Stratejik Liderlik

Bilgi çağı yapısı itibariyle karmaşıklığın ve kompleks problemlerin var olduğu bir dönemdir. Tüm bu karmaşık ve kompleks problemlerin çözümünde ve bu süreçte görülen sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin çalışma hayatında yarattığı hızlı değişim ve dönüşümde rekabet avantajı kazanmak isteyen örgütlerin etkili liderlere ihtiyaçları vardır. Örgütlerde etkili liderlerin varlığı, örgütlerin başarı şansını her zaman artırmaktadır. Bu bağlamda, son dönemlerdeki değişimlere bağlı olarak dünyamızın içinde olduğu değişim sürecine ayak uydurabilecek ve örgütlerin bu değişime ayak uydurabilmesi için gerekli esnekliği oluşturabilecek, örgüt için gerçekleştirilebilir bir gelecek yaratacak, vizyon oluşturabilecek ve stratejik düşünerek diğer çalışanları yönlendirebilecek liderlere ihtiyaç vardır. Bu lider, stratejik lider olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada yeni bir kavram olarak karşımıza çıkan stratejik liderlik konusuyla ilgili yerli ve yabancı literatürde yer alan kaynaklar incelenerek, kavramın sınırlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Amaca yönelik olarak literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Stratejik liderlik, örgütün amaçlarını ve yeteneklerini içeren bir bütün olarak ele alan ve örgütün bilinen ve bilinmeyen gerçeklik ve olasılıklarla mücadele etmesinde, devamlılık ve bütünlüğü sağlamak için temel değer ve kimliğini yeniden doğrulayarak, geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağ kuran liderlik olarak tanımlanır. Bu çalışma kapsamında stratejik liderlik kavramı örgütsel açıdan ele alınarak hangi kişisel özelliklere sahip olması gerektiği ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda, stratejik liderliğin sadece günümüzde değil, gelecekte de kendine yer bulacak önemli bir liderlik tarzı olduğu belirlenmiştir

Strategic Leadership

It is a time when complexity and complex problems exist in the information age as its nature requires The need for effective leaders of organizations that want to gain a competitive advantage in the rapid change and transformation and in the solution of all these complexity and complex problems of the social, economic and technological developments is seen in this process at the work life. The existence of effective leaders in organizations always increases the success of organizations. In this context, organizations need new leaders that will be able to keep pace with the process and changes in our world , and be able to adapt to this changes and create the necessary flexibility for the organizations to adapt to this changes, create a future that can be feasible for the organization, . This leader is called the strategic leader. As a new concept in the study, it was aimed to determine the concept boundaries by examining the sources in the related domestic and foreign literature on the topic of strategic leadership. Literature search method was used for the purpose. The organization as a whole with its aims and capabilities; the concept of strategic leadership, defined as linking past, present and future, by reaffirming the core value and identity to ensure continuity and integrity in the fight against the known and unknown realities and possibilities, constitutes the scope of the study and what personal characteristics are possessed by these strategic leaders from an organizational point of view. As a result of this work, it is determined strategic leadership is an important concept not only in today but also in the future 

