Gelişmekte Olan Piyasalarda Çeşitlendirme Ve Uluslararasılaşma Stratejilerinin İşletme Grubu Düzeyinde İncelenmesi: Doğuş Grubu Örneği

Bu araştırmada Doğuş Holding işletme grubunun endüstriyel çeşitlendirme ve uluslararasılaşma stratejileri örnek olay araştırması tasarımı ile incelenmiş ve stratejik davranışlarının mantığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde büyük işletmeler kesiminde yaygınlıkla görülen işletme grubu formunun Türkiye’deki örnekleri çeşitlendirilmiş aile holdingleridir. Gelişmekte olan ülkeler bağlamında işletme gruplarına kavramsal açıklamalar getiren kuramlarla temellendirilen bu araştırmada elde edilen bulgulara göre, literatür taramasında yer verilen üç kuramsal yaklaşım (kurumsal boşluklar, politik iktisat ve kaynak esaslı yaklaşım) sağladıkları açıklamalarla Grup’un çeşitlendirme stratejisinin mantığının ortaya konulmasında referans olmaktadır. İşletmelerin uluslararasılaşmasını açıklayan OLI Modeli, genellikle gelişmekte olan ülkelerdeki işletmeleri açıklamakta yetersiz kaldığı yönünde eleştirilmiş, bunun üzerine LLL Modeli’nin bu ülkelerdeki işletmeleri daha fazla temsil ettiği savunulmuştur. Doğuş Grubu’nun uluslararasılaşması incelendiğinde, uluslararsılaşma mantığını açıklamada OLI Modeli ve Springboard Perspektifinin öne çıktığı görülmektedir. Bu bağlamda Doğuş Grubu’nun tipik bir gelişmekte-olan-ülke-işletme-grubu örneği olmadığı söylenebilir. Literatürde yer alan işletme grupları araştırmalarına bakıldığında, çeşitlendirme ve uluslararasılaşma stratejilerini birlikte ele alan ve işletme grubu düzeyinde analiz eden çalışmalara nadiren rastlanabilmektedir. Özellikle Türkiye’de işletme grupları araştırmaları kısıtlı kalmıştır. Bu sebeplerle, bu araştırmanın ele aldığı konu bakımından alandaki bilimsel bilgi birikimine yapacağı katkının önemli olduğu düşünülmektedir. Özellikle araştırma sonucu elde edilen bulguların, teorik açıklamalardan farklılaşan bir desen sunması, araştırmayı özgünlük bağlamında da değerli kıldığı söylenebilir.

Investigation Of Diversification And Internationalization Strategies On Business Group Level in Emerging Markets: The Case Of Dogus Group

In this research, industrial diversification and internationalization strategies of the Dogus Holding business group were examined by a case study research design, and the logic of strategic behaviors of the group was tried to be revealed. The examples of the business group form, which is widely seen in the major business sectors in developing countries, are the diversified family holdings in Turkey. According to the findings of this research, which is based on theories that provide conceptual explanations to business groups in the context of developing countries, it is a reference to the presentation of the logic of the Group's diversification strategy with explanations that the three theoretical approaches in the literature review (institutional voids, political economics and resource-based view). The OLI Model, which explains the internationalization of businesses, has often been criticized for being inadequate in explaining the businesses in developing countries, and it has been argued that the LLL Model represents businesses in these countries more widely. When the Doğuş Group's internationalization is examined, it appears that OLI Model and Springboard Perspectives have come to the fore in explaining the rationale of internationalization. In this context, it can be said that Doğuş Group is not a typical developing-country-business-group. Looking at the researches of the business groups in the literature, it is rare to see studies that deal with diversification and internationalization strategies at the business group level simultaneously. Especially in Turkey the researches of business groups have been limited. For this reason, it is thought that the contribution of this research to the accumulation of scientific knowledge in the field is important. It may be said that the findings obtained especially as a result of the research provide a differentiating pattern from the theoretical explanations, making the research valuable in the context of originality.

