Kentsel Dönüşüm Projelerinin Gerçekleştirildiği Alanlarda Yaşayanların Bu Projelere Bakışları

Türkiye’deki gecekondulaşma sorunu, son yıllarda belediyelerin kentsel dönüşüm projeleri” ile aşılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada yarı-yapılandırılmış mülakat tekniği ile kentsel dönüşüm projesi kapsamında olan “Hacılar Mahallesi”nde yaşayanların kentsel dönüşüm projelerine ilişkin bilgileri ve bu projenin mahallelerinde uygulanması isteyip/istemedikleri konusundaki görüşleri alınmıştır. Arastırmanın sonucunda, ev sahiplerinin ve özellikle gençlerin kentsel dönüşüm projelerinin mahalleleri için çok faydalı olacağını, kiracıların ise faydalı olmayacağını düşündükleri saptanmıştır. Çok katlı evi olanların büyük bir kısmının da yine bu uygulamanın kendileri için faydalı olmayacağını düşündükleri ve projenin uygulanmasını istemedikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Türkiye

The squatter problem in Turkey has been recently tried to be overcome by the urban transformation projects of the municipalities. In this paper, we examined the knowledge of the population living in the Hacılar quarter which is regions of urban transformation projects regarding these projects and whether they want the projects to be implemented in their quarters with semi structured interview technique. At a result we determine that host whose squatter has got one floor and especially young thinks that urban transformation project will be useful for their quarters but renters think that urban transformation project will not be useful for their quarters. Many of the host whose squatter has got many floors think that this project will not be usefull for them either and they don’t want to done this project.
Keywords:

Turkey,

Kaynakça

BAYRAKTAR, Erdoğan 2003 Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, 11-12-13 Haziran 2003, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

ERMAN, Tahire 1997 “Squatter (Gecekondu) Housing Versus Apartment Housing: Turkish Rural-To- Urban Migrant Residents’ Persepectives”, HABİTAT INTL. Vol.28, No:1, pp:91-106

GÖKÇE, Birsen 1993 Gecekondularda Aileler arası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara Dönüşümü, Ankara, TC. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Yayınları

GÖKSU, Emel 2004 Kentsel Dönüşüm Toplantıları, Yayına Hazırlayan:Nilüfer Çınarlı, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları; İzmir

GÖRGÜLÜ, Zekai 2005 Cumhuriyet Gazetesi, 21 Ekim 2005

KARPAT, Kemal 1976 The Gecekondu: Rural Migration and Urbanization, Cambridge University Pres, Cambridge.

KELEŞ, Ruşen 1978 100 soruda Türkiye’de Kentleşme, Konut ve Gecekondu, Gerçek Yayınevi, İstanbul.

KIRAY, Mübeccel 1998 “Gecekondu: Az Gelişmiş Ülkelerde Hızla Topraktan Kopma ve Kentle Bütünleşememe”, Kentleşme Yazıları (İçinde), Mübeccel Kıray, Bağlam Yayınları, İstanbul

KONGAR, Emre 1993 Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, İstanbul

LERNER, Daniel 1964 The Passing Of Traditional Society, The Free Press of Glencoe Collier Macmillan Limited, London

LEVY, J. Marion, 1967 “Social Patterns and Problems of Modernization”, Readings on Social Change, (İçinde), W. Moore, Robert Cook, Prentice Hall. İnc., New Jersey.

SARIOĞLU, Mehmet 2001 Ankara Bir Modernleşme Öyküsü (1919-1945), TC Kültür Bakanlığı Yayınları/2594, Ankara

SEVGİ, Cezmi 1989 Kentleşme Sürecinde İzmir ve Gecekondular, Kuvvet Matbaacılık, İzmir.

ŞENYAPILI, Tansı 1998 “Cumhuriyetin 75. Yılı, Gecekondunun 50. Yılı”, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul

TEKELİ, İlhan 1998 “Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması”, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık (İçinde), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul

Teknik Toplantı, Başkent Ankara “Üst Ölçek Planlama Sorunsalı” 2002 TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara

ÜNVERDİ, Hayat Z. 2004 Kentsel Dönüşüm Toplantıları, Yayına Hazırlayan:Nilüfer Çınarlı, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları; İzmir

Kaynak Göster