Misyon Ve Vizyon İfadeleri Kurumu İfade Etmekte midir: Kamu Hastane Birlikleri Örneği

Araştırmanın amacı, Kamu Hastane Birliklerinin misyon ve vizyon bildirgeleri oluşturulurken literatürde geçen bileşenlerin hangisine/ hangilerine yer verildiğini, bu ifadelerde hangi bileşenlere vurgu yapıldığı, sektörel vurgu ve çatı kuruluş rolüne vurgu yapılıp yapılmadığının belirlenmesidir. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenen bu çalışmada, ikincil veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’de 81 ilde bulunan Kamu Hastane Birliklerinin ulaşılan misyon ve vizyon bildirgelerinin alt bileşenleri dikkate alınarak içerik analizi ile çözümlenmesi yapılması hedeflenmiştir. Çalışmanın sonucunda 89 Kamu Hastane Birliklerinden 43 Kamu Hastane Birliklerinin, misyon ve vizyon bildirgesine ulaşılmıştır. Analiz sonucunda misyon bileşenlerinden hizmet, yer/piyasa ve müşteri bileşenine en çok vurgu yapıldığı tespit edilmiştir. Bu bileşenlerde en çok geçen kavramlar; hasta, güvenilir hizmet, gelişmiş teknoloji, etik ilkeler, çevreye duyarlı ve çalışan memnuniyeti olmuştur. Çalışmada vizyon bildirgelerinde ise insan odaklı anlayış, güvenli sağlık hizmeti, hedeflenen kalite kriterlerine ulaşmak, hastaların beklentilerini karşılamak ve uluslararası sağlık pazarında etkili liderler arasında olmak en çok geçen kavramlardır. Misyon ve vizyon bildirgelerinde sağlık sektörüne yönelik vurgunun düşük oranda olduğu görülmüştür. Ayrıca genel sekreterlik rollerine dair vurgu beklenenden daha az olmuştur. 

Does the mission and vision statements mean the organization

Purpose of the research, it has been determined which components are included in the mission and vision expressions of the Public Hospital Unions. It is identified which components are emphasized in these expressions. It was determined whether or not sektörel emphasis was made. It has been determined whether the role of top Organization is emphasized. In this research adopted by qualitative research method, secondary data collection method has been used. The system of the work is composed all of the 89 Public Hospital Unions in Turkey. The acquired knowledge has been investigated by content analysis method. In the result of the study, the vision and mission statements of 43 Public Hospital Unions have been gathered. In the result analysis of the mission components, service, location/market and customer components are most emphasized. The most mentioned concepts in the mission components were patient, reliable service, advanced technology, ethical principles, ecofriendly and employee satisfaction. The most mentioned concepts in the vision components were of human-focused understanding, safe health service, quality service, meet the expectation of patients, being effective leaders among in the international health market

