Özel Sağlık Sektöründe Mavi Okyanus Stratejisi

Türkiye’de 2002 yılında özel hastane sayısı 271 iken 2015 yılına gelindiğinde bu sayı 562’ye ulaşmıştır. Kısa süre içerisinde büyük artış gösteren özel hastane sayısı beraberinde yoğun rekabeti de getirmiştir. Özel hastaneler teknolojinin hızlı gelişimi ve kurumların birbirlerini hızlı taklit etmeleri nedeniyle birbirleri ile aynılaşmakta, bu aynılaşma baskısından kurtulabilmeleri için birçok farklı stratejiye yönelmektedirler. Özel hastaneler, bireylere dönük olarak koruyucu sağlık hizmeti, ayaktan veya yatarak tedavi hizmeti ve rehabilitasyon hizmeti sunmaktadır. Ancak geliştirici sağlık hizmetlerine özel hastaneler tarafından yeterince önem verilmemektedir. Deloittin 2016 raporunda Avrupa ülkeleri arasında Türkiye’nin fitness pazarındaki payı 1,098 milyon Eurodur ve Türkiye sıralamada 8. Sırada yer almaktadır. Rapora göre Türkiye fitness pazarı önemli bir potansiyel taşımaktadır. Özel hastanelerin sunmadıkları hizmetleri sunmaları fitness ve spor merkezlerini kendi bünyelerinde oluşturmaları rekabetten kaçınarak mavi okyanusa açılmalarını sağlayabileceği gibi yeni müşteri segmenti yaratarak, sunduğu sağlık hizmetlerini genişleteceği ve hastane imajına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada literatürde yer alan ilgili çalışmalar incelenecek, Türkiye ve dünyadan “sağlıklı yaşam merkezleri” örnekleri incelenerek bu merkezlerin Türk sağlık kuruluşlarınca uygulanabilirliği ile oluşturacağı avantaj ve dezavantajlar irdelenmektedir. 

BLUE OCEAN STRATEGY IN PRIVATE HEALTH SECTOR

While the number of private hospitals in Turkey was 271 in 2002, this number reached to 562 by the year 2015. The number of private hospitals which have increased rapidly in a short period of time has brought intense competition with them. Private hospitals are becoming more and more identical with each other because of the rapid development of technology and the rapid imitation of institutions, and many different strategies are being pursued so that they can get rid of this commonality. Private hospitals offer preventive health services, remotely or inpatient treatment services and rehabilitation services for individuals. However, health promotion services is not given enough attention by healthcare special hospitals. In the Deloittin 2016 report, the share in the Turkish fitness market is 8th place with 1,098 million euros. According to the report, Turkey's fitness market has an important potential. Providing the services that private hospitals do not offer, creating fitness and sports centers in their own structures, it is thought that they can open up to the blue ocean by avoiding competition, create a new customer segment, expand the health services offered and contribute to the hospital image. In this study, the related studies in the literature will be examined and the advantages and disadvantages of these centers will be examined by examining the examples of Turkey and other "wellness centers" from the world.

___

 • Akbolat, M. ve Işık, O. (2012). Hastanelerde Rekabet Stratejileri ve Performans/Competitive Strategies and Performance in Hospitals. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1).401-424.
 • Ergen, A. (2011). Stratejik Düşünce Yaratma: Mavi Okyanusa Yelken Açma. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi,(7), 1-21.
 • Herman R., Karsten H., Johannes S., Fabian M. ve Björn L. (2016)., EuropeActive European Health & Fitness Market Report. EuropeActive.
 • Güneş, S. (2011). Değer Yaratma Bağlamında Güncel Dört Yenilik Modeli. Sanat Ve Tasarım Dergisi, Gazi Üniversitesi, (7), 71-89.
 • HRET: Health and Wellness Programs for Hospital Employees: Results from a 2015 American Hospital association Survey (AHA).
 • http://www.healthfitnessrevolution.com/samir-becic-urges-fortune-500-improve fitness/ Erişim tarihi : 22/03/2018)
 • https://baptisthealth.net/en/facilities/mariners-hospital/wellness center/pages/wellness-center.aspx, (Erişim Tarihi:22/03/2018)
 • https://www.wellnesscenternapa.com/(Erişim Tarihi:22/03/2018)
 • Kavuncubaşı, Ş., ve Yıldırım, S. (2010). Hastane ve sağlık kurumları yönetimi. Ankara. Siyasal Kitabevi.
 • Kim, W. C., ve Mauborgne, R. (2014). Blue ocean strategy, expanded edition: How to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Harvard business review Press.
 • Meesala, A. ve Paul, J. (2018). Service quality, consumer satisfaction and loyalty in hospitals: Thinking for the future. Journal of Retailing and Consumer Services, 40, 261-269.
 • Porter, M. E. (2000). Rekabet Stratejisi Sektörler ve Rakip Analizi Teknikleri. (Çev. G. Ulubilgen). İstanbul: Sistem Yayıncılık
 • Sağlık Bakanlığı (2017), Sağlık İstatistikleri Yıllığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, SB-SAGEM, 2017/4, Ankara
 • Sallis, R. E. (2009). Exercise is medicine and physicians need to prescribe it!.
 • Segawa, T. (2013). Hospital valuation in emerging countries. Unpublished Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology. Massachusetts.
 • www.blueoceanstrategy.com, (Erişim Tarihi 22/03/2018)
 • Yıldırım, M. ve Dinçer, M. A. M. (2016). How the process of the CSR activities works on private hospitals: Case study from strategic perspective. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46-59.