Kültürel Etkileşim Sürecinde Değişen Gündelik Yaşam: Ankara'daki "Sandıklılar"

Modern sosyal bilimin alternatif bir yaklaşımı olarak değerlendirilen nitel araştırma yöntemi, sadece antropoloji de değil aynı zamanda sosyolojide de yaygınlaşmaya başlamıştır. Nicel araştırma yönteminin aksine nitel araştırma yönteminin temel özelliği, belirli bir örnekleme tekniği, teori, hipotez ve istatistik kullanılmadan uygulanabilmesidir. Bu, bazı grupların gündelik yaşamının “hayat hikayesi” veri toplama tekniği ile incelenmesinin günden güne daha da kolaylaşması anlamına gelir. Bu nedenle, bu çalışma özellikle Sandıklılılar grubunun Sandıklı’dan Ankara’ya göçün önemli sonuçlarından biri olan kültürel değişim sürecine odaklanmaktadır. Bu bakış açısından, bu göçün diğer “plansız” ve “rastlantısal” göçlerden farklılığı belirginleşir. Aile gruplarının ev sahipliği ve Sandıklı düğünlerinde önemli yer tutan diğer kültürel etkinliklerin sürdürülmesindeki güçlükler, bu çalışmanın dikkate değer iki sonucudur.

Estimated as an alternative approach of modern social science, qualitative method has begun to widespread not only in anthropology but also in sociology. Unlike quantitative method, main characeristics of qualitative method is that it could be applied without using any accurate sampling techniques, theories, hypothesis and statistics. This means examining some group’s everyday life getting easier day by day via “life story” data collection. That’s why, this paper particularly focuses on “Sandıklılılar” group’s cultural change process which is one of the significant outcome of migration from Sandıklı to Ankara. From this perspective, differences of this migration from other “unplanned” and “accidental” migrations become clear. Hosting of family groups, and difficulties to sustain other cultural activities which took crucial place in Sandıklı wedding ceremonies is two considirable result of this paper.

Kaynakça

ALASUUTARI, P. 1995Researching Culture: Qualitative Method and Cultural Studies, London: Sage Publications.

ASLANTÜRK, ZEKİ. 1999 Sosyoloji, İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları.

ATKINSON, R. 2002 “The Life Story Interview”, Handsbook of Interview: Research, Context&Method, J. F Gubrium and J. A. Holstein (eds.), California: Sage Publications, pp. 121-140.

BERNARD, H. R. 1994 Research Method in Anthropology: Qualitative Quantitative Approaches, London: Sage Publications.

BOCK, P. K. 2001 İnsan Davranışının Kültürel Temelleri (Psikolojik Antropoloji), N. S. Altuntek (çev.), Ankara: İmge Kitabevi.

DOOLEY, D. 2001 Social Research Method, New Jersey: Printice Hall.

ERIKSEN, T. H. 2001 Kültür Terörizmi: Kültürel Arınma Düşüncesi Üstüne Bir Deneme, A. Ö. Otçu (çev.), İstanbul: Avesto Yayınları.

ERKAL, MUSTAFA 1998 Sosyoloji, İstanbul: Der Yayınları.

FITCHER, JOSEPH. 1994 Sosyoloji Nedir?, N. Çelebi(çev.), Ankara: Atilla Kitabevi.

FUAT, MEMET 2000 Kültür Alışverişi, İstanbul: Adım Yayınları.

GIDDENS, ANTHONY 2000 Sosyoloji, H. Özel vd. (çev.), Ankara: Ayraç Yayınları.

GUBRIUM, J. F and J. A. HOLSTEIN 2004 “The Active Interview”, Oualitative Research, Theory, Method and Practise, D. Silverman (eds.), London: Sage Publications, pp.140-161.

GÜNGÖR, EROL 1997 Kültür Değişmeleri ve Milliyetçilik, İstanbul: Ötüken Neşriyat.

