1997). Process And Structure In Leader-Member Exchange, The Academy of Management Review, 22, 2; ProQuest Central, pp. 522-535
 • SPEARS, L. C. (1998). Servant-Leadership, Executive Excellence, Vol.:15, No:7; ProQuest Central
 • SULLIVAN, D., MITCHELL, M. ve UHL-BIEN, M. (2003). The New Conduct Of Business: How LMX Can Help Capitalize On Cultural Diversity, In G.B. Graen (Ed.) Dealing With Diversity. A Volume In LMX Leadership: The Series. pp. 183-218
 • SUN, P. Y. T. (2013). “The Servant Identity: Influences On The Cognition And Behavior Of Servant Leaders” The Leadership Quarterly, 24 (2013) pp. 544-557
 • ġAHĠN, F. (2011). Lider-Üye EtkileĢimi Ġle ĠĢten Ayrılma Niyeti Arasındaki ĠliĢki Üzerinde Cinsiyetin Etkisi, Ege Akademik BakıĢ Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2, ss. 277-288
 • THE WORLD BANK (2002). Empowerment And Poverty Reduction: A Sourcebook,Ed.: Deepa Narayan, Washington DC
 • TORNBLOM, K. ve KAZEMI, A. (2007). The Reciprocal Relationship Between Affect And Perceptions Of Fairness, Distributive and Procedural Justice : Research and Social Implications, (Eds.: Kjell Tornblom, Riël Vermunt) Ashgate Publishing Group Abingdon, Oxon, GBR pp. 13-88
 • TURHAN, M. (2007). Genel ve Mesleki Lise Yöneticilerinin Etiksel Liderlik DavranıĢlarının Okullardaki Sosyal Adalet Üzerindeki Etkisi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Elazığ
 • VAN DIERENDONCK, D. ve NUITJEN, I. (2011). The Servant Leadership Survey: Development And Validationo Of A Multi-Dimensional Measure, Journal of Business and Psychology, 26,pp. 249-267.
 • VINOD, S. ve SUDHAKAR, B. (2011). Servant Leadership: A Unique Art Of Leadership!, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2(11), 456-467
 • WINSTON, B. (2003). “Extending Patterson’s Servant Leadership Model: Explaining How Leaders And Followers Interact In A Circular Model” School of Leadership Studies, Regent University
 • WIS, R. M. (2002). The Conductor As Servant Leader, Music Educators Journal, Cilt: 89, Sayı: 2, ss. 17-23
 • WONG, P. T. P. ve PAGE, D. (1998). A Conceptual Framework For Measuring ServantLeadership, Trinity Western University
 • WU, Y. J. (2009). A Multidimensional Analysis Of The Relationship Between LeaderMember Exchange And Organizational Citizenship Behavior With An Alternative Measure Of Leader-Member Exchange, New York State University, Doctoral Dissertation, UMI Number: 3359347

___

APA Dal,  . & Çorbacıoğlu,  . (2014). HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ İLİŞKİSİ: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 19 (4) , 287-310 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

47.1b636

Sayıdaki Diğer Makaleler

İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA KATILIM BANKASI AÇILMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN BELİRLENMESİ

   arş.gör.hakan BAKAN,  prof.dr.ercan BALDEMİR,  ümit NARİNCE

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME VE MEVSİMSEL HATA DÜZELTME MODELİ: İTHALAT-İHRACAT VERİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  doç.dr.mehmet MERT, Arş.gör. Fatih DEMİR

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE SOSYAL DİYALOG MEKANİZMASI OLARAK TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ ve ÖNEMİ

  yrd.doç.dr.hasan YÜKSEL

ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARININ YAŞAM DOYUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

  yrd.doç.dr.hakan TURGUT,  doç.dr.ibrahim Sani MERT

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER

  yrd.doç.dr.hakan ÇETİN

ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA MÜŞTERİ SADAKATİ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ “BOYÇELİK” İŞLETMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

  feridun TOSUN, Yrd.doç.dr.emin EMİRZA

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: 1989-2013 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  yrd.doç.dr.hasan MEMİŞ,  doç.dr.sadettin PAKSOY,  arş.gör.tuğçe YÖNTEM

OSMANLI’DA SİYASET VE BÜROKRASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHİ SEYRİ

  tahsin GÜLER

İFLAS OLASILIĞI İLE SİSTEMATİK RİSK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ VE ETKİN İFLAS GÖSTERGESİ MODELLERİNİN TESPİTİ: BİST’DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

  yrd.doç.dr.ibrahim BOZKURT

EKONOMİK BÜYÜME İLE CARİ İŞLEMLER DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BRICS VE MINT (1992-2013)

  öğr.gör.ömer YALÇINKAYA,  öğr.gör.fatma TEMELLİ