___

 • Akbolat, M. (2009). Türkiye Sağlık Sektöründe Rekabet Stratejileri: Hastaneler Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akbolat, M. ve Işık, O. (2012). Hastanelerde Rekabet Stratejileri Ve Performans. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 401-424
 • Akgemci, T. ve Güleş, H.K.(2009). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Gazi Kitabevi. Ankara.
 • Akın, H. (2015). Türkiye’de Sağlık Sistemi Ve Kamu Hastaneleri Birliği Sisteminde Yaşanan Yönetsel Sorunlar (Konya Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aktan, C.C. (2006). Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme. Seçkin Yayınevi. Ankara.
 • Altınkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2011). İlköğretim Ve Ortaöğretim Okullarının Vizyon, Misyon Ve Değerleri İle İlgili Bir Çözümleme. Akademik Bakış Dergisi, (23), 1-15. Arabacı, İ.B. (2005). Müfredat Laboratuvar Okullarında Strateji Belirleme Ve Seçimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Malatya İli Örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 3-15.
 • Ay, Ü. ve Koca, A.İ. (2012). ISO 500 Listesindeki İşletmelerin Misyon, Vizyon Ve Değerlerinin İçerik Analizi. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 201-210. Bart, C.K. and Tabone, J.C. (1999). Mission Statement Content And Hospital Performance İn The Canadian Not-For-Profit Health-Care Sector. Health Care Management Review, 24(3), 18-29.
 • Baxter, A. (2012). Higher Education Mission and Vision in Rwanda. A Comparative and Critical Discourse Analysis, 2(2), 1-26.
 • Collins, J.C. and Porras, J.I. (1996). Building Your Company’s Vision. Harvard Business Review. s: 65-77.
 • Collins, J.C. and Porras, J.I. (1999). Kalıcı Olmak: Geleceğin Güçlü Kurumlarını Yaratmak (Çev: Z. Çivi), Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Dinler, A.M. (2009). Stratejik Yönetim Sürecinde Vizyon ve Misyon, Paradoks. Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 5(2), 13-14.
 • Doğan, S. (2002). İşletmelerde Vizyon Ve Misyon Bildirisi Geliştirme Ve Önemi Üzerine Bir Araştırma. Amme İdaresi Dergisi, 35(1), 143-174.
 • Dörtyol, İ.T. (2015). Misyon İfadeleri Üzerinden Pazarlama Felsefelerinin Keşfedilmesi: Capital 500 Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(44), 189-203.
 • Drucker, P. (1999). 21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları(Çev: İrfan Bahçıvangil), Epsilon Yayıncılık, İstanbul.
 • Durmuş, Ş. (2013). İstanbul İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Stratejik Planlarındaki Misyon Ve Vizyon İfadelerinin İçerik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Efil, İ. (2004). İşletme Yönetimi. Aktüel. İstanbul.
 • Erol, Y. ve Kanbur, E. (2014). Misyon ve Vizyon İfadelerine Göre Türkiye’nin İlk 100 Büyük Şirketinin Girişimcilik Özellikleri. Business and Economics Research Journal, 5(3), 149-165.
 • Gök, O. Ve Sabuncuğlu, A. (2008 ). Büyük İşletmelerin Web Sitelerinde Yer Alan Misyon Ve Vizyon İfadelerinin Pazar Odaklılık Açısından İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. X(I), 123-141).
 • Hill, C. Ve Jones, G. (2008). Essentials Of Strategic Management. South Western Cengage Learning. USA.
 • Hitt, M. A., Hoskisson, R. E., Ireland R. D. (2007). Management Of Strategy: Concepts And Cases. Thomson/South-Western. USA. Kavuncubaşı, Ş. (2000). Hastane Ve Sağlık Kurumları Yönetimi. Siyasal Kitabevi. Ankara.
 • Kılıç, M. (2010). Stratejik Yönetim Sürecinde Değerler, Vizyon Ve Misyon Kavramları Arasındaki İlişki. Sosyo Ekonomi Dergisi, 6(13), 82-98.
 • Köseoğlu, M.A. ve Ocak, S. (2010). Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Mülkiyet Yapısına Göre Değişir Mi?: Özel Ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13(1), 63-82.
 • Köseoğlu, M.A. Ve Temel, E.K. (2008). Sektörlere Göre Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğelerdeki Farklılaşmalar: İMKB Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9(2), 71-88.
 • Kunt, Ş. (2012). Türkiye’de Üniversitelerin Stratejik Planlarındaki Misyon, Vizyon Ve Stratejik Amaçların İçerik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Melek, C. (2012). Metin Madenciliği Teknikleri İle Şirketlerin Vizyon İfadelerinin Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Latif, H ve Muslu, Ş (2015). Türk İşletmelerinin Misyon Ve Vizyon Kavramlarında Anlam Karmaşası. İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 26(78), 12-32.
 • Lipton, M. (1996). Demystifying The Development Of An Organizational Vision. Sloan Management Review.
 • Muslu, Ş. (2014). İşletmelerde Vizyon Ve Misyon Kavramlarının Kullanımında Oluşan Karmaşıklık; Türkiye’de İlk 100 Büyük Sanayi Kuruluşu Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Ocak, S. (2011). Stratejik Felsefe Ve İşletme Performansı Etkileşimi: Özel Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdem G. (2011). Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1869-1894.
 • Özdemir, S. ve Karadağ, N. (2015). Eğitim Fakültelerinin Vizyon Ve Misyonlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(19), 255-277.
 • Papatya, G. (1998). Vizyon: Hayal Ve Gerçek Arasındaki Gerilim. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(3), 123-134.
 • Papatya, G. ve Hazır, K. (1999). İşletmelerin Stratejik Vizyonu: Gerçeğe Dönüştürme Stratejileri Ve Eylem Planları. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, (4), 143-166.
 • Pearce, J. and David, F. (1987). Corporate Mission Statement: The Bottom Line. Academy of Managementexecutive, 1(2), 109-116.
 • Quigley, J.V. (1998). Vizyon: Oluşturulması, Geliştirilmesi Ve Korunması (Çev: B. Çelik), Yeni Çizgi Yayın Dağıtım. İstanbul.
 • Ramazanoğlu, F. Ve Bahçeci, B. (2006). Örgütlerde Vizyon Ve Misyon Kavramı. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 52-56.
 • Rarick, C. A., Vitton, J. (1995). Mission Statements Make Cents. Journal Of Business Strategy, 16(1), 11-12.
 • Sağlık Bakanlığı. (2011). Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu 2003-2011.
 • Sakarya, Ş., Özmen, F. Ve Özmen, H.İ. (2013). Beş Yılda Ne Değişti?: Üniversitelerde Stratejik Planlama Çalışmaları (Misyon Ve Vizyon Ekseninde Karşılaştırmalı Bir Analiz). Bilgi Ekonomisi Ve Yönetimi Dergisi, 8(2), 27-39.
 • Şantaş, F., Uğurluoğlu, Ö. Ve Kandemir, A. (2013). Sağlık Kurumların Yönlendirme Stratejileri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), 63-78.
 • Tengilimoğlu D., Işık O. ve Akbolat M. (2009). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Nobel Yayınevi. Ankara.
 • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. http://www.tkhk.gov.tr/
 • Uğurluoğlu, Ö. (2011). Kamu Ve Özel Hastane Misyon İfadelerinin İçerikleri Bakımından Karşılaştırılması. Toplum Ve Sosyal Hizmet, 22(1), 49-61.
 • Ülgen, H. ve Mirze S.K. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayıncılık. İstanbul.
 • Yediyıldız, B. (2008). Türkiye’de Üniversitelerin Vizyonu Ve Özgün Bilim Üretimi. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1(1), 135-151.