___

 • Acar, A.Z. (2014). “Sektörel Rekabette Kümelenme Yaklaşımı ve Lojistik Köyler”. Ekonomi Yöntem Gazetesi. http://ekonomiyontem.com.tr/yazarlar/doc-dr-avni-zafer-acar/sektorelrekabettekumelenme-yaklasimi-ve-lojistik-koyler/19/ (Erişim Tarihi: 09.11.2017)
 • Adair, J. (2004). Etkili stratejik liderlik. (S. F. Güneş: Çev.) İstanbul: Babiali.
 • Akgemci, T. (2008). Stratejik Yönetim. Yenilenmiş 2. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Akgemci, T. ve Güleş, H.K. (2009). İşletmelerde Stratejik Yönetim. Ankara: Gazi Kitabevi. Aktan, C. C. (2003). Değişim Çağında Yönetim. İstanbul: İstanbul Sanayi Odası Yayını.
 • Aktan, C. C. (2008). “Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama”. Çimento İşveren Dergisi. Sayı: 4. Cilt: 22, 4-21.
 • Alkhafaji, AF. (2003). “Strategic Management: Formulation”. Implementation, and Control in a Dynamic Environment. The Haworth Press. Inc. New York.
 • Altınkurt, Y. (2007). Eğitim örgütlerinde stratejik liderlik ve okul müdürlerinin stratejik liderlik uygulamaları. Doktora Tezi Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.
 • Altıntaş, N. (2003). “Stratejik Liderlik ve Yetenek Yönetimi”. http://www.ntvmsnbc.com/news/249410.asp. (Erişim Tarihi: 28.10. 2017)
 • Baron, B. G. and Henderson, M. V. (1995). “Strategic leadership. A theoritical and operational definition”. Journal of Instructional Psycholog. 22(2): 178-195.
 • Barutçugil, İ. (2014). Liderlik. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Bass, B. M. and Avolio, B. J. (1993). Transformational leadership: A response to critiques. M. M. Chemers & R. Ayman içinde, Leadership theory and research. New York: Academic.
 • Besler, S. (2004). İşletmelerde Stratejik Liderlik. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Boal, K. B. and Hooijberg, R. (2001). “Strategic leadership research: moving on”. Leadership Quarterly. Sayı 11: 515–549.
 • Buluç, B. (1998). “Bilgi Çağı ve Örgütsel Liderlik”. Yeni Türkiye 21. yy. Özel Sayısı. 20(4): 1- 13.
 • Burnes, B. (2004). Managing change. London: Prentice Hall.
 • Can, N. (2006). “Değişim sürecinde eğitim yönetimi”. Milli Eğitim Dergisi. 155-156.
 • Cemaloğlu, N. (2013). Liderlik. S. Özdemir (Ed). Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama içinde. (s. 131-177). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ceran, Y. ve Karaçor, S. (2013). “Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Reklam: Reklam Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi”. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi. Cilt: 6, Sayı: 1: 9-24.
 • Çalık, T. ve Sezgin, F. (2005). “Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim”. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:13. No:1: 55-56.
 • Çetin, S. (2008). Çağdaş yönetim ve örgütsel başarım. (M. Ş. Şimşek, A. Çelik eds.). Stratejik yönetim. Ankara: Eğitim Kitabevi.
 • Daft, R. L. (2005). The leadership experience (3rd ed.). Mason. OH: Thomson. South-Western.
 • Daniels, S. and Ramey, M. (2005). “The Leader’s Guide to Hospital Case Management”. Jones and Publishers. Mississauga.
 • Davies, B. (2004). “Developing the strategically focused school”. School Leadership & Managemen. 24(1).
 • Davies, B. J. and Davies, B. (2004). “Strategic leadership”. School Leadership & Management. Sayı. 24. No. 1.
 • Davies, B. Davies, B. J. and Ellison, L. (2006). Success and sustainability, developing the strategically focussed school. Notthingham: National College for School Leadership.
 • Dhammika, K. A. S. (2014). “Visionary Leadership and Organizational Citizenship Behavior: An Assessment of Impact of Sectarian Difference”. Proceedings of the First Middle East Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking. (ME14 DUBAI Conference) Dubai, 10-12.
 • Elkins, A. (1980). Management: Structures,Functions and Procees. Addision-Wesley Pub.Co.
 • Eryılmaz, B. (2013). Kamu Yönetimi.Eskişehir: Anadolu üniversitesi Yayınları.
 • Erçetin, Ş. (2000). Lider Sarmalında Vizyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ersen, H. (2003). Topyekün Mükemmelleşme Sürecinde İnsan Kaynakları ve Kalite. 2. Baskı, İstanbul: Maestro Yayınları.
 • Ertuna, Ö. (2008). Stratejik Yönetim. İstanbul: Es Yayınları.
 • Gelatt, J.P. (2002). Leadership. Mann, C.J. ve Götz, K. (Ed.). The Development of Management Theory and Practice in The United States (65-86). USA: Pearson Custom Publishing.
 • Gordon, T. (1998). Etkili Liderlik Eğitimi. (Çev. Emel Aksay) 6. Baskı. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Gray, J. L. and Starke, F. A. (1988). Organizational Behavior. (4th ed.). New York: Merrill.
 • Griffin, R.W. (2002). Management. USA: Houghton Mifflin Company.
 • Guillot, C.W. (2003). “Strategic Leadership: Defining the Challenge”. Air & Space Power Journal, Winter. 67-75.
 • Gündüz, H. E. (1997). Dünya klâsındaki işletmelerde bir maliyet yönetim aracı olarak faaliyetlere dayalı maliyet sistemi ve bir uygulama. SPK, 99.
 • Ho, C. (2005). “Corporate Governance And Corporate Competitiveness: An International Analysis”. Corporate Governance: An International Review. Vol: 13. No: 2: 211-253.