GÜNGÖR, NEVİN 1991 Kültür-Dil-Eğitim Üzerine Görüşleri ile Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

GÜVENÇ, BOZKURT 1994 İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi kitabevi.

HOLSTEIN, J. A and J. F. GUBRIUM 1994 “Phenomenology, Ethnometodology, and Interpretetive Practise”, Handsbook of Qualitative Research, N.K. Denzin and Y.S. Lincoln (eds.), London: Sage Publications, pp. 262-276.

JOHNSON, J. M. 2002 “In-Depth Interviewing”, Handsbook of Interview: Research, Context&Method, J. F. Gubrium and J. A. Holstein (eds.), California: Sage Publications, pp. 103-119.

KELEŞ, RUŞEN 1996 Kentleşme Politikası, Ankara: İmge Kitabevi.

KÖSOĞLU, NEVZAT 1998 Türk Kimliği ve Türk Dünyası, İstanbul: Ötüken Neşriyat.

MILLER, J. and B. GLOSSNER 2004 “ ‘The Inside’ and ‘The Outside’: Finding Realities in Interviews”, Qualitative Research, Theory, Method and Practise, D. Silverman (eds.), London: Sage Publications, pp. 125-139.

NAMENWITH, J. Z and R. P. WEBER 1987 Dynamics of Culture, London: Printed and Bound in Great Britain by Biddles.

NEUMAN, W. L. 2003 Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Boston: Pearson Education Inc.

NİRUN, NİHAT 1994 Aile ve Kültür, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları.

ÖZCAN, YUSUF ZİYA 1998 “İçgöçün Tanımı ve Verileri ile İlgili Bazı Sorunlar”, Türkiye’de İçgöç, A. İçduygu, İ. Sirkeci ve İ. Aydıngün (der.), İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, ss. 78-90.

ÖZÖNDER, M. CİHAT 1984 “Kültür Bütünleşmesi ve Alt Kültür Grupları Hakkında Düşünceler”, Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, ss. 132-152.

POLOMA, M. MARGARET 1993 Çağdaş Sosyoloji Kuramları, H. Erbaş(çev.), Ankara: Gündoğan Yayınları.

RAPOR 2001 “Sandıklı’lılar” Yardımlaşma, Dayanışma, Araştırma, Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı Faaliyet Raporu.

SANDIKLI BELGESELİ 2002 “Yörelerimiz, Türkülerimiz”, A. İçli (Sun.), Ankara: TRT 2-GAP Yayını.

TEKELİ, İLHAN ve L. ERDER 1978 İçgöçler, Ankara: H.Ü. Yayınları.

UYGUR, NERMİ 1984 Kültür Kuramı, İstanbul: Remzi Kitabevi.

ÜNALAN, TURGAY 1998 “Türkiye’de İçgöçe İlişkin Veri Kaynaklarının Değerlendirilmesi”, Türkiye’de İçgöç, A. İçduygu, İ. Sirkeci ve İ. Aydıngün (der.), İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, ss. 91-10.

WARREN, C. A. B. 2002 “Qualitative Interviewing”, Handsbook of Interview: Research, Context & Method, J.F Gubrium and J.A. Holstein (eds.), California: Sage Publications, pp. 83-101.

WILLIAMS, R. 1995 The Sociology of Culture, Chicago: The University of Chicago Press.

WOLFF, H. K. 1990 “Fenomenoloji ve Sosyoloji”, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, H. Rızatepe (çev.), T. Bottomore ve R. Nisbet (der.), Ankara: Verso Yayıncılık, ss. 509-571.

WOODS, P. 1995 Succesful Writing for Qualitative Researchers, London: Routledge.

YILDIM, A ve H. ŞİMŞEK 2000 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

YILMAZ, NİYAZİ 2001 Afyonkarahisar Sandıklı’da Kültür ve Sanat, Ankara: ?.

YÖNETMELİK 1996 “Sandıklılılar” Yardımlaşma, Dayanışma, Araştırma Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı Resmi Senedi. Ankara:?.

Kaynak Göster