___

 • Buğra, A. (2013). Devlet ve İşadamları. 1. Baskı. İletişim Yayınları. İstanbul.
 • Chang S. J. ve Hong. J. (2000). Economic performance of group-affiliated companies in Korea: Intra group resource sharing and internal business transactions, Academy of Management Journal. 43: 429–448.
 • Chung, C. N. (2006). Beyond Guanxi: Network Contingencies in Taiwanese Business Groups. Organization Studies, 27(4): 461-489.
 • Collin, S. O. (1998). Why Are These Islands Of Conscious Power Found In The Ocean Of Ownership? Institutional and Governance Hypotheses Explaining The Existence of Business Groups in Sweden. Journal of Management Studies. 35(6): 719-746.
 • Çolpan, A.M. ve Hikino, T. (2010). Foundations of Business Groups: Toward and integrated framework. A. M. Çolpan, T. Hikino ve J. R. Lincoln (Der.). The Oxford Handbook of Business Groups, ss. 15-67. Oxford University Press. Oxford.
 • Dinçer, Ö. (2003). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. Beta Yayınları. İstanbul.
 • Dirlik, S. (2014). Türkiye’deki İşletme Gruplarının Uluslararasılaşması: Çoklu Örnek Olay Araştırması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Muğla.
 • Dunning, J.H. (1979). Explaining Changing Patterns of International Production: In Defenceof the Eclectic Theory. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Volume 41. Issue4. November, 269–295.
 • Dunning, J.H. (1980). Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests. Journal of International Business Studies. Volume 11. No. 1 (Spring- Summer, 1980), 9-31.
 • Dunning, J.H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. Addison Wesley. Wokingham, Berkshire.
 • Dunning, J. H. (2000). The Eclectic Paradigmas an Envelope for Economic and Business Theories of MNE Activity. International Business Review. Volume 9. No.2. April, 163-190.
 • Goto, A. (1982). Business Groups in a Market Economy. EuropeanEconomicReview, 19: 53–70.
 • Goldstein, A. (2008). The Internationalization of Indian Companies: The case of Tata CASI 08-02. Center for the Advanced Study of India. University of Pennsylvania.
 • Granovetter, M. (1995). Coasere visited: Business Groups in the Modern Economy. Industry Corporate Change, 4: 93–130.
 • Grant, R. M. ve Jordan, J. (2014). Stratejinin Temelleri. Nobel yayınları. Ankara.
 • Guillen, M. F. (2000). Business Groups in Emerging Economies: A Resource-Based View. Academy of Management Journal, 43(3): 362-380.
 • Khanna, T. ve Rivkin, J. W. (2001). Estimating the Performance Effects of Business Groups in Emerging Markets. Strategic Management Journal, 22(1): 45-74.
 • Li, P.P. (2007), Toward an Integrated Theory of Multinational Evolution: The Evidence of Chinese Multinational Enterprises as Latecomers. Journal of International Management. Vol. 13 No. 3, pp. 296-318.
 • Luo, Y ve Tung, R.L. (2007). International Expansion of Emerging Market Enterprises: A Springboard Perspective. Journalof International Business Studies 38: 481–498.
 • Mathews, J. A. (2002). Competitive Advantages of the Latecomer Firm: A Resource-Based Account of Industrial Catch-Up Strategies. Asia Pacific Journal of Management. Volume 19. Issue 4. December, 467-488.
 • Mathews, J. A. (2006). Dragon Multinationals: New Players in 21st Century Globalization. Asia Pacific Journal of Management. Volume 23. Issue 1. March, 5-27.
 • Mathews, J. A., ve Zander, I. (2007). The International Entrepreneurial Dynamics of Accelerated Internationalization. Journal of International Business Studies, 38, 387–403
 • Okumuş, F., Koyuncu, M. ve Günlü, E. (2014). İşletmelerde Stratejik Yönetim-Kavramlar-Stratejiler-Uygulamalar. Seçkin Yayınları. Ankara.
 • Rumelt, R. P. (1982). Diversification Strategy and Profitability. Strategic Management Journal, 3: 359-369.
 • Thompson, J.L. ve Martin, F. (2005). Strategic Management (Awareness and Change). South-Western, C&C Ofset, China.
 • Ülgen, H. ve Mirze, S.K. (2013). İşletmelerde Stratejik Yönetim. 6. Baskı. Beta Yayınları. İstanbul.
 • Yiu, D., Bruton,G. D. ve Lu, Y. (2005). Understanding Business Group Performance in an Emerging Economy: Acquiring Resources and Capabilities in order to Prosper. Journal of Management Studies, 42(1): 183-206.