 • Hinterhuber, H. H. and Friedrich S.A. (2001). “Stratejik Liderliğin Teknolojik Boyutu/Üretim Ekonomisinde Liderliğin Meydan Okuması”. Science Direct İnternational Journal of Production Economics. 77: 191-203.
 • Hughes, R. L. Ginnett, R. C. and Curphy, G. J. (2002). Leadership: Enhancing The Lessons of Experience. 4th Ed. Boston: McGraw-Hill Irwin.
 • Ilgar, L. (2000). Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Ireland, R. D. Hitt, M. A. (1999). “Achieving and maintaining strategic competitiveness: The role of strategic leadership”. Academy of Management Executive. 13(1).
 • Ireland, R. D. and Hitt, M. A. (2005). “Achieving and maintaining strategic competiteveness in the 21st century: the role of strategic leadership”. Academy of Management Executive. 9(4): 63-74.
 • Johnson, G. and Scholes, K. (1988). Exploring cooperative strategy (2. b.). London: Prentice Hall.
 • Keyman, F. (1995). “Demokrasi, Topluluk ve Fark: Türkiye'deki Liberalizm Tartışmasına Kuramsal Bir Katkı”. Toplum ve Bilim. (66): 140-167.
 • Kırım, A. (2005). Yeni Dünyada Strateji ve Yönetim. 7. Baskı. İstanbul: Sistem Yayınları.
 • Kırmaz, B. (2010). “Bilgi Çağı Lideri”. Ankara Barosu Dergisi. Yıl: 68,Sayı:2010/3.Ankara.
 • Leblebici, D. N. (2008). “21. Yüzyılda liderlik anlayışına bakış”. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 32(1). 61.72.
 • Maviş, F. (1988). “Stratejik Yönetim Modeli”. A.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi. VI:1. Eskişehir.
 • Mintsberg, H. (1985). “The Organization as Political Arena”. Journal of Management Studies. 22(2): 133-154.
 • Mullıns, L.J. (1996). “Management and Organizational Behavior”. Sixth Edition, Prentice Hall.
 • Northhouse, P. G. (2001). “Leadership: Theory and Practice”. 2nd Edition Sage Pubilcations INC: California.
 • Odabaş, Ç. (2004). “Stratejik Yönetim ve e-Devlet”. Sayıştay Dergisi. Sayı: 55. Ekim- Aralık 2004: 83–93.
 • Orkan A.L. ve Çalışkan, B. (2011). “Bilişimin Temel Kavramları Veri: Enformasyon, Bilgi, Bilgelik”. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dergisi. 4. Hafta, İstanbul.
 • Owens, R. and Valesky, T. (2007) Organizational behavior in education: Adaptive Leadership and School Reform. Boston, MA: Pearson Education Inc
 • Pamuk, G. Yucaoğlu, R.Y. Alev, T. Küçük, M. Yarar, R. ve Elgin, S. (1978). Uzun Vadeli Planlama. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Pisapia, J. (2007). “Leading in Complexity”. Presented at the Annual Conference of the International Leadership Association. Vancouver.
 • Pisapia, J. (2009). The strategic leader: New tactics for a globalizing world. New York: Information Age.
 • Porter, A. C. (2002). “Measuring the content of instruction: Uses in research and practice”. Educational Researcher. 31(7): 3–14.
 • Rowe, W. G. (2001). “Creating wealth in organizations: The role of strategic leadership”. Academy of Management Executive. 15(1).
 • Saruhan, Ş. C. (2012). İşletme Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Songür, N. (2013). Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Sullivan, G.R. Harper, M.V. (1997). Umut Bir Yöntem Olamaz (Ayşe Bilge Dicleli, Çev.). İstanbul: Boyner Holding Yayınları.
 • Sütçü, O. (2008). Stratejik Liderlik. Yüksek Lisans Projesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kahramanmaraş.
 • Şenel, A. ve Gençoğlu, S. (2003). “Küreselleşen Dünyada Teknoloji Eğitimi”. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. Yıl 11. No:12: 45-65.
 • Şimşek, M. Ş. (2008). Yönetim ve Organizasyon. Yenilenmiş 10. Baskı, Konya: Adım Matbaacılık. 464s.
 • Şisman, M. (2004). Ögretim liderligi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tappen, M. R. (2001). Nursing Leadership and Management. Concept and Practice. Philadelphia: F. A. Davis Company.
 • Thompson, A. A. and Strickland A.J. (2001). Strategic management: Concepts and cases (12. Baskı). Boston: McGraw-Hill Irwin.
 • Tokay H.S. Deran A. ve Arslan S. (2010). “Lojistik Maliyet Yönetiminde İzlenebilecek Stratejiler ve Muhasebe Eğitiminden Beklentiler”. XXIX. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu. Alanya. 21-15 Nisan.
 • Uğurluoğlu, Ö. (2009). Hastane Yöneticilerinin Stratejik Liderlik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Programı. Yayınlanmış Doktora Tezi. Ankara.
 • Ülker, M. (2009). “Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Stratejik Liderlik Özelliklerinin Öğretmen Algılarına Göre Değerlendirilmesi”. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Bilimleri ABD. Yayınlanmış Yüksek lisans tezi. Kocaeli.
 • Ünaldı, H. (2002). “Strateji Nedir? Ne Değildir?”. KOBİ Efor Dergisi. Aralık 2002 sayısı.
 • Vera, D. and Crossan, M. (2004). “Strategic leadership and organizational learning”. Academy of Management Review. 29(2): 222-240.
 • Wheelen, T. and Hunger, J. (1995). Strategic management and business policy (5. b.). USA: Addison-Wesley.
 • Yangil, F. M. (2016). “Bilgi Toplumunda Liderlik: Sürdürülebilir Liderlik”. Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:48
 • Yukl, G. (2002). Leadership in organization. (5. b.). New Jersey: Prentice Hall.